dijous, 3 d’octubre de 2019

Com realitzar un comentari de text literari. Adreçat als de literaturaPer tal de realitzar un comentari literari d’un text narratiu hem de seguir una sèrie de passos. Sempre haurem d’anar directament al gra i no entretenir-nos al detall, atès que, un comentari de text, mai s’esgota i sempre es poden dir coses. Els passos són els següents:

1.      Contextualització:
Se situa el fragment dins de l’obra de l’autor/a, i s’esmenta el moviment del qual forma part l’obra. Llavors, es parla breument de l’autor/a i l’objectiu que pretenia amb la novel·la. Finalment, se situa el text a comentar dins de l’obra i es s’explana de què tracta. No hauria de tenir més de cinc línies. A tall d’exemple:

El fragment … forma part de la novel·la de… i s’inclou dins de l’anomenada literatura…
L’autor/a … fou un…  Algunes dades biogràfiques de l’autor/a apareixen reflectides en la novel·la. Amb la present obra pretenia…
El text reprodueix un fragment del capítol… i que es troba a la part inicial/central/final de la novel·la. En aquest fragment s’explica les peripècies de…

2.      Tema
Anomenar el tema o la idea central que dona sentit al text. Si el fragment conté tòpics literaris, cal citar-los i explicar-los.

3.      Anàlisi del contingut:
Comentari exhaustiu del text paràgraf per paràgraf i demostrant cada cosa que s’afirma amb cites del text entre cometes, per tal de provar que allò s’ha entés. Serà incorrecte esmentar quelcom i no exemplificar-ho, ja que, denota que no has llegit l’obra.

4.      Anàlisi de la forma:
4.1  Estructura
Esmentar el fragment on se situa dins de la novel·la, i com s’estructura aquesta darrera en les seves parts. I si es coneix com es va publicar la novel·la, si de manera íntegra, fragmentada, en una revista, premsa. Per exemple:

Quant a l’estructura, el fragment pertany clarament al desenllaç de la novel·la. El plantejament comprèn els capítols…, que presenten els personatges i la situació inicial; el nus va del capítol… al …, en què s’expliquen les situacions viscudes pels personatges i…; i el desenllaç, va del capítol… al…
Sembla que aquesta novel·la originàriament va ésser publicada per capítols en la premsa de l’època, dins de la revista… No va ser fins anys més tard que van incloure’s més capítols i es va editar de manera completa.
Si és un text narratiu: indicar el nombre de paràgrafs o capítols que apareixen. Si és un text teatral, esmentar el nombre d’escenes o actes que apareixen. Si és un poema, veure “comentari d’un text poètic” dins del blog en el següent enllaç:
https://llengilitcat.blogspot.com/search?q=comentari+po%C3%A8tic

4.2  Narrador i punt de vista
Comentar el tipus de narrador i el punt de vista. El narrador pot ser intern (punt de vista intern) o extern (punt de vista extern).

.Narrador intern o homodiegètic:
Quan el narrador és un personatge o protagonista de la història. La narració és en 1ª persona i els fets s’expliquen subjectivament.
1.      Protagonista o autodiegètic:
Narrador en 1ª persona. Esdevé el protagonista de la història que explica. Pot realitzar un monòleg interior (parlament realitzat per aquest).

2.      Narrador testimoni:
Aquest narrador queda al marge del relat. No és el protagonista del que comenta, sinó que és un personatge secundari. Ho relata en 1ª persona. Descriu els fets de manera subjectiva. De vegades, aquest narrador no participa de l’acció i intervé mitjançant unes cartes explicatives. 

                   .Narrador extern:
                    Són uns narradors situats a fora de la història. L’expliquen en 3ª persona.
1.      Narrador omniscient:
Té una visió àmplia d’allò que explica. Sap tot el que ha succeït, succeeix i succeirà dins de la narració. Sap com actuen els personatges.

2.      Narrador extern o observador:
Explica la narració a través del que veu o sent. És com si observés per una finestra i relatés allò que passa. No coneix els sentiments i pensaments dels personatges si no els veu.

3.      Narrador-editor:
Ens narra els fets a partir d’un escrit que ha trobat. A la vegada, és un narrador omniscient. És un lector més. Seria el narrador que trobem a “El Quixot”.

3.3  Els personatges
Cal comentar la tipologia de personatges. Poden ser:
-Personatges estàtics:
El seu caràcter no canvia mentre transcorre l’acció.

-Personatges plans:
El seu caràcter no canvia al llarg de l’obra, o bé n’experimenta petites modificacions.

-Personatges rodons:
És un personatge més treballat i que anem descobrint a mesura que avancem en la narració.

D’altres tipus de personatges:
-Principals:
Són els protagonistes de la narració, els que intervenen a la majoria de capítols.
-Secundaris:
Intervenen, emperò no tant com els personatges principals, tot i que poden jugar un paper destacat dins de la trama de l’obra.
 -Testimonials:
Són personatges que apareixen en algun capítol de manera presencial, i practicament sense intervenir, és el que és coneix com un “extra” dins del cinema.

3.4  L’espai
S’explica si l’espai de l’acció tendeix a ésser real o irreal. Si és un espai interior (succeeix dins d’una casa) o exterior (en la natura). En una novel·la per exemple, poden aparèixer diferents espais segons el desenvolupament de l’acció. Els espais acostumen a presentar-se de manera explícita i via descripcions, en canvi, també poden ser explanats de manera implícita amb la veu del narrador o d’un o més personatges. Finalment, es pot esmentar si apareix algun espai simbòlic, és a dir, un lloc que simbolitza quelcom.

3.5  El temps
El temps dins d’una narració pot ésser:
1.      Temps narratiu o intern
És la durada que tenen els fets dins del desenvolupament de la narració o novel·la. Els fets poden relatar-se en present o bé en passat, al marge del temps històric de l’acció. De manera inusual, també podrien explicar-se en futur. Anàlisi dels temps verbals.

2.      Temps històric o extern
És el moment cronològic de la narració o novel·la. Així doncs, l’obra pot situar-se en un temps present i que viu l’autor/a, passat o futur, desconegut.

El ritme narratiu seria el temps que duren els fets narrats i l’extensió d’aquests fets dins de l’obra. En una novel·la hi poden conviure diferents ritmes narratius. Seran els verbs els qui acceleraran o alentiran l’acció. Cal tenir presents les dades, estacions de l’any, paisatge que afectaran el ritme narratiu.

Per un altre costat, podem trobar analepsis o retrospeccions, on es recupera informació del passat.

Finalment, si el ritme narratiu és lent, per l’abundància d’oracions llargues, de descripcions, comparacions, exemplificacions, explicacions, d’adjectivació, manca gairebé de signes de puntuació; o bé, és ràpid (oracions curtes, molts signes de puntuació).

5.      Trets estilístics:
Pel que fa al tipus de discurs, glossar si el fragment representa o no la totalitat de la novel·la. Si el fragment és de tipus psicològic (on l’autor/a comenta allò que explica) o més descriptiu.

Cal fer menció als aspectes fònics (tipologia d’oracions, mètrica, peculiaritats fonètiques); aspectes morfosintàctics (persones i temps verbals, connectors, anàlisi dels substantius, adjectius, pronoms, determinants, verbs); estudi de la sintaxi (oracions simples o compostes); aspectes léxico-semàntics (tecnicismes, neologismes, cultismes, presència de mites o tòpics); aspectes estilístics (figures retòriques o d’estil i vincular-les al contingut); aspectes textuals (text narratiu, descriptiu, conversacional, argumentatiu…); tipologia del llenguatge: col·loquial, vulgar, estàndard, literari…

6.      Conclusió:
Cloure el comentari literari fent referència a la novel·la i al fragment que s’ha comentat. Esmentant on se situa el fragment comentat dins de l’obra i fent una petita menció sobre si és una història versemblant o no, en funció dels personatges, ambients, espais que s’hi relaten.


.Per a conèixer alguns tòpics literaris, clica l’enllaç:
https://en.calameo.com/read/00051583600a0f3129971


(Imatge extreta de: Ycom)

(Materials consultats: Blog Batxillerat i Diversos, Literatura catalana. De la teoria a la pràctica, Cruïlla, Barcelona, 2009)


EXERCICIS:
1. Realitza un esquema sobre aquesta fitxa de com fer un comentari de text literari.

2. Practica: escull una obra que coneguis i realitza la seva contextualització.

3. Dins de l’anàlisi de la forma, comenta l’estructura de l’obra que has escollit.

4. Analitza el tipus de narrador/a que apareix en un fragment d’obra.

5. Llegeix un fragment d’una obra i realitza’n el comentari literari.

6. Cerca quatre tòpics literaris i comenta’ls. Si algú ha participat en aquesta activitat, no pots repetir-los.

7. Autoavalua’t: comenta quines dificultats t’han sorgit a l’hora de realitzar alguna de les activitats d’aquesta fitxa? Per què? Què has fet per a solventar-les? Si algun/a company/a ha participat en aquest exercici pots respondre-li.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;