divendres, 30 de setembre del 2016

Com fer una exposició oral. Adreçat a tothom

La comunicació és una activitat bàsica en el nostre dia a dia. Moltes vegades, ens expressem sense fer cap preparació: quan parlem amb els amics, família, els companys de la feina, la nostra parella, en són alguns exemples.

D’altres vegades, haurem de realitzar una exposició oral pel motiu que sigui i per tant, haurem de parlar en públic: pot ser per motius de treball i exposar quelcom, realitzar una exposició sobre un tema a classe, o bé en una reunió... sempre, tard o d’hora, s’ha de realitzar alguna exposició oral, acompanyada d’una presentació en prezi o bé en un powerpoint. Abans de fer una presentació oral, recordar que tindrem temps per preparar-la per aconseguir vehicular el missatge tal i com volem.


.Com hem de fer una exposició oral?

L’exposició oral té dues parts: una primera de preparació i una altra de realització.

A)    La preparació

Sempre hem de preparar l’exposició amb temps. Si ho fem, vencerem els nervis i podrem intuir possibles preguntes.

1.      Conèixer la situació

Hem de tenir present:

-El públic al qual ens adreçarem: edat, interessos, els coneixements sobre el tema...
-Saber el nombre aproximat de persones assistents.
-Conèixer el temps que tindrem.
-L’espai on realitzarem l’exposició i els estris dels quals disposarem per fer-la.


2.      Recollida i selecció de la informació

El temps del qual disposem determinarà la informació que haurem de donar, és a dir, a més temps podrem aportar més dades. És la fase més destacada de l’exposició. El treball marcarà la resolució del treball.

-No quedar-nos mai amb una única font. Pensar que hem de contrastar diferents informacions per veure el que es diu del tema tractat. Així doncs, podem consultar: Internet, enciclopèdies, premsa, llibres de text, enquestes, entre d’altres.

-Si el tema és llarg, cal seleccionar allò més interessant per transmetre i desenvolupar-ho una mica més. La informació que no tingui tanta importància es podrà esmentar de passada, més superficialment.


3.      L’estructura de l’exposició

En primer lloc cal redactar un esborrany amb els apartats i subapartats que volem tractar. Pensar els exemples que emprarem i quan. També els suports visuals que serviran per vehicular la informació.

Tenir en compte que en una exposició oral no s’ha de llegir un document o text en veu alta, sinó, elaborar uns punts que utilitzarem per pautar l’exposició. Prèviament a l’exposició caldrà emplenar les dades que voldrem exposar en cada apartat:

la introducció (s’indica quin és el tema i les parts que desenvoluparem), el cos (contindrà les idees principals i secundàries, sempre de manera ordenada) i la conclusió (es clou el tema i es recorda alguna de les idees més destacades, mai totes, atès que ja ho hem fet a l’exposició).


B)    La realització

Tota bona exposició ha de complir tres requisits: ésser clara, causar interès i ésser convincent.

1.      Claredat
S’ha de poder seguir amb facilitat. Cal anunciar les parts emprant expressions o elements connectors: d’entrada, un altre aspecte, voldria insistir...

2.      Interès
Primerament seleccionar el contingut més adequat en funció dels destinataris  als quals ens dirigim. Transmetre la informació amb naturalitat i estar-ne segur i convençut d’allò que vehiculem.

3.      Convèncer
Per tal de convèncer hem d’emprar els arguments amb rigor i contundència, també poder-ho justificar. L’entonació, el ritme, les pauses, la comunicació no verbal o llenguatge del cos: mirada, gestos, expressió de la cara...)


La correcció lingüística

A l’hora d’expressar-nos en una exposició oral hem d’utilitzar el català de manera correcta, és a dir, seguir la normativa marcada per l’IEC (l’Institut d’Estudis Catalans).
!Podeu ampliar informació en el present article:(Material adaptat de: DIVERSOS, (2011). Llengua catalana i literatura. 4t d'ESO, Editorial Teide, Barcelona)

(Imatge extreta de: google.es)!!EXERCICIS:

1.      Explica tres coses fonamentals a l’hora de realitzar una exposició oral.

2.   Prepara una exposició oral sobre un tema que et fascini i exposa-la a classe. Recorda que únicament podràs visualitzar un guió, ara bé, podràs emprar una presentació prezi o bé en powerpoint.

3.     Quina és la fase més important per realitzar una exposició oral? Per què?

4.     Cerca una notícia d’un diari que t’hagi cridat l’atenció. Estructura-la i realitza una exposició de cinc minuts a l’aula.

5.   Esmenta en quina fase de l’estructura de l’exposició, és a dir, si apareix a la introducció, al desenvolupament o nus, al desenllaç, cadascuna de les següents funcions:

Repetir i posar èmfasi, fer distincions, acabar, introduir el tema, posar exemples, encetar un nou tema, continuar el mateix tema, marcar un ordre, destacar la idea més important.

6.  Compara una exposició que hagis fet, amb els passos per realitzar una bona exposició i esmenta com pots millorar-la.

7. Valora l’exposició dels teus companys de classe: avalua la preparació (coneixement de la situació, recollida i selecció de la informació, planificació de l’estructura: introducció, cos i conclusió; realització: claredat, interès i convenciment; la correcció lingüística).


8.      Autoavalua’t: reflexiona sobre com t’han sortit els exercicis i esmenta quines dificultats t’han sortit i per què.

dimarts, 27 de setembre del 2016

La granja. Vocabulari. Adreçat a l'ESO

En la present fitxa anem a aprendre una mica de vocabulari que envolta una granja.

En una granja podem trobar:

Gall dindi (de l’Índia), pou, conills, aixada, granja, vaques, porcs, tractor, bes, tanca, cavalls, anecs, gallines, pou, silo, estable, fem, ase, mula, cabra, gall, ase, paller, magatzem, garbell (estri per destriar el gra de la palla), entre d’altres coses.


Dins del vocabulari de la granja podem aprendre frases fetes que hi tenen un estret vincle:

.Ser un gallina: ésser un covard.

.Ser un ase: ésser un ignorant.

.Estar com una vaca: ésser gras.

.Ser un porc: ésser brut.

.Ser com una mula: ésser tossut.

.Ser un xai: ésser dòcil, manipulable.

.Estar com una cabra: ésser boig.Per una altra banda, també trobem verbs com:

.Pasturar: quan els animals s’alimenten i purguen al camp.

.Renillar: el crit dels cavalls.

.Pondre: quan una gallina pon un ou.

.Cloquejar: el crit de les gallines.

.Pouar: agafar aigua d’un pou.

.Picotejar: donar picades amb el bec.

.Mugir: el bram del bou.


Anem a veure la parella d’alguns animals:

Ase-----somera; gall dindi----polla díndia; porc----truja; gall---gallina; cabra----boc;
Vaca---bou;  ànec---ànega; cavall---euga


(Adaptat de: DIVERSOS, (2011). Llengua catalana i literatura. 1r ESO, editorial Teide, Barcelona)

(Imatge extreta de: duckeggblue.co.uk)
!!EXERCICIS:

1.      Escull cinc animals i cerca com s’anomena el seu crit.


2.      Què signifiquen els següents mots?

Aviram, bestiar, llaurar, fems, garbell, rodet.


3.      Esmenta com s’anomena el crit de cada animal que hi ha a continuació:

Gos, gat, porc, cavall, be.


4.      Aporta més vocabulari que ampliï el camp semàntic de la granja.


5.      Cerca cinc frases fetes on els animals siguin els protagonistes. Llavors explica el significat de cadascuna.


6.      Autoavalua’t: com t’han sortit els exercicis vinculats a la granja? Què has après?  Què t’ha resultat més senzill i què més difícil? Per què? T’ha resultat útil la present fitxa?


divendres, 23 de setembre del 2016

La meva paraula preferida (52): "Hilaritat". Adreçat a tothom.Hilaritat:

1.      Expressió d’alegria o de satisfacció.

2.      Rialla provocada, especialment en una reunió, per alguna cosa còmica que es veu o que se sent.

Ex:
-L’acudit del company de feina va provocar la hilaritat.

-La caiguda del cambrer no va evitar que hi hagués alguna hilaritat a la sala.


N.B. “Hilarant” és un adjectiu que vol dir “fer alegre”, “de bon humor”. Per un altre costat, també existeix un gas hilarant i que s’empra com a anestèsic, pel simple fet que provoca hilaritat abans d’insensibilitzar.


Per cert, no hem de confondre “hilarant” amb el gentilici “hilarienc/a”, provinent de Sant Hilari de Sacalm, a la Selva.

.Justificació:

Una paraula molt útil d’emprar i d’un alt registre. S’acostuma a escoltar poc, per tant, emprem-la!(Font consultada: diccionaris.cat)

(Imatge extreta de: diarioalinstante.com)!!EXERCICIS:

1.      Redacta sis oracions amb la paraula “hilaritat” o alguns dels seus derivats.

2.      Aporta la teva paraula preferida del mes. Explica el que significa i justifica per què l’has escollida.

3.      Fòrum: coneixies aquesta paraula? L’havies sentit alguna vegada? T’ha servit la fitxa per aprendre mots nous? L’has trobada interessant? Coneixes algú que es digui Hilari? Pots fer alguna aportació més que creguis convenient.


dimarts, 20 de setembre del 2016

Prou, massa, força, bastant, vari, vàries, com, com a. Adreçat a tot l'alumnat


1. ELS QUANTITATIUS PROU, MASSA, FORÇA, BASTANT

Amb els determinants prou, massa i força s’expressa una quantitat que no podem determinar amb exactitud, per tant, és imprecisa, no s’acaba de concretar. Aquests tres mots són invariables, és a dir, no tenen forma de plural.

Ex:
-No hi ha prou llet. (correcte)
-No hi ha prouta llet. (incorrecte)

-Massa nois. (correcte)
-Masses nois. (incorrecte)

-Tinc força ganes de treballar. (correcte)
-Tinc forces ganes de treballar. (incorrecte)


Per un altre costat, bastant admet una forma per al singular i una altra per al plural, emperò, sense fer distinció en el gènere.

Ex:
-Té bastants joguets. (correcte)
-A la teva classe hi ha bastanta noia (incorrecte)


Massa significa “en excés”, “més que no cal”. No l’hem de prendre per un sinònim de “molt”. Cal utilitzar “gaire” en oracions interrogatives, condicionals i negatives.

Ex:
-Has treballat molt darrerament? No gaire
(Si emprem “No molt” és incorrecte)2.VARI / VÀRIES

Aquestes dues formes d’entrada no són correctes, ara bé, hi ha una excepció. Quan s’utilitzen com a adjectius qualificatius i amb el significat de ‘variat’, ‘variada’.

Ex:
-Llibres varis.


!Recordar que vari i vàries són incorrectes quan s’utilitzen com a indefinits.

Ex:
-*Vaig veure vàries persones que ja tenien l’entrada per al concert de Els Catarres. (incorrecte)
Aquest error s’ha de resoldre amb les formes: algun, algunes, uns quants, unes quantes, diversos, diversos.

-Vaig veure unes quantes persones que ja tenien l’entrada per al concert de Els Catarres. (correcte)


3. COM, COM A

.Com: és una conjunció. Introdueix una comparació i equival a: “igual que”, “com si fos”, “de la mateixa manera que”.

Ex:
-És curiós com els gats.


.Com a: introdueix una aposició (explicació) o bé un predicatiu. Equival a: “en qualitat de”, “en concepte de”.

Ex:
-Com a president de l’agrupació sardanista exerciré el càrrec.
(Material adaptat de: DIVERSOS, (2011). Llengua catalana i literatura. 4t d'ESO, Editorial, Teide, Barcelona)

(Imatge extreta de: elpaís.com)
!!EXERCICIS:

1.      Redacta 3 oracions amb massa, tres més amb vàries i tres més amb bastant.


2.      Explica la diferència que hi ha entre diversos i vàries.3.      Quina és la peculiaritat que hem de tenir present a l’hora d’escriure prou, massa, força i bastant.4.      Completa les següents oracions amb com i com a.

.És innocent _____________ un cadell.
.Ha rebut el premi _______ campió de la cursa.
.Han trobat un home ___________ presumpte implicat en un robatori.
.La mare, ____________ representant de l’associació de veïns, ha actuat molt bé.
._________ bon ballador de danses serà l’escollit per competir amb Catalunya.5.      Emplena les següents formes de singular i plural:

           Singular                                                  Plural

Masculí          femení                            masculí          femení

Massa            ______                            ______          ______

Prou              ______                            ______          ______

Gaire             ______                            ______          ______

Bastant          ______                            ______          ______

Vari               ______                            ______          ______

6.      Autoavalua’t: quines dificultats t’han sorgit en aquesta fitxa? Per què? Com pots solventar-les? Pensa com explicaries els continguts bàsics d’aquesta lliçó a un company? Els has trobat útil per a la vida real? Com els pots aplicar?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;