dimecres, 30 de desembre del 2009

L'article LO en català. Adreçat a tot l'alumnat.L'article neutre LO seguit d'adjectiu, quan no equival a un nom abstracte, no és correcte en català, és a dir, no és normatiu. En català es poden fer servir expressions semblants a el + adjectiu, la cosa + adjectiu, el que és + adjectiu, allò que és + adjectiu, etc.


Exemples:

Correcte (A)

Incorrecte (B)

el millor que pots fer, la cosa millor que pots fer (A)
lo millor que pots fer (B)

el fet curiós és que, la cosa curiosa és que (A)
lo curiós és que (B)

l'important, el que és important, allò que és important, la part important és que (A)
lo important (B)

el que té de bo el cas, ara et diré la més bona (A)
lo bo del cas (B)

ara ve la bona (A)
ara ve lo bo (B)

que n'és, de bo, que bo que és, és d'allò més bo, si n'és, de bo (A)
lo bo que és (B)

si n'és, de fresc, mira que n'és, de fresc (A)
em sorprèn lo fresc que és (B)

les meves coses no me les toquis (A)
lo meu no m'ho toquis (B)

N.B. Suposo que sou pocs/poques els que no feu un ús correcte del LO. Però alguns/es encara l'utilitzeu de manera errònia. És una falta essencial.

!!EXERCICIS:
-Escriu una possible solució per a les següents estructures incorrectes amb LO:

.Lo millor del cas seria...

.A lo millor faré aviat.

.Lo bo de la qüestió és que no m'han robat.

.Lo cas encara estava per solventar.

.Estava a casa amb lo meu cotxe.

.En Joan feia les coses a lo loco.

-Redacta cinc oracions amb expressions que continguin una estructura correcta SENSE LO.

dimarts, 29 de desembre del 2009

Les contraccions (preposició + article). Adreçat a tot l'alumnat.Les preposicions a, de, per i per a, juntament amb els articles masculins el i els, produeixen el que s'anomena articles contractes. Les combinacions possibles són les següents:

a + el = al: va al col·legi, cap al sud, fins al final.

a + els = als: cap als afores, vaig als Hostalets de Balenyà.

de + el = del: torna del poble, abans del març, després del triomf.

de + els = dels: propi dels pares, abans dels exàmens, des dels primers dies.

per + el = pel: passa pel carrer, actua pel seu compteper + els = pels: passa pels llocs més arriscats, pels volts de les deu.

per a + el = per al: aquest regal és per al Carles.

per a + els = per als: això és per als meus fills.

La partícula ca (contracció del mot casa) es contreu quan es troba amb els articles definits el, els i l'article personal en:

ca + el = cal: a cal metge, a cal notari.

ca + els = cals: anar a cals avis, vaig a cals Domènec.

ca + en = can: sembla can seixanta, can Joan, can Serra.

Cal tenir en compte que no es fa la contracció quan l'article va davant d'un mot que comença per vocal o per la lletra hac:

va a l'institut, torna de l'hort, passa per l'ermita, la flor és per a l'Anna, vaig a ca n'Oriol, va a ca l'Agustí, etc.


N.B. Les contraccions són font d'innumerables errades en l'escriptura, sobretot per interferència entre el català i el castellà. Si no es fa la contracció és una falta d'ortografia molt greu. Cal dominar la fitxa present.


!!EXERCICI:
-Escriu vuit oracions que continguin contraccions.

-Corregeix els errors de les següents oracions:

.Per el camí.

.De el poble.

.A el cotxe.

.Per el poble.

.A ca el notari.

.Per a els nois.

.Per a les noies.

.Va a el col·legi.

.El llibre és de els amics.

L'apòstrof. Fitxa de repàs adreçada a tot l'alumnat.

Us afegeixo una altra fitxa d'ampliació i reforç sobre l'apòstrof. Aquesta fitxa ja la vaig penjar el proppassat 6 de maig.


Definició: Signe gràfic consistent en una coma volada, que serveix per a assenyalar l'elisió d'algunes lletres o l'afixació d'un pronom feble.


.Els articles definits el i la, els articles personals en i na, i la preposició de s'apostrofen davant de mots començats amb vocal o hac:


l'avi, l'hereu, l'insecte, l'hotel, l'univers, l'u, l'autoritat, l'existència, l'organització, l'harmonia, l'herència, l'home, n'Albert, n'Ignasi, n'Hug, n'Anna, n'Úrsula, el dia d'avui, pota d'elefant, plànol d'instal·lació, d'hora.


També s'apostrofen l'article masculí el i la preposició de davant de les xifres 1 i 11:


l'1 de gener, l'11 de març, un joc d'11 peces.


En canvi, hi ha una sèrie de casos en què no s'usa l'apòstrof:


1. No s'apostrofen els articles femenins la i na davant de paraules femenines que comencen amb i, u, hi, hu àtones:


la història, la independència, la universitat, la unió, la humanitat, na Irene, na Isabel, na Ignàsia (però llibre d'història)


2. No s'apostrofa davant de paraules que comencen en i, hi, u o hu seguides d'una altra vocal, ja que es pronuncien amb el so de i o de u lligat a la vocal següent i formen un so consonàntic i no pas vocàlic:


el ioga, el iogurt, el hierofanta, la iaia, la UEFA, la hiena, de iode, un cas de hieratisme, ve de Huelva (però l'ió, l'iònic, perquè la i no hi fa de consonant)


3. No s'apostrofa, per tradició, davant dels mots:


host, ira i una (referint-se a l'hora: la una del migdia) i del topònim Haia:


la host, la ira, la una, la Haia4. No s'apostrofa davant dels noms de les lletres:
la a, la e, la efa, de ema, de ena.


!!EXERCICI:
-Escriu l'article corresponent (El /La/l') davant de les següents paraules:


host, història, avi, UEFA, 11 de febrer, herència, plànol, efa, una, hotel, independència, unió, Haia, humanitat, invasió, Índia, universitat, innocència, intel·ligència, ira, ioga, iogurt, u, harmonia.
N.B. És bàsic tenir un bon domini d'aquesta fitxa per tal d'escriure bé, donat que l'apòstrof apareix contínuament en l'escriptura.

Ortografia de la R (erra) en mots compostos. Adreçada a tot l'alumnat.. guarda-roba o guardaroba?

Els compostos en què el segon element comença amb r- i el primer acaba amb vocal s'escriuen separats amb un guionet, per facilitar-ne la lectura (i evitar la pronunciació d'una r simple en comptes d'una r vibrant):

barba-roig, bleda-rave, guarda-roba, busca-raons, Vila-rodona, etc.

Val a dir, però, que hi ha certs noms compostos que ja estan lexicalitzats i es consideren com un de sol per la tradició històrica que tenen. És el cas, per exemple, del mot aiguarràs, que ha estat adaptat gràficament del llatí aqua rasis (en canvi, s'escriuen amb guionet aigua-ros i aigua-sal).

!!EXERCICIS:
-Subratlla la forma correcta de les següents parelles:

barbaroig / baba-roig, guarda-roba / guardaroba, buscaraons / busca-raons,

aigua-rràs / aiguarràs, aiguasal / aigua-sal, aigua-ros / aiguaros.
-Escriu cinc oracions on apareguin paraules d'aquesta fitxa.

-Després pots ajudar al conill a trobar la seva pastanaga a través de la R.dilluns, 28 de desembre del 2009

Ortografia de la NN. Adreçada a PPAS i Batxillerat.


El grup nn es presenta en els casos següents:

- Després de síl·laba tònica:

Anna, Marianna, Susanna, Fanni, Ravenna; bienni, trienni, decenni, mil·lenni; perenne, cànnabis, etc.;


- Mots compostos amb els prefixos con-, en-, in- seguits de mot amb n inicial:

connat, connatural, connotar, connovici, connubi, connumerar; ennegrir, ennuvolar-se; innat, innecessari, innoble, etc.;


- En els mots de creació expressiva:

nannar (en llenguatge infantil, 'passejar');


- Altres mots:

annex (i derivats: annexar, annexió...), connectar (i derivats: connector, connexió...), innocent (i derivats: innocència, innocentada...), sunnita, tarannà, etc.

Cal dir que el grup nn dels mots que hem esmentat s'ha de pronunciar allargant la n, per distingir-lo dels que en porten només una i per desfer l'ambigüitat en alguns casos.

Exemple: connat designa 'unit a un altre des de la naixença', mentre que conat significa 'començament d'una acció a realitzar, la qual no arriba a consumar-se'.


!!EXERCICI:
-Escriu set oracions amb paraules d'aquesta fitxa.
-Cerqueu al diccionari les paraules que desconegueu.

Passatemps de la Ena. Adreçat a l'ESO

.Podríeu ajudar a la infermera a trobar la seva xeringa a través de la lletra ena? A veure qui és el primer/a a fer-ho.

N.B. Recorda que clicant a sobre de la imatge podràs ampliar el laberint de la ena. Que la gaudiu força!!


!!EXERCICIS:

1. Escriu deu paraules que s'escriguin amb ena.

2. Escriu vuit paraules que portin doble ena.

3. Pensa dos llibres, dos grups musicals o cantants i dos films que comencin per ena.

Un passatemps per la N. Adreçat a l'ESO

.Després d'haver treballar una mica la fitxa de la N (ena), ara podeu donar una volteta pel seu interior. Sabríeu trobar el camí del ninja fins al diari, per tal d'esmicolar-lo (fer-lo a bocins petits)?

Ortografia de la N (ena). Adreçada a tot l'alumnat.

.S'escriu n en els casos següents:

- Davant v:

canvi, (CAMBIO, en castellà), convenient, enveja, invent, convuls, envair, etc.;


- En alguns casos, davant b, p, m: la lletra n es manté en els compostos el primer constituent dels quals acaba en aquesta lletra:

benmereixent, benparlat, benpensant; enmig, entornpeu, granment, tanmateix, etc.
I també es manté en algun topònim estranger, com:

Canberra i Istanbul;

- Davant f, en els mots que comencen per con-:

confessar, confit, Conflent, confabular, confecció, conferència, etc.;

en-: enfeinat, enfortir, enfadar, enfarinar, enfilar, enfonsar, etc.

(però s'escriu m a èmfasi, emfisema, emfiteusi i emfraxi);

in-: infermer, infidel, inflar, informació, infusió (també ínfer, ínfim, ínfula); infrahumà, infraroig.

- I en altres mots de la llengua general com ara:

bronze, cendra, conreu, diumenge, enlaire, fons, franqueig, manlleu, menjar, panxa, punta, sencer, tango, tanka, trencall, anfós, gonfanó, fanfara; panfigo, semprenflor; Manfred.

!!EXERCICI:
-Escriu cinc oracions que continguin tres paraules d'aquesta fitxa.

-Omple els buits de les següents paraules amb m o n segons on calgui:

i_fermer, e_laire, pa_xa, e_feinat, e_ _irallar, e_farinar, ca_vi, _a_lleu, diu_e_ge, ce_dra, ta_go, e_fiteusi, co_fessar, i_frahu_à, i_porta_t, fa_fara, co_reu, è_fasi, co_ferè_cia, fra_queig.
Ortografia de la G (ge) i la J (jota). Adreçada a tot l'alumnat.El so de g de gerani o de j de joc presenta les grafies g o j segons la vocal que aparegui al darrere:

.S'escriu g davant de e, i, generalment:

gel, gerra, gener, gerani, garatge, metge, platges, ginesta, girafa, bugia, règim, etc.

.S'escriu j:

- Davant a, o, u:

rajar, platja, jardí, joc, jutge, esbarjo, Jacob, rajolí, jove, ajut, etc.

- Davant e precedint el grup de lletres -ecc- o -ect-:

injecció, objecció, projecció, conjectura, trajecte, subjecte, etc.

- Davant e o i en alguns mots com:

Fiji, jeep, jejú, jerarca, Jeremies, jeroglífic, Jeroni, jersei, Jerusalem, Jesús; Jericó, jet, jeure, jiddisch, jujitsu, Jehovà, etc.

!!EXERCICI:
-Escriu cinc oracions en les quals apareguin tres paraules en cadascuna d'aquesta fitxa ortogràfica.

-Posa la grafia que correspongui als buits següents:

in_ecció, _ardí, plat_a, _eroglífic, _esús, _erani, _aratge, _inesta, _irafa, _erusalem, _et, Bu_ia, sub_ecte, ra_ar, tra_ecte, _utge, _oc, esbar_o, met_e, rè_im, _ersei, _iddisch, _eep, ob_ecció.

dijous, 24 de desembre del 2009

A la recerca del rock català 2. "Llença't" de Lax 'N' Busto. Adreçada a tot l'alumnat.


-Cal que escolteu la cançó tres vegades i trobeu les paraules que falten. El link per escoltar-la des de casa és el següent:
És una cançó que transmet energia positiva i et dóna força per seguir lluitant.


Llenca't

Caus a terra molt _____
creus que no ____ sortiràs,
però amb els mesos ____ adones
que tornes a començar.
I a força de molt de caure
i de ______ aixecar
veus que les coses no ______
però ja no ets qui eres abans.
Doncs he estat ja cinc o sis
i sóc el que ara ______,
no vull pensar en el que arribarà ______!
Llença´t, cada instant és _____
no es repetirà,
sento que el cor ja no para de _______
i diu que em ______,
que no pensi en tot el que vindrà,
que un llapis mai no dibuixa sense una _____.
I _______ els meus pensaments
que sempre viuen el present
no conjuguen altres temps que
el ja faré, el que no vaig fer.
Doncs avui o potser demà
____ ______ o seré per _____,
seré un ____ de l´univers
que no noti el pas del temps.
El que faig a cada instant és
la força que _____ fa gran,
no vull pensar en el que arribarà dema.
Llença´t, cada instant ___ únic
no es repetirà,
sento que el cor ja no para de _______
i diu que em ______,
que no pensi en tot el que vindrà,
que un llapis mai no dibuixa sense una mà.
______ , cada instant és únic
no es repetirà,
sento que el cor ja no para de bategar
i diu que ____ ______,
que no pensi en tot el que vindrà,
que un llapis mai no _____ sense una ____.


Lax 'N' Busto dins el disc "Llença't" (2000)

Ortografia de la B i la V. Adreçada a tot l'alumnat.


B (be alta) i V (ve baixa):

Tot i que no tots els mots que s'escriuen amb b i v segueixen una regla, hi ha unes normes generals bàsiques.

.S'escriu b:

- Davant de l i r: blanc, agradable, broma, cabra, etc.

(a excepció d'algun mot d'origen estranger com Vladímir o Vladivostok);

- Darrere de m: embenar, ambiciós, amb, etc.

(a excepció d'algun mot com circumval·lació, tramvia, triumvir, etc.);

- Davant vocal, si b alterna amb p entre mots d'una mateixa família: llobató (llop), cabota (cap), sabem (sap).

.S'escriu v:

- Darrere de n: canvi, convertir, envestir, minvar, etc.;

- Davant vocal, si v alterna amb u entre mots d'una mateixa família: blava (blau), estival (estiu), devem (deu), escriviu (escriure), vivim (viu), oval (ou), etc.;

- En les desinències verbals -ava,-aves, -ava, -àvem, -àveu, -aven: cantava, cantaves, cantava, cantàvem, cantàveu, cantaven.

!!EXERCICI:
-Escriu B o V en les següents paraules:

escri_iu, canta_a, can_i, em_enar, min_ar, _ladímir, trium_vir, o_al, de_em, en_estir, llo_ató, ca_ota, tram_ia, _i_im, cantà_em.

-Després escriu una oració amb deu paraules de l'exercici que acabes de realitzar.

Bones festes a tot el meu alumnat.ESO, Batxillerat i PPAS.BONES FESTES!
Imagina’t que no hi ha cel,
és fàcil si ho intentes.
Sense infern sota nostra
damunt nosaltres només el cel blau.
Imagina a tota la gent
vivint al dia…
Imagina que no hi ha països,
no és difícil de fer,
ningú per qui matar o morir
ni tampoc religió.
Imagina’t tota la gent
vivint la seva vida en pau…
Diràs que sóc un somniador,
però no sóc l’únic;
i espero que algun dia t’uniràs a nosaltres,
i aleshores, només hi haurà un sol món.
Imagina’t que no hi ha propietat,
no sé si podràs.
Que no hi ha enveja, ni tampoc fam,
sinó homes vivint en germanor.
Imagina’t que tothom,
ho comparteix tot arreu del món.
Diràs que sóc un somniador,
Però no sóc l’únic;
i espero que algun dia t’uniràs a nosaltres,
i aleshores, només hi haurà un sol món.

John Lennon


Que passeu uns dies d'amor i felicitat i comenceu l'any 2010 amb força, energia i ganes d'aprendre català. Aquests dies sobretot aprofiteu per practicar la llengua i llegir o visionar alguna pel·lícula en català. Ànims i que ningú es desanimi que tothom pot aprovar el curs.


dilluns, 21 de desembre del 2009

Un passatemps per a l'ESO (3)


.Per combinar lletres i números una mica, ara podeu realitzar un sudoku.
.Cerca les paraules vinculades a l'àrea de ciències naturals sobre l'energia renovable.

N.B. Si cliques a sobre de la imatge se t'ampliarà.

Un passatemps per a l'ESO (2)


.Saps que s'amaga darrere d'aquesta cara riallera?
.Ets capaç de trobar el nom de vuit mitjans de transport sostenibles?
N.B. Clica a sobre de la imatge i se t'ampliarà.

Un passatemps per a l'ESO (1).Sabeu trobar el camí del jove ciclista?
.Ets capaç/a de trobar els noms de vuit vents catalans?

N.B. Clica a sobre de la imatge i se t'ampliarà.Ordena les paraules. Adreçat a l'alumnat d'ESO.


Ara podeu jugar amb el català d'una manera agradable i també aprendreu. L'exercici consisteix a ordenar les següents paraules per tal de formar l'oració lògica i correcta.


1. és, llibre, cavall, a, aquest, un, violència, de, que, tracta, entre, ficció, la, i, realitat, la, temes.


2. adolescent, un, s'enfronta, que, una, amb, incurable, malaltia, peu, dóna, a, l'autor, tractar, per, universals, temes, des, del, punt, vista, de, adolescent.


3. fins, extrems, a, increïbles, extrems, decidida, dona, una, sensible, i, casada, seva, mare, amb, en, Lluís, home, un, de, poc, caràcter, dominat, la, mare, seva, per, Marta, la.


A veure qui és capaç/a de completar correctament cadascuna de les oracions. Som-hi!


N.B. Recorda que no et pot sobrar cap paraula.

dissabte, 19 de desembre del 2009

Ortografia de la O i la U. Els pseudoderivats. Adreçada a Batxillerat i PPAS.


Hi ha una sèrie de mots cultes que s'anomenen pseudoderivats, és a dir, falsos derivats, que no s'escriuen igual que els mots de la seva família, perquè provenen directament del llatí i no de mots catalans. Cal tenir molta cura amb aquestes paraules. Sempre surten als exàmens.

.boca: boqueta, bocassa, però: bucal.

.cor: corbat, però: curvatura, curvilini.

.córrer: concórrer, però: concurrència, ocurrència.

.doble: doblar, però: duplicitat, duplicar.

.dolç: endolcir, dolcesa, però: dulcificar, edulcorar.

.jove: jovent, joventut, però: juvenil.

.moc: mocar, mocós, però: mucosa, mucositat.

.món: rodamón, però: mundial, tercermundista.

.nodrir: nodriment, però: nutrició, nutrient, nutritiu.

.ortiga: ortigós, però: urticària.

.ploma: plomatge, però: plumífer.

.pols (el): polsera, però: pulsació.

.pols (la): espolsar, polseguera, però: pulverulent.

.sorgir: ressorgir, però: insurgent.

.títol: subtítol, però: titular, titulació, subtitular.

.volcar: volcànic, però: vulcanisme, vulcanòleg.

N.B.És un repàs per ampliar o reforçar informació complementària a l'explicació d'aula.

!!EXERCICI:
-Escriviu vuit oracions on apareguin falsos derivats (paraules en negreta).

-Completa els elements buits amb O/U segons on calgui:
v_lcanisme, v_olcar, tit_lar, s_rgir, ins_rgent, p_lsera, p_lseguera, pl_ma, m_cosa, j_vent.

d_plicitat, n_trició, end_lcir, d_lcesa, v_lcanòleg, b_cal, b_lcar, c_rvilini, ins_rgent, tít_l.

divendres, 18 de desembre del 2009

Rodamots. Web per aprendre vocabulari i sinònims. Adreçada al Batxillerat i PPAS.


Eus aquí una pàgina web molt útil i que he descobert recentment gràcies a un company de feina. Es diu Rodamots. Funciona mitjançant un missatge al teu correu, així de simple. Si t'hi subscrius -i és gratis-, rebràs segons la teva disposició un missatge cada dia o cada setmana en el qual hi apareixen quatre o cinc paraules de vocabulari amb la seva definició i amb exemples. Una bona eina per al famós exercici de sinònims i antònims que sempre apareix a la Selectivitat i a les Proves d'Accés a Cicle de Grau Superior. Apa, doncs! no us ho penseu dues vegades i us hi subscriviu tots/es. Aprendreu de valent. Jo recomano una subscripció setmanal, com la meva, així en un missatge ho visualitzes tot i no et satura el correu.

El link és el següent: http://www.rodamots.com/inici.asp
!!EXERCICI:
-Pots escriu les quatre primeres paraules que hagis après del Rodamots, explicar breument el seu significat i realitzar una oració amb cadascuna.


A la recerca del rock en català. "Els teus somnis" de Sopa de Cabra.Adreçada a Batxillerat i PPAS.
!!EXERCICI:
-Cerca les paraules que falten en cada vers d'aquesta cançó i sobretot escriu-les bé tenint cura dels pronoms. Amb tres audicions hauries de ser capaç/a de tenir totes les paraules.


Els teus somnis.

Enllà, més ____ de les estrelles,

a l'altra cara del mirall,

On tot és més _____ d'entendre,

la porta espera oberta.

Un pas i ja el teu cor desperta,

un ____ i ja no _________,

Comptant la màgia és la primera,

seguint...

Els teus somnis t'estan esperant.

Vés, no dubtis més, abraça'ls.

No el veus? a poc a poc s'acosta, no ho ______?

el tens al teu costat.

L'amor té totes les respostes.

És el teu somni, ________ esperant.

Vés no dubtis més, s'escapa.

Lluita pels teus somnis, t'estan ________,

Fes que siguin certs, _________.

El vent escampa les fulles,

el temps arriba i _____ va

Mai no ____ demanis la lluna,

ningú la pot agafar.

La vida cau i la pluja,

el sol ens pot eixugar,

Sempre _____ la lluna,

pren el que et vulgui donar.

Pren els teus somnis,

t'estan esperant.

Vés no dubtis ____, s'escapen.

Fes que no _______, vés-los a buscar,

Fes que siguin teus, ________.

_______ pels teus somnis, t'estan esperant,

Fem que siguin certs, abraça'ls.

Fes que no s'ensorrin, _______ esperant,

Fes que siguin _____, _______.

Mirant de tant en ______ enrere,

els peus a terra, el cor volant,

Endins el sentiment ____ tendre,

volem seguir ________ .

Sopa de Cabra, “Plou i fa sol”(2001)
N.B. Aquesta cançó està dedicada a tots vosaltres. Cal que l'escolteu el mes de maig, pocs dies abans de l'examen decisiu. Us donarà forçà i ànims.

dimarts, 15 de desembre del 2009

Contes d'arreu del món: Un conte per a l'ESO. El bosc màgic.EL BOSC MÀGIC
Alexandra Seslija (Conte serbo-croat)

Hi havia una vegada un bosc màgic. La seva llegenda explica que quan en aquell bosc entri una persona que estimi més la seva misèria que tota la felicitat d'aquest món, el bosc perdrà la seva màgia i passarà a ser un bosc normal.Molt a prop d'aquest bosc vivien una àvia i el seu fill gran. Vivien tots dos en una casa petita i mai no entraven al bosc màgic. Tot continuava igual, amb felicitat i tranquil·litat fins que un dia necessitaven llenya per a fer foc i van haver d'anar a l'altra banda de la muntanya a cercar-la.El fill era una mica mandrós i curt de gambals, i va pensar:

-Per què he d'anar a l'altra banda de la muntanya per agafar la llenya, tenint el bosc aquí a prop ?

La seva mare li prohibia d'anar al bosc i sempre li deia que si hi anava li passaria una cosa molt dolenta. Però el fill hi va anar i va portar la llenya. També ho va fer al dia següent sense dir-li res a la mare. Al tercer dia, quan va anar al bosc, es va asseure en un tronc per descansar i, en aquell moment, de sota el tronc, va sortir una serp que es va convertir en una dona meravellosa de cabells rossos i llargs, vestida amb un vestit blanc i preciós. Però era una serp i li va quedar llengua de serp.El noi, fascinat de la seva bellesa, s'enamorà d'ella i decidí demanar-li que anés a viure amb ell a casa seva.Mentrestant, per casa l'àvia, va passar una noia que venia llenya. La noia anava molt mal vestida, fora feia molt fred, l'àvia la va fer entrar per donar-li una jaqueta del seu fill, que ja li havia quedat petita perquè entrés en calor davant del foc. Al cap d'una estona, la noia es va aixecar, li va agrair molt que l'ajudés i li va regalar una mica de llenya per al foc.En aquells moments va tornar el fill amb la dona-serp. El noi va explicar a la seva mare que l'havia trobat pel camí i no tenia ningú al món i havia pensat que podria viure amb ells.Al cap d'uns quants dies l'àvia va notar que la dona tenia la llengua d'una serp i decidí parlar amb el seu fill. Però ell, cada cop més i més enamorat de la dona-serp, no feia cas a ningú. Quan la mare va dir que volia que la dona-serp marxés de casa seva, el fill li va dir que estimava aquella noia i que n'estava tan enamorat s'hi volia casar. El noi, malgrat tots els consells que li va donar la seva mare, es va casar amb la bonica noia. La dona-serp va notar que l'àvia s'havia adonat de qui era ella i, per evitar tot el que podia passar, va començar a plorar davant del seu marit i dir-li que la seva mare no l'estimava. Tant i tant va insistir que finalment el fill va decidir fer fora de casa la seva mare.L'àvia, tot i haver dedicat tota la vida al seu fill, es trobava a la intempèrie. Feia un fred que pelava i nevava tant que, mentre caminava, la neu li arribava fins als genolls.Tot i amb això l'àvia va continuar estimant-lo ja que sabia que la culpa era d'aquella dona-serp.L'àvia, a més a més, tenia molta fam i tenia els peus congelats. Estava molt cansada i finalment va caure a terra. Llavors recordà la llenya que li havia regalat aquella noia i decidí encendre-la per escalfar-se. Era molt vella i sabia que no podria sobreviure gaires dies més d'aquella manera. En encendre el foc, de dins els troncs sortiren un follets amb uns barrets punxeguts de color vermell com el foc. Els nans començaren a ballar, a saltar, a cantar i cridar, la qual cosa la va fer alegrar i agafar forces. Els follets es van posar al seu voltant i li van començar a parlar:

-El teu fill, àvia, va fer despertar els esperits del bosc màgic. Ara, aquests estan molt enfadats, per això el rei del bosc vol parlar amb tu.En aquell moment va aparèixer un cérvol, amb què l'àvia va viatjar a l'interior del bosc màgic, acompanyada dels follets que muntaven uns esquirols que els feien de cavalls. Allí no hi feia tan fred i no hi havia gens de neu. Els arbres semblaven vius, la terra tenia uns colors diferents, els animals eren estranys i, fins i tot, alguns parlaven entre si. En aquell moment aparegué una cadira impressionant de color negre. Aquesta era en un espai fosc i no es podia veure qui hi havia assegut. Llavors es va sentir una veu humana que va dir:

-Ja saps que el teu fill va despertar els esperits del bosc. Ara ja té el seu càstig. Tu podràs tornar al teu poble, en el temps de la teva joventut.

En aquell precís moment va aparèixer el seu poble, on la gent era molt feliç perquè feia molt sol i molt bon temps i tenien de tot allò que necessitaven.

-Entra a l'interior del teu poble. Quan hi hagis entrat, et faràs jove i et trobaràs amb tota la teva família -digué el rei del bosc.

L'àvia es va posar a córrer cap a l'interior del poble i just en el moment d'entrar es va girar i va veure el seu fill. Ella va preguntar al rei:

-Què li passarà al meu fill?
-Quan passis aquesta porta oblidaràs que mai hagi existit. No te'n recordaràs de res. Però no et preocupis per ell. Ell ja rebrà el seu càstig.

En aquell moment l'àvia dubtà sobre què havia de fer. Finalment va decidir no deixar el seu fill i va dir:

-Malgrat tot el que ha fet, jo no el puc abandonar.

Llavors, un vent huracanat ho va fer desaparèixer tot: els follets, la cadira, el rei, el poble, els animals... i la dona-serp es convertí en serp de debò.L'àvia va ser la persona que estimava més la seva misèria que tota la felicitat del món. I la màgia del bosc va desaparèixer. El fill i l'àvia van quedar sols. Ell plorava tot demanant-li perdó. A partir d'aquell moment van viure contents la resta de la seva vida.

FI.

!!EXERCICI:
-T'ha agradat el conte? Quina cosa t'ha agradat més? Cerca al diccionari cinc paraules que desconeguis del text i realitza una oració amb cadascuna. També pots canviar el final d'aquest conte.

dilluns, 14 de desembre del 2009

Ortografia de la ela geminada (l·l). Adreçada a tot l'alumnat.


La grafia de la ela geminada (l·l) representa una ela llarga. Recorda que el punt és volat (l·l), mai (l.l), ja que seria una falta. S'escriuen amb ela geminada els mots que comencen amb els elements següents:

1. Al·l-: Al·là, al·legar, al·legoria, al·leluia, al·lèrgia, al·licient, al·literació, al·lot, al·lucinar, al·ludir...

2. col·l-: col·laborar, col·lapse, col·lació, col·lateral, col·lecció, col·lectiu, col·lega, col·legi, col·lisió, col·locar, col·loqui...

3. gal·l-: gal·lès, gal·licisme...

4. il·l-: il·lació, il·legal, il·legítim, il·lès, il·lícit, il·limitat, il·lògic, il·luminar, il·lusió, il·lustre...

5. mil·l-: mil·lenari, mil·lenni, mil·lèsim, mil·ligram, mil·límetre...

6. síl·l-: síl·laba (bisíl·lab...), sil·logisme...

S'escriuen amb ela geminada els mots que acaben amb els elements següents:

1. -el·la: aquarel·la, bagatel·la, caravel·la, cel·la, legionel·la, mortadel·la, cel·la, novel·la, parcel·la, salmonel·la, varicel·la...

2. -il.lar: destil·lar, cavil·lar, instil·lar, oscil·lar, vacil·lar...

3. Altres paraules que s'escriuen amb ela geminada però que no segueixen cap regla concreta són les següents:

ampul·lós, cel·lular, cristal·lí, cancel·lar, metàl·lic, pel·lícula, apel·lar, sigil·lós, bèl·lic, Brussel·les, cal·ligrafia, circumval·lació, cal·ligrafia, cèl·lula, el·lipse, excel·lent, fal·lera, hel·lènic, idil·li, instal·lar, intel·ligent, interpel·lar, libèl·lula, medul·la, nul·la, anul·lar, pal·liar, pàl·lid, paral·lel, penicil·lina, pol·lució, protocol·lari, putxinel·li, rebel·lar-se (sublevar-se, plantar cara), repel.lir, satèl·lit, sol·licitar, taral·lejar, vel·leïtat (aspiració vaga, desig que no es defineix), violoncel·lista, xarel·lo.


Hi ha un grup de paraules d'ús freqüent que sovint s'escriuen amb ela geminada i porten una ela (l):

balena, celebrar, elaborar, elocució, religió, revelar (donar a conèixer una cosa), solució, selecció.


!!EXERCICI:

-Ara podeu fer deu oracions amb paraules que porten ela geminada i escriure una ela o ela geminada als buits següents:

so__icitar, inte__igent, so__ució, aquare__a, i__egal, co__oqui, a__icient, e__aborar, ce__ebrar, tara__ejar, protoco__ari, cavi__ar, ba__ena, rebe__ar, reve__ar, vio__once__ista.Tres oracions per reflexionar sobre ortografia. Adreçades a PPAS i Batxillerat.


Llegeix les següents oracions i pensa si són o no correctes:

-La senyora no pot sofrir que jo l'hagi abandonat / abandonada.

-Si recapitulem, tenim que han votat un 22% a la consulta del referèndum.

-Si alguna cosa és deguda a la facturació i hem de posar ordre.

!!Solucions:

1. És abandonada perquè es refereix a ella.

2. Tenim que és correcte perquè no fa referència a fer una cosa, sinó al verb tenir.

3. En aquest cas, és correcte perquè es refereix al participi del verb deure.

N.B. Generalment, recordeu que tenir que/de i degut a són incorrectes i se solventem així:

He/hem de (en lloc de tenir que) i a causa de (en lloc de degut a).

dissabte, 12 de desembre del 2009

Portal d'Internet recomanat. Adreçat a tot l'alumnat.Dins d'aquest portal fantàstic d'Internet podeu trobar diversos vídeos de les diferents matèries que treballeu a l'institut. La majoria són en català! És aquí on jo entro a la lluita. Us cal escoltar parlar en català per tal de millorar l'escriptura. També cal que us sentiu motivats/ades, que el català no espanta! I recordeu: "Cuideu-me el català!", que sense català no hi ha paradís!

divendres, 11 de desembre del 2009

Ortografia de la C i la QU. Adreçada a tot l'alumnat.


El so inicial de Cap o Quilo es representa amb C o QU segons la vocal que aparegui al darrere:

.S'escriu C davant A/O/U:

casa, coure, acústica, evacuar...

Excepte quan la U forma un diftong creixent amb la vocal següent, llavors escrivim Q:

qüestió, quantitat, adequar, aqüífer, aqüicultura, aqüeducte...

.S'escriu QU davant E/I:

queixal, quilo, quinta, aquell...

!!EXERCICI:

-Escriu C o QU segons on calgui:

_üestió, _uota, _ota, a_uella, ade_uar, eva_uar, a_üeducte, _uilòmetre, _omptar, _oeficient.

Després pots realitzar una oració amb cada una de les paraules. Utilitza el diccionari si desconeixes el seu significat.

dijous, 10 de desembre del 2009

Ortografia de la S, SS, C, Ç. Adreçada a tot l'alumnat.


. A inici de mot escrivim:

s-: satisfet, sol, sal, somiar, síndria...

c-: cel, celebrar, cirera... (només davant E /I).

. Entre vocals escrivim:

1. SS:

interessant, incessant, necessari, passa, assenyat, possible...

2. Ç davant A/O/U:

maça, peça, lliçó, traçut -que té traça, habilitat-.

.Entre vocal i consonant o entre consonant i vocal:

1. S: molsa, dansa, gespa, gesta...

2. C davant E/I: enciam, Marcel, Mercè...

3. Ç davant A/O/U: cançó, força, forçut, unça...

. A final de mot escrivim:

1. S: nas, gos, cas, pas, cabàs...

2. Ç: braç, feliç, veloç, terç...

CAL RECORDAR:

- Femenins acabats amb el sufix -ESSA per a feines realitzades per dones:
alcaldessa, jutgessa, metgessa, mestressa, duquessa, abadessa...

- Doblen la ESSA les paraules acabades en -gressió/-gressor, -missió/-missor, -pressió/-pressor:

progressió, agressor, missió, comissió, impressió, repressor, compressor, emissor...

- El sufix -ÍSSIM /-ÍSSIMA s'escriu amb doble essa (SS):

boníssim /-a, amabilíssim /-a...

!!EXERCICI:
-Escriu deu oracions amb paraules que apareguin en aquesta fitxa. La pràctica i la visualització de les paraules et faran retenir a la memòria la bona escriptura d'aquestes.

divendres, 4 de desembre del 2009

Fitxa de repàs de la vocal neutra. Les grafies a/e àtones. Adreçada a tot l'alumnat.


Generalment, en català s'utilitza:

-e: per al masculí. Ex: alcalde, conte, home, aspre...

-a: per al femení. Ex: dina, cama, platja, obra...

També hi ha casos especials:

-arca, -cida, -ista, -ta, -ma per al masculí:

monarca, insecticida, artista, atleta...

!! Són importants les interferències que hi ha amb el castellà: (SEMPRE LES PREGUNTEN ALS EXÀMENS):

1. S'escriuen amb -a:

afaitar, davall, raspall, ambaixada, davant, sanefa, arravatar, naixement, assassí, avaluar, ramat, avaria, rancor...
2. S'escriuen amb -e:

assemblea, malenconia, sergent, disfressar, melangia, treball, ebenista, meravella, vernís, efeminat, monestir, nedar, enyorar, rave, estella, esplendor, Esteve, replendir...

N.B. En color verd estan assenyalades les que més sovint apareixen i escrivim malament.

!!EXERCICI: -Escriu A /E en els següents espais en blanc de les paraules:

def_nsor, fust_ria, m_lmelada, s_gador, ll_mpec, encad_nar, v_rdós, càrr_c, b_nyador, abr_çada, p_ret, t_ndresa, ros_gador, v_della, V_ntada, g_ntada, carr_tera, pap_reria.

.També pots realitzar deu oracions utilitzant paraules que tinguin interferència amb el castellà.

dilluns, 30 de novembre del 2009

Tractaments protocol·laris per als textos administratius. Adreçat a PPAS.


Aquí teniu el link operatiu. A classe us en comentaré alguns aviat. Els més importants i d'ús corrent, no els heu de saber tots. No tots per no fer-me pesat.

El link per descarregar-vos els textos i plantilles dels documents administratius és el següent:

Per tant, amb aquests dos links teniu tota la teoria dels documents administratius.

RECORDATORI DE NORMES ORTOGRÀFIQUES BÀSIQUES: adreçat a tot l'alumnat.


RECORDATORI DE NORMES ORTOGRÀFIQUES BÀSIQUES

LLENGUA CATALANA
1. Escriviu “i”, i no –y.
2. Accentueu sóc, és i són.
3. Verb HAVER amb –h i en –v.
4. L’imperfet dels verbs de la 1a conjugació acaba en –ava.
5. Les combinacions correctes són :
–MB, -MP, -NV.
6. Accentueu les paraules agudes acabades en vocal i les esdrúixoles.
7. Poseu majúscula després de punt i majúscula en els noms propis.
8. No poseu “,” entre subjecte i verb.
9. Eviteu el llenguatge de mòbils (sms).
10. No barregeu lletres majúscules i minúscules en les paraules.
11. Plurals en –ES.


LENGUA CASTELLANA
1. Escribir “y” y no –i.
2. No acentuar es ni son.
3. Verbo HABER con –h y con –b.
4. Imperfecto de los verbos de la 1ª conjugación termina en –aba.
5. Las combinaciones correctas son: –MB, -MP, -NV.
6. Acentuar las palabras agudas terminadas en vocal y las esdrújulas.
7. Poner mayúscula después de punto y en los nombres propios.
8. No poner “,” entre sujeto y verbo.
9. Evitar el lenguaje de móviles (sms).
10. No mezclar letras mayúsculas y minúsculas en una palabra

divendres, 27 de novembre del 2009

Fitxa de repàs sobre ÉS i ES. Adreçada a tot l'alumnat.


Aquesta és una de les paraules que més faltes generen a tot l'alumnat. Forma part de les parelles que apareixen dins de l'accent diacrític. Podeu revisar el llistat amb totes les paraules d'ús més corrent. Però "aquest matrimoni" és més senzill del que sembla. Veiem alguns exemples:

-La noia és alta i simpàtica. (verb ser. Pots substituir-ho per: "Ho és").

-Es va rentar les mans. (pronom. No porta accent. A més tu pots dir: "Va rentar-se", per tant es veu clarament que és un pronom. El pronom substitueix al nom).

-La mare sovint és vista pels meus amics. (verb ser. Perquè al costat hi ha un participi. Recorda els participis: cantat/ada, cantats/ades.

-En Manel es va donar un fort cop al cap. (pronom. Oració amb subjecte però aquí "es" fa de pronom i forma part del verb. "Va donar-se" un cop).


!! EXERCICI:
-Ara pots escriure 5 exemples amb ÉS i 5 amb ES. També pots justificar si el verb de les següents oracions és un verb (hauràs de posar un accent) o un pronom (sense accent).
.En Joan, no es el que va fer la malifeta.
.La Victòria es va rentar les mans molt ràpidament.
."Ballant amb llops" es un clàssic de Kevin Costner.
.Si no es va trencar la cama va ser perquè Déu no va voler.
.Es podia haver adonat d'allò més de pressa.
.No sé si es o no es la veritat.
.D'altra banda, al pis es fa neteja sovint.
.No va poder veure-ho d'hora. Es per això que no va poder portar el cotxe al taller.
.Shakespeare en present diria: "Es o no es, aquesta es la qüestió".
.Ara ja entenc la diferència que hi ha entre l'es (pronom) i l'es (verb ser).

dilluns, 16 de novembre del 2009

Contes d'arreu del món: Un conte per a l'ESO- Ali Babà.ALI BABA
Saïd Ghoulabzouri (Marroc)

Això passava en una vila de l'allunyada Pèrsia, quan el temps caminava a poc a poc, sense presses.Càssim i Alí Babà eren dos germans que acabaven de perdre el pare. El vell havia estat sempre tan pobre que només els va deixar una miserable herència. Però Càssim de seguida va saber-se'n sortir i es va casar amb una dona rica, de manera que després de quatre dies s'havia convertit en un dels veïns més rics del poble.En canvi, Alí Babà va casar-se amb una dona senzilla i amb l'herència del pare només va poder comprar-se un parell de rucs i una destral per anar a fer llenya al bosc. Vet aquí que un dia, mentre era al bosc fent llenya, Alí Babà va sentir una mena de remor de cavalls que semblava arribar de lluny. Va alçar els ulls cap a l'horitzó i va descobrir un núvol de pols que venia cap on ell estava treballant. Alí Babà es va a enfilar dalt d'un arbre. I sort en va tenir perquè a mida que el núvol i el soroll s'anaven acostant, Alí Babà va adonar-se que allò era una colla de lladres de camí ral, armats fins a les dents i amb poca cara de poc amics.Els lladres es van anar acostant, i en ser a sota l'arbre d'Alí Babà van descavalcar i van lligar els cavalls al tronc. En acabat, van anar cap a una gran rocassa que hi havia allí a prop i el capità dels lladregots va dir:


- Sèsam, obre't!

I la roca encantada es va obrir pel mig com si fos una porta. Aleshores, d'un a un, els bandolers van anar-hi entrant carregats amb el botí de l'últim robatori, i Alí Babà, des de dalt de l'arbre, els anava comptant.


Fins a quaranta va comptar-ne!


Quan van ser tots quaranta a dins, la roca es va tancar un altre cop, i Alí Babà va continuar enfilat, mig mort de por.Al cap d'una estona, la roca es va tornar a obrir, amb un esgarrifós soroll. Els lladregots van anar sortint, amb les bosses buides, i van muntar a cavall, per arrencar a córrer bosc enllà, enmig d'un núvol de polseguera.Alí Babà no va gosar baixar de l'arbre, fins que no els va veure ben lluny, ben lluny. Però llavors sí, va baixar i va córrer a mirar de prop aquella estranya roca màgica.


- Potser també s'obriria si ho digués jo, això de "Sèsam, obre't!" -va exclamar en veu alta.

I al punt, la roca es va migpartir com una porta.

- Ospa! -va fer Alí Babà en adonar-se de les immenses riqueses que es veien a través de la roca oberta.Enlluernat va entrar a la cova per veure-les més bé, i, en ser dins, la roca es va tornar a tancar. De moment va espantar-se'n, però de seguida es va dir:

- Ara rai, que sé com s'obre!

I va començar a remenar aquells tresors impressionants que semblava que no s'havien d'acabar mai.

- I si m'endugués alguna d'aquestes coses? -va pensar-. Els lladres ni se n'adonarien, i a nosaltres prou que ens ajudarien a viure més bé. Vinga!

Alí Babà, doncs, va triar unes quantes d'aquelles meravelles i es va carregar al coll un sac de monedes d'or.Com sabia la fórmula màgica de la porta, va sortir a fora i va omplir les sàrries dels seus ruquets, que pasturaven per allí a prop. En acabat, les va tapar amb una mica de llenya, i cap a casa falta gent!En arribar a casa, va anar cap a la seva dona i li va dir:


- Vet aquí, dona meva, que se'ns han acabat els maldecaps.

- I això com és?Alí Babà va obrir els sacs i va treure'n tot aquell bé de Déu de riqueses.

- D'on ho has tret, això? -va demanar la dona, esfereïda.

- No t'espantis, dona, que no ho he malaguanyat.I li va explicar, fil per randa, tota la història. Quan va haver acabat, van decidir de comptar-ho i de guardar-ho ben amagat, en secret, perquè no ho sabessin els lladres.Però hi havia tanta moneda que van tenir por de descomptar-se i van pensar que seria millor mesurar-ho amb una mesura de gra. I dit i fet, la dona va anar a casa de Càssim, que vivia costat per costat de casa d'ells, a manllevar una mesura a la seva cunyada.La dona de Càssim es va estranyar que a casa d'Alí Babà, tan pobres, tinguessin alguna cosa per mesurar. I, tafanera de mena, va voler saber de què es tractava: així, abans de deixar la mesura la va ben untar amb llard.Amb aquella mesura, Alí Babà i la seva dona van comptar les seves riqueses, i van veure que tenien vint-i-quatre mesures d'or. Un cop feta la feina, la dona va tornar la mesura a la seva cunyada sense adonar-se que al cul de la mesura hi havia quedat una moneda d'or enganxada amb el greix.Quan la dona de Càssim va veure aquella moneda d'or al cul de la mesura es va quedar glaçada. Va córrer a trobar el seu marit i li va cridar:


- Mira, Càssim, si n'ets de beneit! Resulta que Alí Babà es fa el pobre davant teu, i a l'hora de la veritat ell mesura els diners com si fossin blat, mentre tu, que te les dónes de ric, no en pots omplir ni dues mesures i mitja! No et fa vergonya, desgraciat? Quina mena de ric ets tu, al seu costat?

Tant va rondinar, que Càssim va acabar prometent que ho investigaria.L'endemà mateix Càssim es va presentar a casa d'Alí Babà i va començar a burxar-lo:

- Quina cara de salut que fas! Es nota que totes et ponen, eh? -va fer. Però Alí Babà, dissimulant, va contestar:

- I ara!, Càssim, ja saps com anem de justos. Que vols riure't de nosaltres?

- Au, vinga, germanet, no et facis el distret que ja sabem que comptes l'or per mesures. A mi ja m'ho pots dir, que sóc de casa.I Alí Babà, sentint-se atrapat, ho va contar tot al seu germà.

- I on cau, aquesta cova meravellosa? -va preguntar Càssim, al final.- Val més que no ho sàpigues, Càssim. Em fa por que no et passi alguna desgràcia, si els lladres t'hi troben.

- Au, deixa't de romanços. On és la cova?Alí Babà, que era bo com el pa tou, va acabar explicant-li on queia.A Càssim li va faltar temps per anar-se-n'hi amb totes les mules que tenia.En arribar davant la cova, Càssim va pronunciar les paraules màgiques, i la roca es va obrir. Corrents, va entrar-hi com un esbojarrat, sense adonar-se que la porta es tornava a tancar darrera seu. Davant aquella meravella d'or, de plata, de pedres precioses, Càssim va perdre el nord. Anava d'un cantó a l'altre, i tot li feia peça. S'ho hauria emportat tot.- Avui m'enduré el que pugui, i demà tornaré a venir.Així, doncs, va carregar tants sacs com va poder i va anar per sortir. Però la porta era tancada: calia tornar a dir la fórmula. Ara bé, amb l'entusiasme de la descoberta, Càssim havia oblidat del tot les paraules correctes. Va dir:

- Blat, obre la porta!I la porta com si res.

- Ordi, obre la porta!I la porta com si sentís ploure.

- Arròs, obre la porta!I la porta com si fos una paret.No hi havia manera de recordar-se'n. Càssim es va adonar del perill que corria, i va arrencar a plorar de pànic.

- Si em troben els lladres, estic perdut!Tanmateix, com que la fórmula no sortia, es va determinar a esperar-se darrere la porta per poder fugir així que algú l'obrís.Després d'una estona llarga va sentir soroll fora: els bandolers tornaven a la cova! Càssim es va preparar per escapolir-se corrents i, així, tan bon punt es va obrir la roca, va sortir esperitat com un coet. Al principi, va poder esquivar els set primers lladregots, però darrera n'hi havia trenta-tres més, ferotges com salvatgines, i el van caçar com si fos un ocellet.

- Així, tu ets qui ens robaves, oi? -va fer el capità dels lladres.

- Doncs te'n penediràs!

-i d'un sol cop d'espasa li va traspassar el cor. A continuació, van agafar el cos de Càssim i el van penjar a l'entrada de la cova, per la part de dins, amb la intenció d'espantar qualsevol altre possible xafarder.I un cop feta la feina, van arrencar a córrer bosc enllà, amb les mules de Càssim i tot.Mentrestant, a la vila, la dona passava ànsia de veure que Càssim no tornava. Es va esperar fins a mitja tarda i llavors, inquietada, va anar-ho a dir a Alí Babà. El pobre Alí Babà de seguida va pensar en una desgràcia i, sense rumiar-s'ho ni una mica, va marxar amb els seus ruquets cap a la cova. En arribar-hi, el sol ja s'havia post, però encara quedava la claror del capvespre. Va dir la fórmula i la roca es va obrir: el cos de Càssim penjava esgarrifosament davant els ulls d'Alí Babà. El pobre Alí Babà va fer el cor fort i va despenjar el seu germà. Però abans de carregar-lo al cim d'un dels rucs, va tornar a omplir les sàrries d'or.Va arribar a la vila que ja era negra nit, i gràcies a això, va poder arribar a casa sense que el veiés ningú. La dona de Càssim, en veure el cos del seu home, es va desfer en plors. Alí Babà no sabia què fer per consolar-la, i al final li va dir:

- Mira, ara ja no hi ha res a fer. Més val que mirem de sortir-nos-en tan bé com puguem. I si vols, tirarem a terra la paret que ens separa i viurem tots junts.A la pobra vídua va venir-hi bé, però encara va demanar:

- I què farem del cos de Càssim?- Tu no t'hi amoïnis. D'això se n'encarregarà la teva esclava Marxana, que és llesta com una mostela.

De manera que va encarregar aquesta feina a Marxana.La noia, que era de veritat molt viva, va anar a la farmàcia a demanar medecines, dient que el seu amo es trobava molt malament. I l'endemà va tornar-hi a demanar-ne més, com si l'amo estigués molt greu. Tota la vila ja sabia que el pobre Càssim estava molt malalt. L'endemà següent, Marxana va fer córrer la notícia que Càssim havia mort. Gràcies a la llestesa de la noia tot el poble es va pensar que Càssim havia mort de malaltia. Ningú no sospitava que hagués estat assassinat. I així, doncs, l'endemà el van enterrar enmig de tota la tristesa del poble.Mentrestant, la casa d'Alí Babà i la del seu difunt germà s'havien convertit en una de sola. Vivien plegats i vivien bé.Els lladres, pel seu cantó, s'havien adonat de la desaparició del cos de Càssim.

- Això vol dir que hi ha algú més que coneix el nostre secret, i vol dir que l'hem de trobar sigui com sigui!

-va fer el capità de la colla, enfurismat.

Ell mateix s'encarregaria de trobar-lo. Va disfressar-se de marxant i va anar cap al mercat de la vila. Calia saber si hi havia algú que s'hagués fet ric de cop i volta, o si algú havia mort tot d'una. Ja se sap que a mercat hi ha sempre molts xerraires, i el bandoler, que era un murri, els va saber trobar i els va saber estirar la llengua. El mateix dia ja sabia el que volia saber. Va tornar-se'n cap a la cova, on l'esperaven els altres trenta-nou, i van començar a rumiar un pla de venjança.Al cap d'una setmana justa, ja ho tenien tot a punt.Un dia, doncs, a l'hora del capvespre, va arribar a la vila un marxant amb vint mules, carregada cadascuna amb dos barrils d'oli. El marxant va anar travessant el poble fins que va ser davant de la casa d'Alí Babà. Allí va aturar-se i va trucar. Va demanar per l'amo i Alí Babà va sortir.

- Seríeu tan amable de donar-me hostalatge per aquesta nit? Acabo d'arribar i em trobo que tots els hostals són plens. Demà mateix aniré a vendre l'oli al mercat i marxaré. No us destorbaré gaire.

Alí Babà li va donar hostalatge amb molt de gust. Van baixar els quaranta barrils al celler, van dur les vint mules a l'estable i van convidar el marxant a sopar. Però abans de pujar a la casa el marxant va voler acabar d'arreglar els barrils i es va quedar sol al celler. Aleshores va tustar un barril i en va sortir la veu d'un dels lladres.Tots els barrils amagaven un lladre amb un ganivet a la mà! És a dir, tots menys un, que era l'únic ple d'oli

.- Ja és hora? -va preguntar el lladre.- No encara -va explicar el capità.- Ja us vindré a avisar. Però estigueu tots a punt i no us adormiu.

El capità va pujar cap a sopar.Mentrestant, a la cuina, Marxana estava fent el sopar per a tothom. Però quan anava a fregir el segon plat es va trobar sense ni una gota d'oli.

- Això rai! -va pensar.- Avui en tenim el celler ple!

I va baixar al celler a agafar una mica de l'oli del marxant per acabar el sopar. Ara bé, en sentir soroll de passos, els lladregots es van pensar que devia ser el capità que els venia a avisar, i el primer lladre va demanar, de dins el barril estant:- Ja és hora?Marxana es va quedar glaçada. Però era eixerida com una espurna, va reaccionar de seguida i va comprendre el que passava. Va contestar, doncs, en veu baixa:

- No, no encara.Aleshores va anar tustant barril per barril i donant la mateixa resposta. Fins que va arribar al barril ple d'oli i se'l va endur, tot rodolant. Un cop a la cuina, va acabar el sopar, i després va omplir una grossa caldera amb l'oli del barril i el va posar a bullir. Quan l'oli va ser bullent, va tornar a baixar al celler amb la caldera i va anar-la buidant una mica a cada barril, de manera que els lladres, desprevinguts, anaven quedant rostits un a un. Tots trenta-nou!En acabat, Marxana es va amagar per veure què faria el capità.Quan tothom era a dormir, el capità va baixar de puntetes i va tustar els barrils. Però veient que no contestaven, es va imaginar que s'havien adormit i els va destapar. I llavors se'ls va trobar tots trenta-nou cuits com un ou ferrat! Desesperat, va fugir corrents d'aquella casa maleïda.Marxana va sortir del seu amagatall i se'n va anar a dormir tota tranquil·la. L'endemà ho va explicar tot a Alí Babà, que es va quedar de pedra. L'home, agraït, va omplir Marxana d'abraçades. Aquell dia van fer festa grossa.Però el capità de lladres encara era viu no estava gens disposat a oblidar les fetes d'Alí Babà. De manera que al cap de dos mesos, quan ja tothom s'havia tranquil·litzat, va tornar a la vila. S'havia afaitat la barba i el bigoti, i ja no s'assemblava gens al marxant d'oli.Aquesta vegada el capità va venir carregat de tresors de la cova. Va comprar una gran casa a la vila i s'hi va quedar a viure com un gran senyor. Amb el temps, el murri va anar-se guanyant l'amistat dels veïns, que es creien molt honorats de convidar-lo a sopar i de tenir-lo entre ells.Al cap de pocs mesos, tothom havia convidat el gran senyor. Tothom, tret d'Alí Babà. Fins que també Alí Babà es va creure amb l'obligació de ser cortès i hospitalari amb el nou veí. I, doncs, un dia el van convidar a sopar.Es van asseure a taula i van començar a enraonar amistosament. Fins que va arribar el sopar. En entrar amb el menjar, Marxana va reconèixer immediatament la mirada del capità de lladres, i es va esgarrifar. Fins i tot va semblar-li veure el pom d'un punyal traient el cap per entre la roba del convidat. Però ella com si no hagués vist res, va continuar servint el sopar.A l'hora de les postres, però, es va vestir amb les millors robes que hi havia a la casa i va entrar al menjador disposada a ballar una dansa en honor del convidat il·lustre.

- Has tingut una idea esplèndida, Marxana! -la va felicitar Alí Babà.

I la noia va començar la dansa. Girava per tota la sala, i ara s'acostava a Alí Babà, ara al capità de lladres, com si tot fos cosa de la dansa. Una de les vegades que s'acostava al convidat, va fer veure que li volia fer una festa, però la ballarina duia un ganivet sota la roba i per comptes d'una festa li va enfonsar el ganivet al coll.

- Què has fet, desgraciada? -va cridar Alí Babà, esfereït.

Però la noia no el va deixar acabar i li va fer reconèixer la cara del bandoler. Quan Alí Babà es va adonar del perill que havia corregut, es va adreçar a Marxana i va dir-li:- Marxana, has salvat dos cops aquesta casa. Sense tu no hi seríem pas. És just, doncs, que en siguis tan mestressa com jo mateix.I a partir d'aquell dia, Marxana va ser tan mestressa de la casa com el mateix Alí Babà.


!!EXERCICI:
-Realitza un breu resum de 8 línies del conte. Què opines de l'actitud d'Alí Babà?

divendres, 6 de novembre del 2009

Gramàtica interàctiva bàsica i pràctica. Adreçada a tot l'alumnat.


Els que aneu "més peixos" en ortografia i gramàtica tindreu una bona eina per treballar des de casa. Fins i tot, podreu imprimir els seus continguts.

http://www.ub.edu/slc/ffll/apren/gram.htm

Des de la pàgina següent pots treballar la gramàtica catalana des de qualsevol lloc amb Internet amb respostes tancades. T'hi animes?

http://clic.edu365.cat/gali/gali/galiMain.jsp?cons=si

!!EXERCICI:

-Entrar a les següents pàgines webs, llegeix la teoria, practica i explica quatre continguts que apareguin dins de cadascuna de les pàgines.

dijous, 5 de novembre del 2009

Plurals acabats en -s. Adreçat a tot l'alumnat.


-Els substantius acabats en vocal tònica seguida de -s formen el plural afegint -os. Però si la essa és sorda es dobla la s.

Ex: fracàs--fracassos, matalàs--matalassos, tros--trossos, cos--cossos, rus--russos,

espès--espessos, canyís--canyissos, pastí--pastissos, barnús--barnussos, embús--embussos

Excepcions:

-No dupliquen la essa els mots acabats en -as, -es, -is, -os, -us:

Ex: gasos, casos, gimnasos, anglesos, encisos, països, permisos, tornavisos, promesos, vasos, gelosos, autobusos, usos, refusos, compromisos, matisos, paradisos...
!!EXERCICI:
-Redacta cinc oracions en què apareguin tres paraules d'aquesta fitxa en cadascuna.


dimecres, 4 de novembre del 2009

Morfologia del substantiu: el nombre. Adreçat a tot l'alumnat.


Síntesi d'allò més destacat d'aquesta fitxa:
.Cal recordar que hi ha un sèrie d'interferències entre el català i el castellà:

1. Són masculins:

els afores, el desavantatge, el deute, el dubte, el compte, el corrent, el costum, el full (de paper), el pendent, el senyal.

2. Són femenins:

una allau, una anàlisi, una esplendor, una aroma, la claror, la dita, la remor, la resta, la síndrome.

3. Les paraules que acaben amb -aire, -ista, -cida són invariables, és a dir, tenen una única forma tant pel mascuí com pel femení.

Ex: un noi/a xerraire, un noi/a excursionista, un noi/a drapaire, un noi/a parricida.

N.B. La darrera paraula és una mica lletjota, disculpeu.

4. També hi ha mots invariables referits als animals:

Ex: rossinyol mascle / femella, formiga mascle / femella.

5. En alguns noms, el canvi de gènere comporta un canvi de significat:

-el fi: finalitat

-la fi: el final, l'acabament.

-el llum: l'aparell que emet llum.

-la llum: la claror.

-el son: el fet de dormir.

-la son: les ganes de dormir.

-el salut: la salutació.

-la salut: l'estat de l'organisme.

-el terra: el paviment, el sòl.

-la terra: el planeta.

-el pols: el batec del cor.

-la pols: les partícules.

-el clau: la peça per clavar.

-la clau: per obrir la porta.

-el pudor: la vergonya.

-la pudor: la mala olor.

-un editorial: l'article d'un diari.

-una editorial: l'empresa.

5. Les paraules que acaben amb -sc, -st, -xt, -ig tenen dues maneres de fer el plural: amb -s / -os.

Ex: disc- discs /discos, gest-gests /gestos, text-texts /textos, assaig-assaigs /assajos.

N.B. Si t'ho demanen, en un examen cal escriure les dues formes.

6. Són invariables: s'escriuen igual tant en singular com en plural:

-Els següents dies de la setmana:

El/s dilluns, el/s dimarts, el/s dimecres, el/s dijous, el/s divendres.

-Les paraules que acaben en -us:

Ex: tipus, virus, tipus... perquè provenen del llatí.

-Altres paraules:

Ex: el/s temps, el/s fons, el/s llapis. (!! MAI: llapissos, ÉS INCORRECTE).

!!EXERCICI:
-Escriu cinc oracions utilitzant tres paraules en cadascuna que apareguin en aquesta fitxa ortogràfica.

dimarts, 27 d’octubre del 2009

Frases fetes per al PPAS i Batxillerat.


Frases fetes que contenen el verb ser:

-ser coix del front: no tenir seny.

-ser de bona dent: ser menjador.

-ser de la màniga ampla: ser tolerant.

-ser el capità aranya: fer actuar però sense participar (manipular)

-ser fluix de llengua: ser indiscret.

-ser un boca d'or: ser eloqüent.

-ser una sangonera: ser causa de pèrdua.

-ser de bona pasta: tenir bon caràcter.

-ser de poca vida: ser poc menjador.

-ser del morro fort: tenir mal geni.

-ser de la primera volada: ser inexpert.

-ser el cul d'en Jaumet:: ser molt bellugadís.

-ser un calçasses: deixar-se dominar per la dona.

-ser un cap calent: ser un exaltat.

N.B. Acostumen a posar frases fetes a la prova d'accés a CFGS (PPAS) del maig i també a l'apartat de lèxic de la Selectivitat.

!!EXERCICI:
-Pensa i escriu deu frases fetes que coneguis.

dilluns, 19 d’octubre del 2009

Els poemes més bonics de 1r d'ESO.


Aquí us adjunto dos poemes de dos poetes i una poetessa que tenim a primer d'ESO. Espero que us agradin.


EL MEU POEMA

Del cel va caure un mocador brodat

de mil colors,

i a cada cantonada hi posava:

Josep Maria dels meus amors.

Cristina de la Resurrección
1r ESO A


EL PIRATA

M'agradaria ser pirata

no per l'or ni la plata,

sinó per aquell tresor

que tens dins del teu cor.

Jordi Padrós
Zain Ansar
1r ESO A


!!EXERCICI:
-Ara tu ets l'escriptor/a. Escriu i pensa un poema, si ets valent/a pots escriure'l on hi posa "comentaris". Primer et registres, és gratuït.

Dos poetes més. De 4t d'ESO.


Un cop de vent,
un esforç recent,
un núvol,
tan negre com el carbó,
ha portat pluja i un cicló.
El cicló ha començat,
i tothom està preocupat,
perquè per la tele han avisat,
que tot va ser un conte,
i ara s’acabat.

Natán Alcayde
4t d'ESO A

AL NOI QUE JO PENSO

De nois, n'hi ha molts,
però n'hi ha un d'especial.
Al que jo penso.
Al que jo estimo.
Però no sé on està.
Però un dia vindrà.
I m'estimarà.

Farkhanda Aslam
4t d'ESO B

dissabte, 17 d’octubre del 2009

La llegenda del timbaler del Bruc. Adreçat a l'ESO.Avui 21 d'octubre fa un any que vaig posar en marxa el blog. Anava una mica esmaperdut i desorientat al principi, però ara m'he fet tot un expert. Voldria dedicar aquesta fitxa a tot l'alumnat que ha entrat al blog i ha adquirit eines per millorar el seu català tant des de casa com des de l'aula.

També faig de passada un petit homenatge al meu padrí, Alfred Olivart, i ja traspassat ara fa quinze anys que cada vespre abans d'anar a dormir m'explicava aquesta petita història i jo li feia repetir una i altra vegada i ell mai es cansava d'explicar-me-la.


La llegenda del timbaler del Bruc

És una llegenda originada arran de la guerra del Francès (1808). El nom del timbaler s'atribueix a Isidre Lluçà i Casanoves, nascut a Santpedor (Bages) i que visqué de 1791 a 1809.

La història explica que entre el 6 de juny i el 14 de juny de 1808, quan les tropes de Napoleó s'aproximaven a la zona de Montserrat, un noiet jove, el timbaler va fer repicar el seu tambor amb coratge, de manera que el seu so va topar amb les parets de Montserrat produint un eco que va fer pensar als francesos que les tropes de l'exèrcit espanyol -que també estava format per catalans i suïssos- eren superiors en nombre d'efectius. Això va fer fugir amb celeritat les tropes franceses de manera espaordida. Així es va trencar la imbatibilitat de les tropes napoleòniques.

En l'actualitat, podeu trobar diversos monuments a aquest petit heroi, n'hi ha a Santpedor, el Bruc i Barcelona.

El cineasta Jordi Grau, el 1982 va realitzar una pel·lícula anomenada El timbaler del Bruc amb un jovenet Jorge Sanz. I més recentment, ha aparegut "Bruc" (2010) en sèrie, emesa per TV3.

http://www.racocatala.cat/forums/fil/132030/bruc-pellicula-timbaler-bruc-estrena-desembre-22122010


!!EXERCICI:

-Però això no deixa de ser una llegenda. Té part de realitat i part de mitologia o ficció. El poble i la seva gent s'han encarregat de mitificar-la. Ara tu pots ésser el protagonista cercant una llegenda que ha esdevingut popular a Catalunya. Argumenta què penses que té de real i que té d'inventat o part poc creíble.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;