dimecres, 30 de desembre del 2009

L'article LO en català. Adreçat a tot l'alumnat.L'article neutre LO seguit d'adjectiu, quan no equival a un nom abstracte, no és correcte en català, és a dir, no és normatiu. En català es poden fer servir expressions semblants a el + adjectiu, la cosa + adjectiu, el que és + adjectiu, allò que és + adjectiu, etc.


Exemples:

Correcte (A)

Incorrecte (B)

el millor que pots fer, la cosa millor que pots fer (A)
lo millor que pots fer (B)

el fet curiós és que, la cosa curiosa és que (A)
lo curiós és que (B)

l'important, el que és important, allò que és important, la part important és que (A)
lo important (B)

el que té de bo el cas, ara et diré la més bona (A)
lo bo del cas (B)

ara ve la bona (A)
ara ve lo bo (B)

que n'és, de bo, que bo que és, és d'allò més bo, si n'és, de bo (A)
lo bo que és (B)

si n'és, de fresc, mira que n'és, de fresc (A)
em sorprèn lo fresc que és (B)

les meves coses no me les toquis (A)
lo meu no m'ho toquis (B)

N.B. Suposo que sou pocs/poques els que no feu un ús correcte del LO. Però alguns/es encara l'utilitzeu de manera errònia. És una falta essencial.

!!EXERCICIS:
-Escriu una possible solució per a les següents estructures incorrectes amb LO:

.Lo millor del cas seria...

.A lo millor faré aviat.

.Lo bo de la qüestió és que no m'han robat.

.Lo cas encara estava per solventar.

.Estava a casa amb lo meu cotxe.

.En Joan feia les coses a lo loco.

-Redacta cinc oracions amb expressions que continguin una estructura correcta SENSE LO.

dimarts, 29 de desembre del 2009

Les contraccions (preposició + article). Adreçat a tot l'alumnat.Les preposicions a, de, per i per a, juntament amb els articles masculins el i els, produeixen el que s'anomena articles contractes. Les combinacions possibles són les següents:

a + el = al: va al col·legi, cap al sud, fins al final.

a + els = als: cap als afores, vaig als Hostalets de Balenyà.

de + el = del: torna del poble, abans del març, després del triomf.

de + els = dels: propi dels pares, abans dels exàmens, des dels primers dies.

per + el = pel: passa pel carrer, actua pel seu compteper + els = pels: passa pels llocs més arriscats, pels volts de les deu.

per a + el = per al: aquest regal és per al Carles.

per a + els = per als: això és per als meus fills.

La partícula ca (contracció del mot casa) es contreu quan es troba amb els articles definits el, els i l'article personal en:

ca + el = cal: a cal metge, a cal notari.

ca + els = cals: anar a cals avis, vaig a cals Domènec.

ca + en = can: sembla can seixanta, can Joan, can Serra.

Cal tenir en compte que no es fa la contracció quan l'article va davant d'un mot que comença per vocal o per la lletra hac:

va a l'institut, torna de l'hort, passa per l'ermita, la flor és per a l'Anna, vaig a ca n'Oriol, va a ca l'Agustí, etc.


N.B. Les contraccions són font d'innumerables errades en l'escriptura, sobretot per interferència entre el català i el castellà. Si no es fa la contracció és una falta d'ortografia molt greu. Cal dominar la fitxa present.


!!EXERCICI:
-Escriu vuit oracions que continguin contraccions.

-Corregeix els errors de les següents oracions:

.Per el camí.

.De el poble.

.A el cotxe.

.Per el poble.

.A ca el notari.

.Per a els nois.

.Per a les noies.

.Va a el col·legi.

.El llibre és de els amics.

L'apòstrof. Fitxa de repàs adreçada a tot l'alumnat.

Us afegeixo una altra fitxa d'ampliació i reforç sobre l'apòstrof. Aquesta fitxa ja la vaig penjar el proppassat 6 de maig.


Definició: Signe gràfic consistent en una coma volada, que serveix per a assenyalar l'elisió d'algunes lletres o l'afixació d'un pronom feble.


.Els articles definits el i la, els articles personals en i na, i la preposició de s'apostrofen davant de mots començats amb vocal o hac:


l'avi, l'hereu, l'insecte, l'hotel, l'univers, l'u, l'autoritat, l'existència, l'organització, l'harmonia, l'herència, l'home, n'Albert, n'Ignasi, n'Hug, n'Anna, n'Úrsula, el dia d'avui, pota d'elefant, plànol d'instal·lació, d'hora.


També s'apostrofen l'article masculí el i la preposició de davant de les xifres 1 i 11:


l'1 de gener, l'11 de març, un joc d'11 peces.


En canvi, hi ha una sèrie de casos en què no s'usa l'apòstrof:


1. No s'apostrofen els articles femenins la i na davant de paraules femenines que comencen amb i, u, hi, hu àtones:


la història, la independència, la universitat, la unió, la humanitat, na Irene, na Isabel, na Ignàsia (però llibre d'història)


2. No s'apostrofa davant de paraules que comencen en i, hi, u o hu seguides d'una altra vocal, ja que es pronuncien amb el so de i o de u lligat a la vocal següent i formen un so consonàntic i no pas vocàlic:


el ioga, el iogurt, el hierofanta, la iaia, la UEFA, la hiena, de iode, un cas de hieratisme, ve de Huelva (però l'ió, l'iònic, perquè la i no hi fa de consonant)


3. No s'apostrofa, per tradició, davant dels mots:


host, ira i una (referint-se a l'hora: la una del migdia) i del topònim Haia:


la host, la ira, la una, la Haia4. No s'apostrofa davant dels noms de les lletres:
la a, la e, la efa, de ema, de ena.


!!EXERCICI:
-Escriu l'article corresponent (El /La/l') davant de les següents paraules:


host, història, avi, UEFA, 11 de febrer, herència, plànol, efa, una, hotel, independència, unió, Haia, humanitat, invasió, Índia, universitat, innocència, intel·ligència, ira, ioga, iogurt, u, harmonia.
N.B. És bàsic tenir un bon domini d'aquesta fitxa per tal d'escriure bé, donat que l'apòstrof apareix contínuament en l'escriptura.

Ortografia de la R (erra) en mots compostos. Adreçada a tot l'alumnat.. guarda-roba o guardaroba?

Els compostos en què el segon element comença amb r- i el primer acaba amb vocal s'escriuen separats amb un guionet, per facilitar-ne la lectura (i evitar la pronunciació d'una r simple en comptes d'una r vibrant):

barba-roig, bleda-rave, guarda-roba, busca-raons, Vila-rodona, etc.

Val a dir, però, que hi ha certs noms compostos que ja estan lexicalitzats i es consideren com un de sol per la tradició històrica que tenen. És el cas, per exemple, del mot aiguarràs, que ha estat adaptat gràficament del llatí aqua rasis (en canvi, s'escriuen amb guionet aigua-ros i aigua-sal).

!!EXERCICIS:
-Subratlla la forma correcta de les següents parelles:

barbaroig / baba-roig, guarda-roba / guardaroba, buscaraons / busca-raons,

aigua-rràs / aiguarràs, aiguasal / aigua-sal, aigua-ros / aiguaros.
-Escriu cinc oracions on apareguin paraules d'aquesta fitxa.

-Després pots ajudar al conill a trobar la seva pastanaga a través de la R.dilluns, 28 de desembre del 2009

Ortografia de la NN. Adreçada a PPAS i Batxillerat.


El grup nn es presenta en els casos següents:

- Després de síl·laba tònica:

Anna, Marianna, Susanna, Fanni, Ravenna; bienni, trienni, decenni, mil·lenni; perenne, cànnabis, etc.;


- Mots compostos amb els prefixos con-, en-, in- seguits de mot amb n inicial:

connat, connatural, connotar, connovici, connubi, connumerar; ennegrir, ennuvolar-se; innat, innecessari, innoble, etc.;


- En els mots de creació expressiva:

nannar (en llenguatge infantil, 'passejar');


- Altres mots:

annex (i derivats: annexar, annexió...), connectar (i derivats: connector, connexió...), innocent (i derivats: innocència, innocentada...), sunnita, tarannà, etc.

Cal dir que el grup nn dels mots que hem esmentat s'ha de pronunciar allargant la n, per distingir-lo dels que en porten només una i per desfer l'ambigüitat en alguns casos.

Exemple: connat designa 'unit a un altre des de la naixença', mentre que conat significa 'començament d'una acció a realitzar, la qual no arriba a consumar-se'.


!!EXERCICI:
-Escriu set oracions amb paraules d'aquesta fitxa.
-Cerqueu al diccionari les paraules que desconegueu.

Passatemps de la Ena. Adreçat a l'ESO

.Podríeu ajudar a la infermera a trobar la seva xeringa a través de la lletra ena? A veure qui és el primer/a a fer-ho.

N.B. Recorda que clicant a sobre de la imatge podràs ampliar el laberint de la ena. Que la gaudiu força!!


!!EXERCICIS:

1. Escriu deu paraules que s'escriguin amb ena.

2. Escriu vuit paraules que portin doble ena.

3. Pensa dos llibres, dos grups musicals o cantants i dos films que comencin per ena.

Un passatemps per la N. Adreçat a l'ESO

.Després d'haver treballar una mica la fitxa de la N (ena), ara podeu donar una volteta pel seu interior. Sabríeu trobar el camí del ninja fins al diari, per tal d'esmicolar-lo (fer-lo a bocins petits)?

Ortografia de la N (ena). Adreçada a tot l'alumnat.

.S'escriu n en els casos següents:

- Davant v:

canvi, (CAMBIO, en castellà), convenient, enveja, invent, convuls, envair, etc.;


- En alguns casos, davant b, p, m: la lletra n es manté en els compostos el primer constituent dels quals acaba en aquesta lletra:

benmereixent, benparlat, benpensant; enmig, entornpeu, granment, tanmateix, etc.
I també es manté en algun topònim estranger, com:

Canberra i Istanbul;

- Davant f, en els mots que comencen per con-:

confessar, confit, Conflent, confabular, confecció, conferència, etc.;

en-: enfeinat, enfortir, enfadar, enfarinar, enfilar, enfonsar, etc.

(però s'escriu m a èmfasi, emfisema, emfiteusi i emfraxi);

in-: infermer, infidel, inflar, informació, infusió (també ínfer, ínfim, ínfula); infrahumà, infraroig.

- I en altres mots de la llengua general com ara:

bronze, cendra, conreu, diumenge, enlaire, fons, franqueig, manlleu, menjar, panxa, punta, sencer, tango, tanka, trencall, anfós, gonfanó, fanfara; panfigo, semprenflor; Manfred.

!!EXERCICI:
-Escriu cinc oracions que continguin tres paraules d'aquesta fitxa.

-Omple els buits de les següents paraules amb m o n segons on calgui:

i_fermer, e_laire, pa_xa, e_feinat, e_ _irallar, e_farinar, ca_vi, _a_lleu, diu_e_ge, ce_dra, ta_go, e_fiteusi, co_fessar, i_frahu_à, i_porta_t, fa_fara, co_reu, è_fasi, co_ferè_cia, fra_queig.
Ortografia de la G (ge) i la J (jota). Adreçada a tot l'alumnat.El so de g de gerani o de j de joc presenta les grafies g o j segons la vocal que aparegui al darrere:

.S'escriu g davant de e, i, generalment:

gel, gerra, gener, gerani, garatge, metge, platges, ginesta, girafa, bugia, règim, etc.

.S'escriu j:

- Davant a, o, u:

rajar, platja, jardí, joc, jutge, esbarjo, Jacob, rajolí, jove, ajut, etc.

- Davant e precedint el grup de lletres -ecc- o -ect-:

injecció, objecció, projecció, conjectura, trajecte, subjecte, etc.

- Davant e o i en alguns mots com:

Fiji, jeep, jejú, jerarca, Jeremies, jeroglífic, Jeroni, jersei, Jerusalem, Jesús; Jericó, jet, jeure, jiddisch, jujitsu, Jehovà, etc.

!!EXERCICI:
-Escriu cinc oracions en les quals apareguin tres paraules en cadascuna d'aquesta fitxa ortogràfica.

-Posa la grafia que correspongui als buits següents:

in_ecció, _ardí, plat_a, _eroglífic, _esús, _erani, _aratge, _inesta, _irafa, _erusalem, _et, Bu_ia, sub_ecte, ra_ar, tra_ecte, _utge, _oc, esbar_o, met_e, rè_im, _ersei, _iddisch, _eep, ob_ecció.

dijous, 24 de desembre del 2009

A la recerca del rock català 2. "Llença't" de Lax 'N' Busto. Adreçada a tot l'alumnat.


-Cal que escolteu la cançó tres vegades i trobeu les paraules que falten. El link per escoltar-la des de casa és el següent:
És una cançó que transmet energia positiva i et dóna força per seguir lluitant.


Llenca't

Caus a terra molt _____
creus que no ____ sortiràs,
però amb els mesos ____ adones
que tornes a començar.
I a força de molt de caure
i de ______ aixecar
veus que les coses no ______
però ja no ets qui eres abans.
Doncs he estat ja cinc o sis
i sóc el que ara ______,
no vull pensar en el que arribarà ______!
Llença´t, cada instant és _____
no es repetirà,
sento que el cor ja no para de _______
i diu que em ______,
que no pensi en tot el que vindrà,
que un llapis mai no dibuixa sense una _____.
I _______ els meus pensaments
que sempre viuen el present
no conjuguen altres temps que
el ja faré, el que no vaig fer.
Doncs avui o potser demà
____ ______ o seré per _____,
seré un ____ de l´univers
que no noti el pas del temps.
El que faig a cada instant és
la força que _____ fa gran,
no vull pensar en el que arribarà dema.
Llença´t, cada instant ___ únic
no es repetirà,
sento que el cor ja no para de _______
i diu que em ______,
que no pensi en tot el que vindrà,
que un llapis mai no dibuixa sense una mà.
______ , cada instant és únic
no es repetirà,
sento que el cor ja no para de bategar
i diu que ____ ______,
que no pensi en tot el que vindrà,
que un llapis mai no _____ sense una ____.


Lax 'N' Busto dins el disc "Llença't" (2000)

Ortografia de la B i la V. Adreçada a tot l'alumnat.


B (be alta) i V (ve baixa):

Tot i que no tots els mots que s'escriuen amb b i v segueixen una regla, hi ha unes normes generals bàsiques.

.S'escriu b:

- Davant de l i r: blanc, agradable, broma, cabra, etc.

(a excepció d'algun mot d'origen estranger com Vladímir o Vladivostok);

- Darrere de m: embenar, ambiciós, amb, etc.

(a excepció d'algun mot com circumval·lació, tramvia, triumvir, etc.);

- Davant vocal, si b alterna amb p entre mots d'una mateixa família: llobató (llop), cabota (cap), sabem (sap).

.S'escriu v:

- Darrere de n: canvi, convertir, envestir, minvar, etc.;

- Davant vocal, si v alterna amb u entre mots d'una mateixa família: blava (blau), estival (estiu), devem (deu), escriviu (escriure), vivim (viu), oval (ou), etc.;

- En les desinències verbals -ava,-aves, -ava, -àvem, -àveu, -aven: cantava, cantaves, cantava, cantàvem, cantàveu, cantaven.

!!EXERCICI:
-Escriu B o V en les següents paraules:

escri_iu, canta_a, can_i, em_enar, min_ar, _ladímir, trium_vir, o_al, de_em, en_estir, llo_ató, ca_ota, tram_ia, _i_im, cantà_em.

-Després escriu una oració amb deu paraules de l'exercici que acabes de realitzar.

Bones festes a tot el meu alumnat.ESO, Batxillerat i PPAS.BONES FESTES!
Imagina’t que no hi ha cel,
és fàcil si ho intentes.
Sense infern sota nostra
damunt nosaltres només el cel blau.
Imagina a tota la gent
vivint al dia…
Imagina que no hi ha països,
no és difícil de fer,
ningú per qui matar o morir
ni tampoc religió.
Imagina’t tota la gent
vivint la seva vida en pau…
Diràs que sóc un somniador,
però no sóc l’únic;
i espero que algun dia t’uniràs a nosaltres,
i aleshores, només hi haurà un sol món.
Imagina’t que no hi ha propietat,
no sé si podràs.
Que no hi ha enveja, ni tampoc fam,
sinó homes vivint en germanor.
Imagina’t que tothom,
ho comparteix tot arreu del món.
Diràs que sóc un somniador,
Però no sóc l’únic;
i espero que algun dia t’uniràs a nosaltres,
i aleshores, només hi haurà un sol món.

John Lennon


Que passeu uns dies d'amor i felicitat i comenceu l'any 2010 amb força, energia i ganes d'aprendre català. Aquests dies sobretot aprofiteu per practicar la llengua i llegir o visionar alguna pel·lícula en català. Ànims i que ningú es desanimi que tothom pot aprovar el curs.


dilluns, 21 de desembre del 2009

Un passatemps per a l'ESO (3)


.Per combinar lletres i números una mica, ara podeu realitzar un sudoku.
.Cerca les paraules vinculades a l'àrea de ciències naturals sobre l'energia renovable.

N.B. Si cliques a sobre de la imatge se t'ampliarà.

Un passatemps per a l'ESO (2)


.Saps que s'amaga darrere d'aquesta cara riallera?
.Ets capaç de trobar el nom de vuit mitjans de transport sostenibles?
N.B. Clica a sobre de la imatge i se t'ampliarà.

Un passatemps per a l'ESO (1).Sabeu trobar el camí del jove ciclista?
.Ets capaç/a de trobar els noms de vuit vents catalans?

N.B. Clica a sobre de la imatge i se t'ampliarà.Ordena les paraules. Adreçat a l'alumnat d'ESO.


Ara podeu jugar amb el català d'una manera agradable i també aprendreu. L'exercici consisteix a ordenar les següents paraules per tal de formar l'oració lògica i correcta.


1. és, llibre, cavall, a, aquest, un, violència, de, que, tracta, entre, ficció, la, i, realitat, la, temes.


2. adolescent, un, s'enfronta, que, una, amb, incurable, malaltia, peu, dóna, a, l'autor, tractar, per, universals, temes, des, del, punt, vista, de, adolescent.


3. fins, extrems, a, increïbles, extrems, decidida, dona, una, sensible, i, casada, seva, mare, amb, en, Lluís, home, un, de, poc, caràcter, dominat, la, mare, seva, per, Marta, la.


A veure qui és capaç/a de completar correctament cadascuna de les oracions. Som-hi!


N.B. Recorda que no et pot sobrar cap paraula.

dissabte, 19 de desembre del 2009

Ortografia de la O i la U. Els pseudoderivats. Adreçada a Batxillerat i PPAS.


Hi ha una sèrie de mots cultes que s'anomenen pseudoderivats, és a dir, falsos derivats, que no s'escriuen igual que els mots de la seva família, perquè provenen directament del llatí i no de mots catalans. Cal tenir molta cura amb aquestes paraules. Sempre surten als exàmens.

.boca: boqueta, bocassa, però: bucal.

.cor: corbat, però: curvatura, curvilini.

.córrer: concórrer, però: concurrència, ocurrència.

.doble: doblar, però: duplicitat, duplicar.

.dolç: endolcir, dolcesa, però: dulcificar, edulcorar.

.jove: jovent, joventut, però: juvenil.

.moc: mocar, mocós, però: mucosa, mucositat.

.món: rodamón, però: mundial, tercermundista.

.nodrir: nodriment, però: nutrició, nutrient, nutritiu.

.ortiga: ortigós, però: urticària.

.ploma: plomatge, però: plumífer.

.pols (el): polsera, però: pulsació.

.pols (la): espolsar, polseguera, però: pulverulent.

.sorgir: ressorgir, però: insurgent.

.títol: subtítol, però: titular, titulació, subtitular.

.volcar: volcànic, però: vulcanisme, vulcanòleg.

N.B.És un repàs per ampliar o reforçar informació complementària a l'explicació d'aula.

!!EXERCICI:
-Escriviu vuit oracions on apareguin falsos derivats (paraules en negreta).

-Completa els elements buits amb O/U segons on calgui:
v_lcanisme, v_olcar, tit_lar, s_rgir, ins_rgent, p_lsera, p_lseguera, pl_ma, m_cosa, j_vent.

d_plicitat, n_trició, end_lcir, d_lcesa, v_lcanòleg, b_cal, b_lcar, c_rvilini, ins_rgent, tít_l.

divendres, 18 de desembre del 2009

Rodamots. Web per aprendre vocabulari i sinònims. Adreçada al Batxillerat i PPAS.


Eus aquí una pàgina web molt útil i que he descobert recentment gràcies a un company de feina. Es diu Rodamots. Funciona mitjançant un missatge al teu correu, així de simple. Si t'hi subscrius -i és gratis-, rebràs segons la teva disposició un missatge cada dia o cada setmana en el qual hi apareixen quatre o cinc paraules de vocabulari amb la seva definició i amb exemples. Una bona eina per al famós exercici de sinònims i antònims que sempre apareix a la Selectivitat i a les Proves d'Accés a Cicle de Grau Superior. Apa, doncs! no us ho penseu dues vegades i us hi subscriviu tots/es. Aprendreu de valent. Jo recomano una subscripció setmanal, com la meva, així en un missatge ho visualitzes tot i no et satura el correu.

El link és el següent: http://www.rodamots.com/inici.asp
!!EXERCICI:
-Pots escriu les quatre primeres paraules que hagis après del Rodamots, explicar breument el seu significat i realitzar una oració amb cadascuna.


A la recerca del rock en català. "Els teus somnis" de Sopa de Cabra.Adreçada a Batxillerat i PPAS.
!!EXERCICI:
-Cerca les paraules que falten en cada vers d'aquesta cançó i sobretot escriu-les bé tenint cura dels pronoms. Amb tres audicions hauries de ser capaç/a de tenir totes les paraules.


Els teus somnis.

Enllà, més ____ de les estrelles,

a l'altra cara del mirall,

On tot és més _____ d'entendre,

la porta espera oberta.

Un pas i ja el teu cor desperta,

un ____ i ja no _________,

Comptant la màgia és la primera,

seguint...

Els teus somnis t'estan esperant.

Vés, no dubtis més, abraça'ls.

No el veus? a poc a poc s'acosta, no ho ______?

el tens al teu costat.

L'amor té totes les respostes.

És el teu somni, ________ esperant.

Vés no dubtis més, s'escapa.

Lluita pels teus somnis, t'estan ________,

Fes que siguin certs, _________.

El vent escampa les fulles,

el temps arriba i _____ va

Mai no ____ demanis la lluna,

ningú la pot agafar.

La vida cau i la pluja,

el sol ens pot eixugar,

Sempre _____ la lluna,

pren el que et vulgui donar.

Pren els teus somnis,

t'estan esperant.

Vés no dubtis ____, s'escapen.

Fes que no _______, vés-los a buscar,

Fes que siguin teus, ________.

_______ pels teus somnis, t'estan esperant,

Fem que siguin certs, abraça'ls.

Fes que no s'ensorrin, _______ esperant,

Fes que siguin _____, _______.

Mirant de tant en ______ enrere,

els peus a terra, el cor volant,

Endins el sentiment ____ tendre,

volem seguir ________ .

Sopa de Cabra, “Plou i fa sol”(2001)
N.B. Aquesta cançó està dedicada a tots vosaltres. Cal que l'escolteu el mes de maig, pocs dies abans de l'examen decisiu. Us donarà forçà i ànims.

dimarts, 15 de desembre del 2009

Contes d'arreu del món: Un conte per a l'ESO. El bosc màgic.EL BOSC MÀGIC
Alexandra Seslija (Conte serbo-croat)

Hi havia una vegada un bosc màgic. La seva llegenda explica que quan en aquell bosc entri una persona que estimi més la seva misèria que tota la felicitat d'aquest món, el bosc perdrà la seva màgia i passarà a ser un bosc normal.Molt a prop d'aquest bosc vivien una àvia i el seu fill gran. Vivien tots dos en una casa petita i mai no entraven al bosc màgic. Tot continuava igual, amb felicitat i tranquil·litat fins que un dia necessitaven llenya per a fer foc i van haver d'anar a l'altra banda de la muntanya a cercar-la.El fill era una mica mandrós i curt de gambals, i va pensar:

-Per què he d'anar a l'altra banda de la muntanya per agafar la llenya, tenint el bosc aquí a prop ?

La seva mare li prohibia d'anar al bosc i sempre li deia que si hi anava li passaria una cosa molt dolenta. Però el fill hi va anar i va portar la llenya. També ho va fer al dia següent sense dir-li res a la mare. Al tercer dia, quan va anar al bosc, es va asseure en un tronc per descansar i, en aquell moment, de sota el tronc, va sortir una serp que es va convertir en una dona meravellosa de cabells rossos i llargs, vestida amb un vestit blanc i preciós. Però era una serp i li va quedar llengua de serp.El noi, fascinat de la seva bellesa, s'enamorà d'ella i decidí demanar-li que anés a viure amb ell a casa seva.Mentrestant, per casa l'àvia, va passar una noia que venia llenya. La noia anava molt mal vestida, fora feia molt fred, l'àvia la va fer entrar per donar-li una jaqueta del seu fill, que ja li havia quedat petita perquè entrés en calor davant del foc. Al cap d'una estona, la noia es va aixecar, li va agrair molt que l'ajudés i li va regalar una mica de llenya per al foc.En aquells moments va tornar el fill amb la dona-serp. El noi va explicar a la seva mare que l'havia trobat pel camí i no tenia ningú al món i havia pensat que podria viure amb ells.Al cap d'uns quants dies l'àvia va notar que la dona tenia la llengua d'una serp i decidí parlar amb el seu fill. Però ell, cada cop més i més enamorat de la dona-serp, no feia cas a ningú. Quan la mare va dir que volia que la dona-serp marxés de casa seva, el fill li va dir que estimava aquella noia i que n'estava tan enamorat s'hi volia casar. El noi, malgrat tots els consells que li va donar la seva mare, es va casar amb la bonica noia. La dona-serp va notar que l'àvia s'havia adonat de qui era ella i, per evitar tot el que podia passar, va començar a plorar davant del seu marit i dir-li que la seva mare no l'estimava. Tant i tant va insistir que finalment el fill va decidir fer fora de casa la seva mare.L'àvia, tot i haver dedicat tota la vida al seu fill, es trobava a la intempèrie. Feia un fred que pelava i nevava tant que, mentre caminava, la neu li arribava fins als genolls.Tot i amb això l'àvia va continuar estimant-lo ja que sabia que la culpa era d'aquella dona-serp.L'àvia, a més a més, tenia molta fam i tenia els peus congelats. Estava molt cansada i finalment va caure a terra. Llavors recordà la llenya que li havia regalat aquella noia i decidí encendre-la per escalfar-se. Era molt vella i sabia que no podria sobreviure gaires dies més d'aquella manera. En encendre el foc, de dins els troncs sortiren un follets amb uns barrets punxeguts de color vermell com el foc. Els nans començaren a ballar, a saltar, a cantar i cridar, la qual cosa la va fer alegrar i agafar forces. Els follets es van posar al seu voltant i li van començar a parlar:

-El teu fill, àvia, va fer despertar els esperits del bosc màgic. Ara, aquests estan molt enfadats, per això el rei del bosc vol parlar amb tu.En aquell moment va aparèixer un cérvol, amb què l'àvia va viatjar a l'interior del bosc màgic, acompanyada dels follets que muntaven uns esquirols que els feien de cavalls. Allí no hi feia tan fred i no hi havia gens de neu. Els arbres semblaven vius, la terra tenia uns colors diferents, els animals eren estranys i, fins i tot, alguns parlaven entre si. En aquell moment aparegué una cadira impressionant de color negre. Aquesta era en un espai fosc i no es podia veure qui hi havia assegut. Llavors es va sentir una veu humana que va dir:

-Ja saps que el teu fill va despertar els esperits del bosc. Ara ja té el seu càstig. Tu podràs tornar al teu poble, en el temps de la teva joventut.

En aquell precís moment va aparèixer el seu poble, on la gent era molt feliç perquè feia molt sol i molt bon temps i tenien de tot allò que necessitaven.

-Entra a l'interior del teu poble. Quan hi hagis entrat, et faràs jove i et trobaràs amb tota la teva família -digué el rei del bosc.

L'àvia es va posar a córrer cap a l'interior del poble i just en el moment d'entrar es va girar i va veure el seu fill. Ella va preguntar al rei:

-Què li passarà al meu fill?
-Quan passis aquesta porta oblidaràs que mai hagi existit. No te'n recordaràs de res. Però no et preocupis per ell. Ell ja rebrà el seu càstig.

En aquell moment l'àvia dubtà sobre què havia de fer. Finalment va decidir no deixar el seu fill i va dir:

-Malgrat tot el que ha fet, jo no el puc abandonar.

Llavors, un vent huracanat ho va fer desaparèixer tot: els follets, la cadira, el rei, el poble, els animals... i la dona-serp es convertí en serp de debò.L'àvia va ser la persona que estimava més la seva misèria que tota la felicitat del món. I la màgia del bosc va desaparèixer. El fill i l'àvia van quedar sols. Ell plorava tot demanant-li perdó. A partir d'aquell moment van viure contents la resta de la seva vida.

FI.

!!EXERCICI:
-T'ha agradat el conte? Quina cosa t'ha agradat més? Cerca al diccionari cinc paraules que desconeguis del text i realitza una oració amb cadascuna. També pots canviar el final d'aquest conte.

dilluns, 14 de desembre del 2009

Ortografia de la ela geminada (l·l). Adreçada a tot l'alumnat.


La grafia de la ela geminada (l·l) representa una ela llarga. Recorda que el punt és volat (l·l), mai (l.l), ja que seria una falta. S'escriuen amb ela geminada els mots que comencen amb els elements següents:

1. Al·l-: Al·là, al·legar, al·legoria, al·leluia, al·lèrgia, al·licient, al·literació, al·lot, al·lucinar, al·ludir...

2. col·l-: col·laborar, col·lapse, col·lació, col·lateral, col·lecció, col·lectiu, col·lega, col·legi, col·lisió, col·locar, col·loqui...

3. gal·l-: gal·lès, gal·licisme...

4. il·l-: il·lació, il·legal, il·legítim, il·lès, il·lícit, il·limitat, il·lògic, il·luminar, il·lusió, il·lustre...

5. mil·l-: mil·lenari, mil·lenni, mil·lèsim, mil·ligram, mil·límetre...

6. síl·l-: síl·laba (bisíl·lab...), sil·logisme...

S'escriuen amb ela geminada els mots que acaben amb els elements següents:

1. -el·la: aquarel·la, bagatel·la, caravel·la, cel·la, legionel·la, mortadel·la, cel·la, novel·la, parcel·la, salmonel·la, varicel·la...

2. -il.lar: destil·lar, cavil·lar, instil·lar, oscil·lar, vacil·lar...

3. Altres paraules que s'escriuen amb ela geminada però que no segueixen cap regla concreta són les següents:

ampul·lós, cel·lular, cristal·lí, cancel·lar, metàl·lic, pel·lícula, apel·lar, sigil·lós, bèl·lic, Brussel·les, cal·ligrafia, circumval·lació, cal·ligrafia, cèl·lula, el·lipse, excel·lent, fal·lera, hel·lènic, idil·li, instal·lar, intel·ligent, interpel·lar, libèl·lula, medul·la, nul·la, anul·lar, pal·liar, pàl·lid, paral·lel, penicil·lina, pol·lució, protocol·lari, putxinel·li, rebel·lar-se (sublevar-se, plantar cara), repel.lir, satèl·lit, sol·licitar, taral·lejar, vel·leïtat (aspiració vaga, desig que no es defineix), violoncel·lista, xarel·lo.


Hi ha un grup de paraules d'ús freqüent que sovint s'escriuen amb ela geminada i porten una ela (l):

balena, celebrar, elaborar, elocució, religió, revelar (donar a conèixer una cosa), solució, selecció.


!!EXERCICI:

-Ara podeu fer deu oracions amb paraules que porten ela geminada i escriure una ela o ela geminada als buits següents:

so__icitar, inte__igent, so__ució, aquare__a, i__egal, co__oqui, a__icient, e__aborar, ce__ebrar, tara__ejar, protoco__ari, cavi__ar, ba__ena, rebe__ar, reve__ar, vio__once__ista.Tres oracions per reflexionar sobre ortografia. Adreçades a PPAS i Batxillerat.


Llegeix les següents oracions i pensa si són o no correctes:

-La senyora no pot sofrir que jo l'hagi abandonat / abandonada.

-Si recapitulem, tenim que han votat un 22% a la consulta del referèndum.

-Si alguna cosa és deguda a la facturació i hem de posar ordre.

!!Solucions:

1. És abandonada perquè es refereix a ella.

2. Tenim que és correcte perquè no fa referència a fer una cosa, sinó al verb tenir.

3. En aquest cas, és correcte perquè es refereix al participi del verb deure.

N.B. Generalment, recordeu que tenir que/de i degut a són incorrectes i se solventem així:

He/hem de (en lloc de tenir que) i a causa de (en lloc de degut a).

dissabte, 12 de desembre del 2009

Portal d'Internet recomanat. Adreçat a tot l'alumnat.Dins d'aquest portal fantàstic d'Internet podeu trobar diversos vídeos de les diferents matèries que treballeu a l'institut. La majoria són en català! És aquí on jo entro a la lluita. Us cal escoltar parlar en català per tal de millorar l'escriptura. També cal que us sentiu motivats/ades, que el català no espanta! I recordeu: "Cuideu-me el català!", que sense català no hi ha paradís!

divendres, 11 de desembre del 2009

Ortografia de la C i la QU. Adreçada a tot l'alumnat.


El so inicial de Cap o Quilo es representa amb C o QU segons la vocal que aparegui al darrere:

.S'escriu C davant A/O/U:

casa, coure, acústica, evacuar...

Excepte quan la U forma un diftong creixent amb la vocal següent, llavors escrivim Q:

qüestió, quantitat, adequar, aqüífer, aqüicultura, aqüeducte...

.S'escriu QU davant E/I:

queixal, quilo, quinta, aquell...

!!EXERCICI:

-Escriu C o QU segons on calgui:

_üestió, _uota, _ota, a_uella, ade_uar, eva_uar, a_üeducte, _uilòmetre, _omptar, _oeficient.

Després pots realitzar una oració amb cada una de les paraules. Utilitza el diccionari si desconeixes el seu significat.

dijous, 10 de desembre del 2009

Ortografia de la S, SS, C, Ç. Adreçada a tot l'alumnat.


. A inici de mot escrivim:

s-: satisfet, sol, sal, somiar, síndria...

c-: cel, celebrar, cirera... (només davant E /I).

. Entre vocals escrivim:

1. SS:

interessant, incessant, necessari, passa, assenyat, possible...

2. Ç davant A/O/U:

maça, peça, lliçó, traçut -que té traça, habilitat-.

.Entre vocal i consonant o entre consonant i vocal:

1. S: molsa, dansa, gespa, gesta...

2. C davant E/I: enciam, Marcel, Mercè...

3. Ç davant A/O/U: cançó, força, forçut, unça...

. A final de mot escrivim:

1. S: nas, gos, cas, pas, cabàs...

2. Ç: braç, feliç, veloç, terç...

CAL RECORDAR:

- Femenins acabats amb el sufix -ESSA per a feines realitzades per dones:
alcaldessa, jutgessa, metgessa, mestressa, duquessa, abadessa...

- Doblen la ESSA les paraules acabades en -gressió/-gressor, -missió/-missor, -pressió/-pressor:

progressió, agressor, missió, comissió, impressió, repressor, compressor, emissor...

- El sufix -ÍSSIM /-ÍSSIMA s'escriu amb doble essa (SS):

boníssim /-a, amabilíssim /-a...

!!EXERCICI:
-Escriu deu oracions amb paraules que apareguin en aquesta fitxa. La pràctica i la visualització de les paraules et faran retenir a la memòria la bona escriptura d'aquestes.

divendres, 4 de desembre del 2009

Fitxa de repàs de la vocal neutra. Les grafies a/e àtones. Adreçada a tot l'alumnat.


Generalment, en català s'utilitza:

-e: per al masculí. Ex: alcalde, conte, home, aspre...

-a: per al femení. Ex: dina, cama, platja, obra...

També hi ha casos especials:

-arca, -cida, -ista, -ta, -ma per al masculí:

monarca, insecticida, artista, atleta...

!! Són importants les interferències que hi ha amb el castellà: (SEMPRE LES PREGUNTEN ALS EXÀMENS):

1. S'escriuen amb -a:

afaitar, davall, raspall, ambaixada, davant, sanefa, arravatar, naixement, assassí, avaluar, ramat, avaria, rancor...
2. S'escriuen amb -e:

assemblea, malenconia, sergent, disfressar, melangia, treball, ebenista, meravella, vernís, efeminat, monestir, nedar, enyorar, rave, estella, esplendor, Esteve, replendir...

N.B. En color verd estan assenyalades les que més sovint apareixen i escrivim malament.

!!EXERCICI: -Escriu A /E en els següents espais en blanc de les paraules:

def_nsor, fust_ria, m_lmelada, s_gador, ll_mpec, encad_nar, v_rdós, càrr_c, b_nyador, abr_çada, p_ret, t_ndresa, ros_gador, v_della, V_ntada, g_ntada, carr_tera, pap_reria.

.També pots realitzar deu oracions utilitzant paraules que tinguin interferència amb el castellà.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;