divendres, 4 de desembre de 2009

Fitxa de repàs de la vocal neutra. Les grafies a/e àtones. Adreçada a tot l'alumnat.


Generalment, en català s'utilitza:

-e: per al masculí. Ex: alcalde, conte, home, aspre...

-a: per al femení. Ex: dina, cama, platja, obra...

També hi ha casos especials:

-arca, -cida, -ista, -ta, -ma per al masculí:

monarca, insecticida, artista, atleta...

!! Són importants les interferències que hi ha amb el castellà: (SEMPRE LES PREGUNTEN ALS EXÀMENS):

1. S'escriuen amb -a:

afaitar, davall, raspall, ambaixada, davant, sanefa, arravatar, naixement, assassí, avaluar, ramat, avaria, rancor...
2. S'escriuen amb -e:

assemblea, malenconia, sergent, disfressar, melangia, treball, ebenista, meravella, vernís, efeminat, monestir, nedar, enyorar, rave, estella, esplendor, Esteve, replendir...

N.B. En color verd estan assenyalades les que més sovint apareixen i escrivim malament.

!!EXERCICI: -Escriu A /E en els següents espais en blanc de les paraules:

def_nsor, fust_ria, m_lmelada, s_gador, ll_mpec, encad_nar, v_rdós, càrr_c, b_nyador, abr_çada, p_ret, t_ndresa, ros_gador, v_della, V_ntada, g_ntada, carr_tera, pap_reria.

.També pots realitzar deu oracions utilitzant paraules que tinguin interferència amb el castellà.

2 comentaris:

Albert Toà ha dit...Albert Toà 2n Batx E, Llengua Cat.

-Escriu A /E en els següents espais en blanc de les paraules:

Defensor, fusteria, melmelada, segador, llampec, encadenar, verdós, càrrec, banyador, abraçada, paret, tendresa, rosegador, vedella, Vantada, gentada, carretera, papereria.

Josep Maria Corretger Olivart ha dit...

Hola Albert,

ventada, únic error.

JM.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;