dissabte, 3 de setembre de 2016

Revisem les conjuncions. Adreçat a tothom


Una conjunció és un mot invariable, s’empra per establir relacions entre les paraules, sintagmes i frases.

Ex:
-La Marta i la Joanna han quedat per realitzar els deures de català.
-Mirarem els quadres i les escultures. (sintagma + sintagma)
-La mare va anar a caminar i la filla a fer esport. (frase + frase)
-És efectiu i treballador. (adjectiu + adjectiu)

Les conjuncions tenen la funció d’expressar diversos sentits de significat en una oració:

1.      Copulatives
Indiquen suma. Nexes: i, ni.

Ex:
-Pa i sal.

2.      Disjuntives
Expressen incompatibilitat, alternativa o exclusió entre les dues opcions que es presenten a l’oració. Nexes: o, o bé.

Ex:
-Vols figues o meló?

3.      Adversatives
Indiquen contrarietat o oposició. Nexes: però, sinó, tanmateix, amb tot, no obstant això, més aviat, sinó que.

Ex:
-Va guanyar el premi, no obstant això, ja va emprar els diners.


4.      Il·latives
Expressen deducció o conseqüència. Nexes: doncs, per tant, en conseqüència.

Ex:
-Té mal de cama; en conseqüència, haurà d’anar al doctor especialista.


Per un altre costat, podem trobar conjuncions d’una altra tipologia:

.Temporals:
Marquen temporalitat. Nexes: quan, després que.

Ex:
-Després que vinguis, anirem a comprar.


.Modals:
Expressen manera. Nexes: com, com si.

Ex:
-M’ho ha comentat com si estés enfadat.

.Condicionals:
Indiquen condició. Nexe: si.

Ex:
-Si véns de seguida, prendrem un cafè.

.Finals:
Expressen finalitat. Nexes: per tal que, perquè, a fi que.

Ex:
-Ha vingut ben d’hora per tal que li sobrés temps després.

.Causals:
Indiquen causa. Nexes: perquè, ja que.
Ex:
-Li ha comentat de seguida, ja que així quedaria tranquil.PECULIARITATS D’ALGUNES CONJUNCIONS

Hi ha conjuncions que es poden confondre. Anem a desambigüitzar aquests dubtes.

1.      Doncs i perquè
Sovint acostumen a confondre’s.
.Doncs: indica conseqüència i no causa.

Ex:
-Desitja guanyar una medalla; doncs s’hi haurà d’esforçar.

.Perquè:
Expressa causa o finalitat.

Ex:
-Va anar a comprar pa perquè ja no en tenien.

Perquè també indicarà causa si el verb està en indicatiu.
Ex:
-Beu perquè té set.

Perquè indicarà finalitat si el verb està en subjuntiu.
Ex:
-Perquè se n’adoni, li haurem de recordar.

La conjunció per què és la suma de la preposició per i el pronom interrogatiu què:
-Per què no m’ho deies abans?

2.      Sinó
No s’ha de confondre sinó (conjunció adversativa) que indica oposició o bé reafirmació amb la partícula si no... (conjunció condicional + no).

Ex:
-El baló no és blanc, sinó blau i groc.
-Si no pots estudiar més, caldrà que vagis a repàs.
(Material consultat: DIVERSOS, 2011, Llengua catalana i literatura. 1r d’ESO, Editorial Teide, Barcelona)

(Imatge extreta de: online-instagram.com)                                        


!!EXERCICIS:

1.  Què és una conjunció i quina és la seva principal funció? Podries posa-ne exemples? Quins?

2.      Realitza un esquema amb els diferents tipus de conjuncions i alguns exemples.

3.      Esmenta de quin tipus de conjunció es tracta i per què.

No obstant això:                              i:                             doncs:

Tanmateix:                                      o bé:                        amb tot:

Per tal que:                                      ja que:                      com si:


4.      Subratlla l’enllaç més adequat per a cada oració.

.(Si / Com si) vols superar la matèria, hauràs de treballar diàriament.

.Menja llaminadures (perquè / per tal que) li ha recomanat una amiga.

.Aniràs a córrer (a fi que / ja que) tinguis més fons.

.(Si / Quan) s’escolti l’alarma d’incendi sortirem al pati.

.Canta (com si / perquè) li anés la vida.

5.   Explica la diferència que hi ha entre les conjuncions doncs i perquè amb exemples.

6. Completa les oracions amb la conjunció causal o final perquè o bé amb la conjunció il·lativa doncs.

.Repetirà de plat ______________ li ha agrada molt.

.És tard? ___________ afanya’t!

.No s’ha presentat al concurs literari __________ s’esgotà el termini.

.No pogué comprar-se el futbolí; ___________ caldrà que faci guardiola.

.Sempre acaba els deures d’hora _________ és un treballador infatigable.

7.      Explana la diferència que hi ha entre per què i perquè. Exemplifica-ho.

8.    Sinó i si no... són partícules que es confonen. Quina és la teva tècnica per evitar aquesta confusió?

9.      Inventa un exercici amb conjuncions, emperò no el resolguis, que ja ho farà algú altri.

10.  Autoavalua’t: comenta les dificultats que t’han sorgit a l’hora de treballar la present fitxa. Com pots solventar-les? Raona les teves respostes.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;