dimecres, 26 de novembre de 2014

La narrativa (2). Personatges. Espai, temps i ambient. La crítica. Adreçat a 4t d'ESO


1.      PERSONATGES

Quan llegim un conte, una narració o novel·la hem de tenir presents els personatges. Sobretot a mesura que avança la història és quan més ens hi hem de fixar. Si canvien el seu paper al llarg de la narració o no. Segons la seva tipologia poden classificar-se de dos tipus:

.Personatge pla:

És un personatge que no varia el seu comportament al llarg de l’obra. Acostumem a conèixer un únic tret de caràcter. Formen part d’aquesta tipologia de personatges: l’egoista, el bo, el desprès, el dolent...

.Personatge rodó:

És una tipologia de personatge més treballat, tant a nivell psicològic com de personalitat. A mesura que la narració avança descobrim més característiques d’aquest protagonista.

Des del punt de vista de la caracterització dels personatges en una narració podem trobar:

1.      Caracterització directa:

L’autor o narrador retrata els personatges a nivell físic, psíquic i global abans que facin acte de presència al relat. Això provocarà que el lector  se’n generi una idea. Aquest tipus de caracterització facilita que ràpidament identifiquem el personatge.

2.      Caracterització indirecta:

Coneixem els personatges gràcies a les intervencions del narrador, així com també, dels fets que fa, les accions, la seva actitud, els gestos o bé les reaccions que té davant d’un problema o una circumstància.

Algunes vegades, els presenta l’autor, emperò en altres ocasions és un altre personatge qui el dóna a conèixer abans d’aparèixer al relat. La caracterització indirecta crea espectació davant del personatge.

2.      ESPAI, TEMPS I AMBIENT

.L’espai

Lloc on passa l’acció. Serà l’autor qui ens presentarà l’espai, per exemple, ho pot fer mitjançant la descripció, al·ludint al paisatge o fent-hi referència. Podem trobar dos tipus d’espais narratius:

-L’extern:

No s’especifica on transcorre l’acció, no està delimitada. Pot ésser en una poble, país, paisatge... no ho sabem.

-L’intern:

Té limitacions i un lligam estret amb el lloc on succeeix l’acció: un vagó d’un tren, un vaixell, una habitació, un cotxe...

.El temps

Estem parlant de l’època en què transcorre l’acció, és a dir, si l’acció és present, passada o s’ha d’esdevenir, en futur. També ve marcada per la seva durada. Per tant, el temps serà extern si amb la lectura descobrim que els fets transcorren en una determinada època. El temps serà intern quan fa referència a l’estona concreta en què passen els fets: els segons, les hores, els dies, les setmanes...

.L’ambient

Està influït per l’espai i el temps, les intervencions dels personatges, l’aparició del narrador. Tot això es percebrà en l’ambient. També afavorirà que el ritme de la narració sigui més ràpid o més lent. L’autor crearà un ritme ràpid si empra frases curtes, diàlegs, empra molts verbs. Per contra, si utilitza frases llargues, descripcions detallades, el ritme serà més lent.


3.      LA CRÍTICA
És un escrit que explica com és un llibre, un disc, un concert, un espectacle... és a dir, el comenta, el valora i el descriu. Pretén difondre el coneixement d’aquell esdeveniment, i en fa publicitat. L’autor destacarà els aspectes que li interessen per tal d’influir al lector. La crítica vol ser objectiva, anar en un únic sentit, tot i que, moltes vegades acaba essent subjectiva, dependrà de cada crític, a alguns els podrà haver agradat i a d’altres no, o de cada assistent si aquell espectacle ha valgut la pena o no veure’l. La fitxa tècnica d’un llibre, pel·lícula o d’una representació teatral ajudaran a destacar més o menys aquell objecte del qual en fem la crítica.

Ex:

.Fitxa tècnica d’un llibre:

Autor o autora, traductor o traductora, col·lecció, editorial, edicions, any, pàgines, preu.

.Fitxa tècnica d’una pel·lícula:

Títol, director o directora, intèrprets, productor o productora, país, any, preu.

.Fitxa d’una representació teatral:

      Autor, traductor o traductora, director o directora, intèrprets, sala, durada.

En l’actualitat, moltes vegades ens guiem per la crítica d’un espectacle, llibre, concert o disc, a l’hora de comprar-lo o assistir a l’acte.


         


 (Material adaptat de: DIVERSOS, (2011). Llengua catalana i literatura. 4t d'ESO,     
  Editorial Teide, Barcelona)

 (Imatge extreta de: blocs.xtec.cat)!!EXERCICIS:

1.      Cerca una obra literària, escull dos personatges i esmenta si són plans o rodons i per què.

2.      La novel·la que has escollit a l’anterior exercici, té un espai on transcorre l’acció. Esmenta el lloc o llocs on succeeixen els fets i si són en temps present, passat o futur.

3.      Caracteritza dos personatges que hagis escollit d’una obra. No t’oblidis d’anotar el títol de l’obra i l’autor/a. Esmenta si tenen una caracterització directa o indirecta i per què.


4.      Explica què és una crítica i quina és la seva funció real?

5.      Busca una crítica en paper o per Internet. Esmenta si és positiva o negativa. Raona si et guiaries per una crítica a l’hora d’anar o no a un espectacle i per què?

6.      Escriu una petita crítica d’un acte al qual hagis assistit i enganxa-la aquí.


7.      Autoavaluació: com t’han sortit els exercicis d’aquesta fitxa? Sabries explicar a algú què és una crítica i a on en podria trobar una? Has après coses sobre la crítica que no sabies i que et poden servir per a la vida real, quines?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;