dimarts, 24 d’agost de 2021

Combinacions dels pronoms febles. Adreçat a 2n cicle d'ESO

.Combinacions de CD + CI

En aquesta apartat veurem com se substitueixen dos complements verbals alhora, i quines normes cal seguir per a realitzar-ho correctament.

-Si hem de combinar els pronoms de CD el, la, els, les, en, ho amb el CI plural els, col·loquem primer el CI i després el CD:

Els el: Portaré el disc als amics. à Els el portaré.

Els la: Portaré la llibreta als amics. à Els la portaré.

Els els: Portaré els discs als amics. à Els els portaré.

Els les: Portaré les llibretes als amics. à Els les portaré.

Els en: Portaré discs als amics. à Els en portaré.

Els ho: Portaré això als amics. à Els ho portaré.

-Si hem de combinar els pronoms de CD el, la, els, les amb el CI singular li, col·loquem primer el CD i tot seguit el CI, però li es transforma en hi:

El + li = l’hi: Portaré el disc al veí. à L’hi portaré.

La + li = la hi: Portaré la llibreta al veí. à La hi portaré.

Els + hi = els hi: Portaré els discs al veí. à Els hi portaré.

Les + hi = les hi: Portaré les llibretes al veí. à Les hi portaré.

-Si hem de combinar el CI singular li amb els CD en, ho, primer col·loquem el CI i seguidament el CD:

Li + en = li’n: Portaré llibretes al veí. à Li’n portaré.

Li ho: Portaré això al veí. à Li ho portaré.

-Si hem de combinar els pronoms de CI li (singular) i els (plural) amb els pronoms de CD em, et, es, ens, us, es, els de CI es canvien per hi:

Em + li / els = m’hi: Em presentem al president. à M’hi presenten.

Et + li / els = t’hi: Et presenten al president. à T’hi presenten.

Es + li / els = s’hi: Es presenten al president. à S’hi presenten.

Ens + li / els = ens hi: Ens presenten al president. à Ens hi presenten.

Us + li / els = us hi: Us presenten als presidents. à Us hi presenten.

Atureu-vos un moment a veure la diferència de significat entre les següents oracions:

-Em presenten al president. à M’hi presenten. (a + el: preposició à CI)

-Em presenten el president. à Me’l presenten. (CD)

 


.Altres combinacions:

-Si hem de combinar el pronom ho amb el pronom hi, ho es canvia per el (l’):

Porta això a Barcelona. à L’hi porta. (ho + hi)

-Si hem de combinar el pronom la amb el pronom en à la’n:

Treu la beguda de la nevera. à La’n treu. (la + en)

-Si hem de combinar el pronom el amb el pronom en à l’en:

Treu el iogurt de la nevera. à L’en treu. (el + en)

 

.Errors freqüents:

Quan emprem la llengua en l’oralitat, sobretot en l’ús col·loquial, apareixen construccions que no són normatives. En veiem algunes d’habituals:

-Ús de la combinació els hi en comptes de: els el, els la, els els, els les.

Lliurarem la medalla als premiats. 

*Els hi lliurarem (incorrecta).

Els la lliurarem (correcta).

-Ús del plural CI lis, que no existeix, en lloc de los.

*Vaig dir-lis que no es retardessin (incorrecta).

Vaig dir-los que no es retardessin (correcta).

-Ús de la combinació n’hi en comptes de li’n provinent dels pronoms li + en:

Donarem caramels a l’infant.

*N’hi donarem (incorrecta).

Li’n donarem (correcta). [Per molt forçada que ens soni és l’adequada].

-Ús de la forma plena en comptes de la reforçada o del pronom se en posició final de verb, fet que genera unes combinacions complicades de transcriure.

*poseu-se’n (incorrecta), poseu-vos-en (correcta).

*mireu-els (incorrecta), mireu-los (correcta).

 

.Combinacions no acceptades

-Hi ha algunes combinacions de pronoms que no són acceptades, i llavors cal decidir quin dels dos complements volem substituir. Per tant, no s’accepten les combinacions següents:

*En + ho, *hi + ho

Recull allò del terra: recull-ho del terra; recull-ne allò.

Allò (ho)

De l’armari (en)

-Tampoc és possible combinar dos pronoms que siguin iguals, a excepció dels següents: els els.

 

.Pronoms sense funció

Els pronoms febles no sempre realitzen una funció sintàctica. De vegades no en tenen cap perquè no substitueixen cap element de l’oració, sinó que s’integren en el verb i el modifiquen o en matisen el significat. Veiem alguns exemples:

-El verb impersonal: haver-hi.

-Els verbs pronominals: adonar-se, atrevir-se, abstenir-se...

-Alguns verbs que porten la combinació de pronoms -se’n: anar-se’n, sortir-se’n...

-Els verbs anomenats “de percepció”: veure-hi, tocar-hi, sentir-hi...

-Verbs als quals el pronom la dona un valor poc determinat, neutre: ballar-la, dinyar-la...


N.B. Aquí t’adjuntem dos quadres perquè vegis les combinacions possibles.[Clica a sobre de cada imatge per a ampliar-la]

(Material adaptat de: DIVERSOS, Llengua catalana i literatura. 3r ESO, Editorial Teide, Barcelona, 2007)

(Imatge extreta de: País de lletres)

EXERCICIS:

1. Redacta una oració que correspongui a cadascuna de les combinacions de pronoms.

Els en:

Els els:

Li ho:

Les hi:

Els les:

2. Corregeix les combinacions de pronoms que vegis incorrectes.

Agafa-l’ho, sortir-se’n, n’hi menjarem, pinteu-els, l’hi porta, els hi regalarem, s’hi presenten.

3. Subratlla la forma correcta de cada oració.

A) Ei, ___________ en pau. (deixans / deixa’ns / deixan’s)

B) M’agradaven i _____ he comprat. (mels / mel’s / me’ls)

C) Si desitgeu llet, poseu__________. (-vos-n’hi / vos-hi / se-n’hi)

D) Els regals? __________. (obriu-els / obriue’ls / obriu-los)

4. Redacta cinc oracions en les quals hi apareguin un CD i un CD.

5. Substitueix els pronoms subratllats de cada frase.

-Treia el rellotge per la finestra.

-Ha posat les peres a la nevera.

-Mostrarem les llibretes als pares.

-Ensenyaré la casa als convidats.

-Van tallar les metxes a la Maria.

6. Esmenta quins són els errors freqüents en la combinació de pronoms.

7. Què s’ha de tenir en compte a l’hora de combinar pronoms?

8. Crea un joc per tal de treballar els pronoms.

9. Per a què serveixen els pronoms?

10. Autoavalua’t: reflexiona sobre com t’han sortit les activitats de la present fitxa, esmenta les dificultats que t’han sorgit i com les has resoltes.

Ara pots ampliar o reforçar amb més activitats en el següent enllaç:

https://rebollengua.jimdofree.com/bagul-de-gram%C3%A0tica/3-combinacions-de-pronoms-febles/3-2-pr%C3%A0ctica/

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;