dijous, 18 de desembre del 2014

El sistema consonàntic del català. Adreçat a 1r de Batxillerat.

 

.Classificació

El so articulat es produeix amb l’expiració de l’aire provinent dels pulmons. Segons quin sigui i com es produeixi el recorregut de l’aire, s’emet un so o un altre:

.Sons sonors: quan les cordes vocals en arribar l’aire, vibren.
.Sons sords: quan les cordes vocals en arribar l’aire, no vibren.
.Sons orals: quan el vel del paladar està elevat i l’aire surt per la cavitat bucal.
.Sons nasals: quan el paladar està abaixat i l’aire surt per les cavitats bucal i nasal.


Els sons consonàntics es classifiquen atenent a tres criteris:


·         Sonoritat: Segons si hi ha presència o absència de vibració de les cordes vocals:

.Sord: absència de vibració (-)
.Sonor: presència de vibració (+)

·   Punt d’articulació: Segons l’indret on es produeix l’obstrucció i els òrgans que s’aproximen o entren en contacte:

.Bilabial: els dos llavis (superior i inferior).
.Labiodental: llavi inferior i dents incisives.
.Dental: àpex1 de la llengua i cara interior de les dents incisives.
.Alveolar: àpex de la llengua i alvèols.
.Palatal: dors de la llengua i paladar.
.Velar: postdors de la llengua i vel del paladar (úvula)

·         Mode d’articulació: Segons com es produeix l’obstrucció, és a dir, com surt l’aire:

.Oclusiu: es produeix una obstrucció total de l’aire (oclusió) seguida d’una explosió.

.Fricatiu: s’articula deixant lliscar l’aire per una petita escletxa i surt fregant.

.Africat: s’articula en dos períodes, un primer moment oclusiu, en què l’aire quesa barrat, seguir d’un moment fricatiu, en què l’aire surt fregant.

.Nasal: l’aire, en abaixar-se l’úvula, surt per les cavitats nasal i oral.

.Lateral: l’aire surt pes constats laterals de la boca.

.Vibrant: l’aire s’interromp pel contacte entre l’àpex de la llengua i els alvèols.

      .Contactes Consonàntics

Els sons de la parla formen una cadena fonètica. No articulem   els  sons    seguint
la frontera de la paraula, els emetem en grups fònics  que  són  grups  de  síl·labes
entre dues pauses seccessives:

Exemple:

Ets / el / meu / amic?                          Et - sel - me - ua - mic?

Això  fa    que els   sons, tant a l’interior de mot com entre mots consecutius entrin
en      contacte   i,   per   simplicitat    articulatòria, es   produeixin   canvis   en   la
pronúncia.

Els   canvis  afecten,   principalment, la   característica   del   so   atenent   als  tres
criteris de classificació:

·         Canvis en la sonoritat: En general, els sons esdevenen sords (ensordiment) o sonors (sonorització) segons la característica sorda o sonora del so que els segueix.

·         Canvis en el model d’articulació: Hi ha sons que perden el seu mode d’articulació i n’adquireixen un altre per contacte. Així doncs, els sons oclusius en determinats contextos, no fan una oclusió del pas de l’aire, sinó una aproximació dels òrgans articulatoris: el contacte és incomplet.

·         Canvis en el punt d’articulació: Hi ha sons que perden el seu punt d’articulació i n’adquireixen un altre contacte.


!Podeu ampliar i reforçar sobre els sons consonàntics als següents enllaços:

(Realitzat per Alba Martínez i revisat per Josep Maria Corretger)

(Material adaptat de: DIVERSOS, (2011). Llengua catalana i literatura. 4t d'ESO, Editorial Teide, Barcelona)

(Imatge extreta de: definicion.mx)!!EXERCICIS:

1.      Agafa tots els sons que apareixen a la taula i descriu-los des del punt de vista del mode d’articulació, punt d’articulació i sonoritat.

Ex: [p] so oclusiu bilabial sord.2.      Classifica els següents sons segons el punt d’articulació:

Girava, context, afegir, empatx, avesar, barrejar, roda, lluny.


3.      Inventa un exercici per treballar els sons consonàntics, emperò no el resolguis que ja ho farà algú altre.4.      Autoavalua’t: com t’han sortit els exercicis d’aquesta fitxa? Què t’ha costat més d’entendre i què menys i per què? Ja t’has après el quadre dels sons consonàntics?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;