dimecres, 10 de desembre del 2014

Ortografia de les consonants oclusives. Adreçat a 1r de Batxillerat


El so [k]

S’escriu:

C:

.Davant de a, o, u (cul, cosa…)

.Davant d’un diftong creixent (cuina...)


QU:

.Davant de e, i (quin..)


Q

.Davant diftong creixent ( quòrum, quasi…)


El so [g]

S’escriu amb:

G

.Davant a, o, u (gust…) o davant de diftong creixent (pingüí, aigua…)


GU

.Davant e, i (guix, guerra..)ELS SONS [p], [t], [k] a fi de mot:

.Darrera de vocal tònica o diftong:

P à Sap                     t àpot                         c à bec


Segons amb derivats s’escriu darrera vocal àtona o consonant:

P/B: llampegar / llamp

T/D: sortós / sort

C/G: arcada/castigar


ELS SONS OCLUSIUS A L’INTERIOR DE MOT

ab-absoldre, abdicar, abscissa…

cap- captaire, captiu, capficar…

-ps-: capsa, lapsus…

-tm- : logaritme, ritme…

-gg- suggerir, suggestió…

ob- objecte…

-pt- reptar,captar…

-pn- hipnosis…

-tn- ètnic…

-gm-: augmentar…

sub-: subjecte, submissió…

-pc-: corrupció, egipci…

ad-: addició…

-gd-: maragda, Magda…

-gn-: digne…!Compte amb les excepcions:

-Alguns mots acabats en  -g com ara:

Zig-zag, pedagog, tuareg…


-Sud, almud, alcaid, fluid i femenins acabats en –etud, -itud… com ara:

Quietud, solitud…


-Adob, Jacob, esnob, club, tub, aljub…


-La primera persona del present d’indicatiu:

tinc…


-Ànec, aràbic, càrrer, espàrrec, préssec, rec, fàstic…
N.B. Podeu ampliar informació al següent enllaç:


(Adaptat del llibre d’aula: DIVERSOS, (2012). Llengua catalana i literatura. Batxillerat 1, Cruïlla, Barcelona)

(Fitxa realitzada per: Raquel Sola Pérez i Noemí Fernández. Revisió i compleció per: Josep Maria Corretger)


(Imatge extreta de: blocs.cpnl.cat)!!EXERCICIS:

1. Omple els buits amb les grafies corresponents.

En l’examen del dissa__te el van declarar a__te.
Un ma__ o il·lusionista.
Aquest infan__ es fa un emboli__ entre el suman__ i el dividen__.
Sa__s què és un baoba__?
Esten__ la roba en un llo__ massa llòbre__.
No compren__ per què he de pagar un recàrre__.
Ha au__mentat el valor dels dra__mes gre__s.
Amb l’exercici ha a__quirit una complexió a__lètica.
En Davi__ ha descobert el qui__ de la qüestió.
Esti__ ti__ de viatjar pels mars del Cari__.
Un article si__nat amb  __eudònim.
El mot ence__ es relaciona amb encebar i ence__ amb encepar.
Latitu__ nor__ o latitu__ su__?
L’Alfre__ és mol__ resisten__ al fre__.
La Ma__dalena ens explicarà una anè__dota.

2. Completi amb la consonant adient i escrigui un derivat de cada mot, si cal per saber quina oclusiva li correspon.

a)            llo__: _______________

b)            mio__: _______________

c)            dra__: _______________


d)            tu__: _______________

e)            po__: _______________

f)             ser__: _______________

g)            àra__: _______________

h)            llam__: _______________

i)              cor__: _______________

j)             esclo__: _______________

k)            esno__: _______________

l)              xo__: _______________

m)          esparadra__: _______________

n)            pa__: _______________


3. Omple correctament amb una consonant oclusiva les següents oracions.

a)        És indu__table que té un caràcter esquer__.

b)        La seva a__sència va desencadenar una onada de corru__ció.

c)        Des de l’ò__tica egí__cia no es veu igual.

d)        Era un xicot molt o__tús i posava o__jecció a tot el que li deies.

e)        Tot el most no ca__ al cu__.

f)         És un tipus a__jecte i, a sobre, ine__te per a la feina.

g)        El cor__ va fer un viratge so__tat en el seu recorregut.

h)        En una gàbia un tal__ se sentiria ca__tiu.

i)          De so__te ens va sortir amb aquests su__terfugis.

j)         Vam visitar la cri__ta del castell on va a__dicar el rei.

k)        El seu ca__teniment ha estat ò__tim.

l)          Tu sa__s si el camell té un ge__ o dos?


4. Amplia la llista de paraules dels sons oclusius a l’interior de mot amb dues paraules més. Si algú ha participat en aquest exercici no valen a repetir-se els mateixos exemples.

5. Inventa un exercici per treballar amb els sons oclusius a l’interior i al final de mot.

6. Mira la fotografía i escriu quatre objectes que portin un so oclusiu.

7. Practica via telemàtica clicant a l’enllaç i anota aquí els teus errors i encerts.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;