dimarts, 27 d’abril de 2021

Repàs d'ortografia: La essa sorda i la essa sonora. Les oclusives P/B, T/D, C/G. Adreçat a tothom

.LA ESSA SORDA I LA ESSA SONORA

La essa sorda i la essa sonora no porten cap mena de confusió si es pronuncien correctament, tanmateix, a l’hora d’escriure-les cal tenir presents les normes ortogràfiques següents:

Essa sorda: s/ss/c/ç

Essa sonora: s/z

.A principi de mot:

s-: sal, sabia…

c-: ceba, cinema…

.A principi de mot:

z-: zero, zona…

.Entre vocals:

-ss-: passar, mossos…

-c-: nació, paciència…

-ç-: traça, raça…

.Entre vocals:

-s-: cervesa, cosa…

 

Excepcions: algunes paraules cultes com: amazona, trapezi, topazi, ozó, espermatozou, nazisme, bizantí, esquizofrènia…

.Entre vocal i consonant o a l’inrevés:

-s-: pensar, pansa…

-c-: enciam, dolces…

-ç-: cançó, llança…

 

Excepcions:

Qualssevol (plural de qualsevol)

.Després de consonant:

-z-: esmorzar, donzella…

 

 

 

Excepcions:

Els compostos de fons-, dins-, trans-: enfonsar, endinsar, trànsit…

.A final de mot:

-s-: després, pas…

-ç: lluç, feliç…

 

-S’han de pronunciar sords:

-Els mots femenins acabats en –essa, com: metgessa, abadessa…

-Els compostos de:

.gressor, -gressió: agressor, agressió…

.missor, -missió: emissor, emissió…

.pressor, -pressió: repressor, repressió…

-Mots com:

Discussió, dissoldre, etcètera, excessiu, messies, premissa…

-Cal pronunciar sonors:

Mots com: anestèsia, asil, Àsia, casino, crisi, fase, frase, gasa, medusa, musa, musulmà, paisatge, presumpte, obesitat, Susanna, tesi…

Recorda:

S’escriuen amb ç els sufixos –ança i –ença, com: esperança, temença…

 

.LES OCLUSIVES P/B, T/D, C/G

A fi de mot

Enmig d’un mot

-P, B, C : darrere de vocal tònica:

cap, pot, duc…

 

 

Excepcions:

 

Club, esnob, tub, adob, fred, David, Madrid, quid, fluid, sud, mag, zig-zag, tuareg, buldog, demagog, pedagog, Hug i els mots femenins acabats en –etud, -itud (quietud, solitud…)

 

-Darrere de vocal àtona o consonant, s’escriu la mateixa lletra que la dels derivats:

Llamp (llampec), verb (verbal), sort (sortejar), sord (sorda), arc (arcada), llarg (llargada), espàrrec (esparreguera), préssec (presseguer), fàstic (fastigós).

 

 

B: en les síl·labes ab-, ob-, sub-: absent, obscur, subjecte.

 

 

Excepcions:

 

Apte, optar, òptic, òptim…

 

P: en la síl·laba cap-: capgirar.

 

Excepcions:

 

Cabdal, cabdell, cabdill.

 

D: en la síl·laba ad-: adquirir.

 

Excepcions:

 

Atles, atleta, atzar.

 

G: davant de d, g, m, n:

 

Amígdala, suggerir, fragment, cognom.

 

 

Excepcions:

 

Anècdota, acne, pícnic, aràcnid, tècnic.

 

C: en tots els altres casos: accelerar, factura, sacsó (plec), èczema.

 

Recorda: el gerundi acaba en –nt: cantant, sabent, dormint.

 


(Material adaptat de: DIVERSOS, Llengua catalana i literatura. 3r ESO, Editorial Teide, Barcelona, 2007)

[Algunes activitats han estat extretes del llibre de Teide]

(Imatge extreta: Think Big Empresas)

 

EXERCICIS:

1. Diferencia els següents mots i col·loca’ls en una columna o bé una altra en funció de si la essa és sorda o sonora.

setze, sabata, drecera, casa, cel, calçat, mesura, alzina, ase, interessar, entusiasme, Àsia, Cèsar, cabeça, dissoldre, hipòtesi, anàlisi, consonant, anestèsia, signe, cent, trossos, adreça, misèria, missa, asil, metgessa, posar.

2. Pensa i escriu el plural dels mots següents:

pis:                                                                  arròs:

ús:                                                                   interès:

tros:                                                                gros:

mes:                                                                ros:

cas:                                                                 gas:

traç:                                                                nas:

anís:                                                                rus:

llaç:

3. Escriu el femení dels següents mots:

comte:                                                                    príncep:

metge:                                                                    alcalde:

jutge:                                                                      poeta:

baró:                                                                       marquès:

4. Posa S, SS, C, o Z als espais en blanc:

emi__or, enfon__ar, trape__i, discu__ió, me__ies, mo__os, po__ar, pa__ar, pre__umpte, a__umpte, cerve__a, esperan__a, medu__a, can__ó, ra__a, __ero, bi__antí.

5. Escriu el nom de sis països, tres amb un essa i tres amb doble essa.

6. Emplena els espais buit amb p/b, t/d, c/g.

profun__, a__sència, clu__, àci__, fan__, espàrre__, estúpi__, retar__, ver__, càsti__, quietu__, glo__, nebo__, pare__, pessi__.

7. Posa a l’acabament del mot –nt, -nd o –n.

enfro__, gega__, gra__, rente__, polígo__, fecu__, ba__, viole__, espera__, espere__, pinta__, gorma__.

8. Escriu un derivat dels mots següents acabats en –ut o –ud.

sol·lícit:                                                     saber:

ràbia:                                                         sol:

ple:                                                            lent:

exacte:                                                       geni:

pèl:

9. Digues si són certes o falses les següents afirmacions:

-Fàstig s’escriu amb ge final.

-Suggerir porta doble ge.

-Càrrec acaba amb ce.

-Disoldre només porta una essa.

10. Autoavalua’t: reflexiona sobre com t’han sortit les activitats de la present fitxa. Quines dificultats t’han sortit i per què?

 

 

 

 

 

 

 

 

Cap comentari:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;