dimecres, 9 de desembre de 2020

Repàs d'ortografia: B/V; J/G, X/IX, IG/TX. Adreçat a tothom

 B/V

Aquestes dues grafies es pronuncien igual i s’escriuen diferent. Per tal de saber quina hem d’escriure cal seguir les normes ortogràfiques següents:

B

V

.Davant de l i r:

Ex:

Blanc, blau, brau, trau…

 

.Darrere de m:

Ex:

Embenar, embolicar…

Excepcions:

Circumval·lació, tramvia.

 

.Alternant amb p:

Ex:

Saber (sap), llobató (llop)…

.Acabaments de l’imperfet d’indicatiu:

Ex:

Cantava, ballaves, pintàvem…

 

.Darrere de n:

Ex:

Canvi, minvar…

 

.Alternant amb u:

Ex:

Blavor (blau), escrivia (escriure)…

.S’han d’escriure amb be mots com:

Automòbil, baf, baró, basc, berruga, biga, bivac, bolcar, corba, desimbolt, mòbil, rebentar, saba, trobador…

S’han d’escriure amb ve mots com:

Almívar, aprovar, avet, avorrir, avortar, bava, canviar, cascavell, cavall, covard, escrivà, espavilar, esvelt, fava, gavardina, govern, gravar, haver, pavelló, provar, rave, tàvec, taverna, trèvol, vedell, vernís, voltor…

 

J/G, X/IX, IG/TX

És un grup de consonants palatals fricatives i africades, que segons la lletra amb la qual es troben en contacte, o la seva posició dins de la paraula, presenten el mateix so. Per a saber quina hem d’escriure, cal seguir les següents normes d’escriptura:

J

G

.Davant de –a, -o, -u.

Ex:

Natja, platja, jove, jugar...

.Davant de –e, -i.

Ex:

Gener, ginesta...

Excepcions:

.Els grups –jecc- i –ject-:

Injecció, subjecte...

.El verb jeure:

Jeus, jaiem...

.Mots hebreus:

Jesús, jesuïta, Jerusalem, Jeremies...

.D’altres mots com:

Jersei, majestat, jeroglífic, jerarquia...

 

X

IX

.A principi de mot:

Xop, xiclet., xai…

 

.Darrere de consonant:

Marxar, perxa, conxorxa…

 

.Darrere de i:

Guix, mixeta, mixte…

 

.Darrere de u (diftong):

Xauxa, rauxa…


.Darrere de les vocals:

 

A: caixa, calaix…

 

E: peix, feix, neix…

 

O: coix, boix, moix…

 

U: maduixa, bruixa, cuixa…

 

IG

TX

.A final de mot si en els derivats s’escriu j, g, tj, tg:

 

Passeig à passejar

 

Roig à rogenc

 

Mig à mitja

 

Desig à desitgeu


.A principi de mot:

Txec, Txèquia…

 

.Enmig de mot:

Cotxe, metxa…

 

.A final de mot si en els derivats s’escriu tx:

Despatx à despatxar

 RECORDATORI DE MOTS QUE PODEN PORTAR A CONFUSIÓ

 .S’escriuen amb b:

automòbil, baró, basc, bolcar, corba, mòbil, trobador.

 

 .S’escriuren amb v:

-ava, -aves, -àvem, -àveu, -aven; Almívar, aprovar, avorrir, avortar, canviar, escrivà, esvelt, fava, gravar, haver, pavelló, trèvol.

 


(Material adaptat de: DIVERSOS, Llengua catalana i literatura. 3r ESO, Editorial Teide, Barcelona, 2007)

 

(Imatge extreta de: Apuntes de lengua)

 

EXERCICIS:

1. Reflexiona sobre els errors d’escriptura que realitzes amb paraules de B/V i comenta el perquè.

2. Cerca una imatge per a cinc paraules que escrius malament de B/V.

3. Escriu la grafia B/V en les mots següents:

_i_ac, _aró, apro_ar, co_ard, automò_il, llo_ató, can_ia_a, marxa_a, pa_elló, ga_ardina, _ernís, tro_ador, bla_or, gra_ar, a_et, ta_erna, sa_a, trè_ol, _asc, ca_all, desim_olt, min_ar.

4. Pensa i troba mots amb els grups:

-jecc-:

-ject-:

5. Amplia la llista de mots hebreus. Recorda que s’escriuen amb jota.

6. Explica la diferència entre:

baca/vaca;   bell/vell;    buit/vuit;  bena/vena;   bast/vast

7. Completa la següent sèrie amb masculí singular, femení singular, masculí plural, i femení plural.

complex          ____________        ______________     _____________

mig                  ____________               mitjos                _____________

_________      ____________             perplexos            _____________

_________              boja                 ______________     _____________

8. Inventa una activitat original per tal de treballar les grafies J/G, X/IX, IG/TX.

9. Digues si són certes o falses les següents afirmacions. En cas de ser falses, comenta què hauria de posar per a ser correcta.

a) La sèrie següent és correcta: roig, roja, roixos, rojes.

b) La terminació verbal de l’imperfet d’indicatiu s’escriu en –aba.

c) Davant de les lletres e/i en termes generals escrivim G.

d) La paraula vasc en català s’escriu amb ve baixa.

10. Autoavalua’t: reflexiona sobre com t’han sortit les activitats de la present fitxa. Quines dificultats t’han sorgit i per què, i com les has resolt.

 

 

2 comentaris:

Unknown ha dit...

Eeeee Josep maría soc el Nourdine i me identifico.

Josep Maria Corretger Olivart ha dit...

Hola Nourdine,

Realitza algun exercici, t'identifiques i jo te'l corregiré.

Segur que milloraràs: pràctica, lectura i perseverança.

Gràcies per consultar el blog!

JM.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;