dimecres, 7 d’octubre de 2020

El vocalisme (2). Adreçat a 3r d'ESO

 

.Variacions ortogràfiques del nom i de l’adjectiu

Els substantius, quan canvien de gènere i nombre, presenten una sèrie de canvis ortogràfics i que s’hauran de tenir presents en escriure’ls. Els adjectius adopten el gènere i el nombre del substantiu al qual complementen.

El gènere dels substantius

Terminacions

Exemples

.Canvis que es produeixen quan afegim  –a al masculí per formar el femení:

P/b, c/g, u/v, t/d, f/v, s/ss.

Llop / lloba

Amic / amiga

Hereu / hereva

Nebot / neboda

Serf / serva

Gos / gossa

.Els masculins acabats en –e, -o, -u àtones solen canviar aquesta vocal per una –a en femení.

Pediatre / pediatra

Pallasso / pallassa

Europeu / europea

.En alguns masculins s’afegeixen les terminacions –na, -ina, -essa per formar els femenins.

Orfe / òrfena

Gall / gallina

Jutge / jutgessa

.En alguns masculins acabats en –or fan el femení amb les terminacions –ora o   –riu.

Inspector / inspectora

Emperador / emperadriu

.Algns femenins acabats en –a o –iu fan el masculí amb la terminació –ot.

Abella / abellot

Perdiu / perdigot

.Els masculins acabats en –leg fan el femení en –loga.

Sociòleg / sociòloga

Filòleg / filòloga

.Els mots que contenen els sufixos –aire, -ista, -arca, -cida són invariables.

El / la cantaire

El / la jurista

El / la monarca

El / la suïcida

.Un conjunt de parelles de paraules entre les quals hi ha:

Oncle / tia

Porc / truja

Marrà / ovella

Cavall / euga

 

El nombre dels substantius

Terminacions

Exemples

Observacions

.Forma bàsica del plural amb –s final.

Lladre / lladres

 

.Mots acabats en –a à -es.

Bossa / bosses

-ca à -ques (vaca / vaques)

-ça à -ces (raça / races)

-ja à -ges (platja / platges)

-ga à -gues (arruga / arrugues)

-gua à -gües (llengua / llengües)

-qua à -qües (pasqua / pasqües)

.Mots acabats en vocal tònica final à ns.

Capità / capitans

En són excepcions:

-noms de lletres (les as)

-notes musicals (els dos)

-formes gramaticals (els sís)

-altres (sofas, cafès, vostès, bisturís, esquís, bebès, purés…)

.Mots acabats en –s, -ç, -x, -ix, -tx à -os.

Gas / gasos

Comerç / comerços

Reflex / reflexos

Calaix / calaixos

Despatx / despatxos

 

Els mots acabats en –s poden duplicar-la:

Pastís / pastissos.

Fan el plural afegint –s:

Apèndixs, falçs, índexs, linxs, faxs, vèrtexs, calçs…

.Mots acabats en –sc, -st,   -xt, -ig à -os o –s.

Disc / discs, discos

Gust / gusts, gustos

Text / texts, textos

Faig / faigs, fajos

 

.Substantius invariables:

-els dies de la setmana

-mots acabats en –us

-alguns compostos

-d’altres

 

Dilluns, dimarts…

Virus, globus, cactus…

Milhomes

Temps, llapis…

 

 

.Variacions ortogràfiques en els adjectius

Adjectius d’una sola terminació o invariables

Terminacions

Exemples

Excepcions

.Acabats en –a, -e àtona.

Noi belga / noia belga

Noi jove / noia jove

No n’hi ha.

.Acabats en –ble, -aire,       -me, -ne.

Amable, xerraire, enorme, solemne.

No n’hi ha.

.Acabats en –ista, -cida,     -cola.

Egoista, raticida, vinícola.

No n’hi ha.

.Acabats en –al, -el, -il.

Actual, fidel, fàcil.

Mal / mala

Paral·lel / paral·lela

.Acabats en –ant, -ent.

Ignorant, bullent.

Valent / valenta

Dolent / dolenta

.Acabats en –ar, -or.

Regular, inferior.

Avar / avara

Car /cara

Sonor / sonora

Traïdor / traïdora

.Acabats en –aç, -iç, -oç (tenen la mateixa terminació que en singular).

Noi capaç / noia capaç

Nois capaços / noies capaces

Noi feliç / noia feliç            

Nois feliços / noies felices

Noi veloç / noia veloç

Nois veloços / noies veloces

 

No n’hi ha.

D’altres.

Àrab, lleu, breu, suau…

 

 

Adjectius de dues terminacions variables

Terminacions

Exemples

.Forma bàsica

à -∅, -a, -s,  -es.

Net / neta / nets /netes

.Aparició de dièresi o accent en femenins i plurals.

Tebi / tèbia / tebis / tèbies

Genuí / genuïna / genuïns / genuïnes

.Canvis vocàlics:

-e à -a

-o à -a

-eu à -ea

-leg à -loga

-u à -v-

 

Agre / agra / agres / agres

Monjo / monja / monjos / monges

Europeu / europea / europeus/ europees

Anàleg / anàloga / anàlegs / anàlogues

Blau / blava / blaus/ blaves

.Canvis consonàntics:

-t à -d-

-c à -g-

-l à -l·l-

-g à -gu-

-j à -g-

-c à -qu-

 

Menut / menuda / menuts / menudes

Antic / antiga / antics / antigues

Nul / nul·la / nuls / nul·les

Llarg / llarga / llargs / llargues

Boig / boja / boigs (bojos) / boges

Inic / iniqua / inics / iniqües

Terminacions

Exemples

Excepcions

.Aparició d’una –n- en el femení i els plurals quan el masculí acaba en vocal tònica.

Sa / sana / sans / sanes

Cru, crua, crus, crues

nu, nua, nus, nues

.Acabats en –s, -ç, -x, -ix, -tx à -a (femení) / -os, -es (plural). N’hi ha que dupliquen la essa.

Gris / grisa / grisos / grises

Escàs / escassa / escassos / escassos

Dolç / dolça / dolços / dolces

Annex / annex / annexos / annexes

Coix / coixa / coixos / coixes

 Gavatx / gavatxa / gavatxos / gavatxes

No n’hi ha.

.Acabats en –sc, -st, -xt, -ig à -a (femení) –s / -os, -es (plural).

Fosc, fosca, foscs / foscos, fosques

Trist, trista, tristos, tristes

Mixt, mixta, mixts / mixtos, mixtes

Boig, boja, boigs / bojos, boges

No n’hi ha.

(Material adaptat de: DIVERSOS, Llengua catalana i literatura. 3r ESO, Editorial Teide, Barcelona, 2007)

(Imatge extreta de: Recursos llengua)


EXERCICIS:

1. Escriu el femení dels substantius següents:

advocat, jutge, poeta, sergent, pediatre, estudiant, cònsol, delineant.

2. Pensa i forma el plural dels substantius...

anàlisi, raça, robí, maniquí, índex, lluç, raig, esquí.

3. Completa la present taula amb les formes que hi manquen.

Masculí singular

Femení singular

Masculí plural

Femení plural

 

 

 

 

llapis

 

 

 

 

marquessa

 

 

emperador

 

 

 

 

 

 

boges

 

 

annexos

 

4. Què tenen en comú els següents mots?

lapsus, bilis, globus, mecenes, rictus, temps.

5. Cerca al diccionari i explica el significat dels següents mots:

inic:

rictus:

serf:

truja:

milhomes:

6. Subratlla la forma correcta de cada paraella de mots:

emperatriu / emperadriu; jutgesa / jutgessa; cantaire / cantaira; llengues / llengües:

pastissos / pastisos; ignorant / ignoranta; feliça / feliç; boigs / bojos; net / nét.

7. Classifica els mots següents segons la essa sigui sorda [s] o bé sonora [z].

gos, avís, tros, gas, estrès, envàs, accés, rus, gamarús, arròs.

8. Autoavalua’t: reflexiona sobre com t’han sortit les activitats de la present fitxa sobre el vocalisme. Comenta amb quines dificultats t’has trobat i per què i com les has resoltes.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;