dilluns, 18 de juny de 2018

El nombre del substantiu i de l'adjectiu. Adreçat a tothom


Els substantius i els adjectius presenten una variació de nombre, així doncs, els podem trobar en singular o en plural. El plural tant dels noms com dels substantius es forma de dues maneres diferents:

1. Afegint -s o bé -os al singular.

SINGULAR + S = PLURAL
Ex:
noi / nois; mare / mares; cabell / cabells; pastor / pastors; groc / grocs; avorrit / avorrits;
suau / suaus...

2. Quan el singular acaba en -a àtona, el plural es fa amb -es:
Ex:
casa / cases; sabata / sabates; trista / tristes; nova / noves...

Això genera una sèrie de canvis ortogràfics:
-ca----→ -ques : roca / roques; boca / boques; bonica / boniques; rica / riques...
-ja----→ -ges: barreja / barreges; platja / platges; boja / boges; flonja / flonges...
-ga---→ -gues: piga / pigues; arruga / arrugues; groga / grogues; poruga / porugues...
-ça---→ -ces: plaça / places; balança / balances; dolça / dolces...
-gua--→ -gües: aigua / aigües; piragua / piragües; ambigua / ambigües...
-qua--→ pasqua / pasqües; obliqua / obliqües...

3. Molts mots aguts acabats en vocal afegeixen -ns al plural.
Ex:
mà / mans; cosí / cosins; porró / porrons; petitó / petitons; italià / italians; gironí / gironins...

4. Els mots masculins aguts acabats en -s, -ç, -x, -ix, tx, formen el plural afegint -os al singular:
Ex:
pis / pisos; braç / braços; reflex / reflexos; peix / peixos; despatx / despatxos; seriós / seriosos; fluix / fluixos; dolç / dolços; fix / fixos.

5. Podem trobar casos de duplicació de la essa.
Ex:
fracàs / fracassos; accés / accessos; pastís / pastissos; arròs / arrossos; barnús / barnussos;
gras / grassos; ros / rossos; rus / russos...

6. Trobem substantius que acaben amb -s que són invariables, tant per al masculí com per al femení.
Ex:
temps: el / els temps; el / els fons; el / els llapis; el / els cactus...

7. Hi ha mots que tenen una doble forma per al plural, és a dir, que tindran un plural acabat en -s o bé en -os. Tanmateix, tot i tenir una doble forma per al plural, en català estàndard es recomana emprar la forma -os atès que és més audible.
-sc, -st, -xt, -ig ---------------→ + s / + os
Ex:
discs / discos; frescs / frescos...
gusts / gustos; llests / llestos...
texts / textos; mixt / mixtos...
passeigs / passejos; lleigs / lletjos...

8. Els adjectius d’una terminació també tenen una terminació per al plural, i els adjectius de dues terminacions també tenen dues terminacions per al plural, amb l’excepció dels que acaben en -aç, -iç, -oç. Veiem alguns exemples:
Ex:
amable / amables; jove / joves;
llis / llisa / llisos / llises; curt / curta / curts / curtes;
eficaç / eficaços / eficaces; veloç / veloços / veloces


!Per reforçar i ampliar:

(Adaptació: Diversos, (2008). Llengua catalana i literatura, 2n ESO, Editorial Teide, Barcelona)

(Imatge extreta de: google imatges)


!!EXERCICIS:

1. Aporta dues regles de la fitxa que has de recordar per tal d’escriure bé el nombre de l’adjectiu i del substantiu. Escriu dos exemples de cada.

2. Escriu el plural dels mots següents:
barreja boja, ungla llarga, gos petitó, passadís estret, llapis eficaç, esquinç dolorós, rus esvelt, samarreta groga, pasqua agradable, piragua fluixa, gust fi, equació avorrida, accés oblic, aigua tèbia.

3. Esmenta quins adjectius són d’una terminació i quins de dues.
Barreja, dolç, fluix, disc, gust, fixos, suau, passeigs, content, llis, alegre, realista, interessant, gentil.

4. Posa una -a o una -e als adjectius finals.
-El peu esquerr__ / -La mà esquerr__
-Un forat negre__ / -Una taca negr__
-Un cavall jov__ / -Una euga jov__
-Un país pobr__ / -Una casa pobr __
-Un tacte aspr__ / -Una llengua aspr__
-Un concert algr__ / -Una cançó alegr__
-Un so neutr__ / -La vocal neutr__
-Un concursant febl__ / -Una persona febl__

5. Canvia el gènere dels sintagmes nominals següents:
oncle tafaner: veí covard:
escombriaire europeu: rei amable:
monjo estricte: pare trist:
actor seriós: arqueòleg elegant:
duc agressiu: lleó generós:
cavall lleig: cosí veloç:

6. Escriu el plural dels substantius següents:
temps, porró, balança, fons, pasqua, llapis, musulmà, cactus, bíceps, boca, arruga, germà, taronja, piragua, pinça, ambigu, fix, avorrit, paral·lela, rus, llegum, senyal, genuïna, accés, barnús, llapis, fracàs.
7. Completa la tira de masculí plural i femení singular i plural d’aquests adjectius de dues terminacions:
seriós:
gras:
indecís:
tranquil:
boig:
tebi:

8. Canvia el nombre dels sintagmes següents:
gos verd: pebrot petit:

pany espatllat: taula coixa:

pagès xerraire: cabra dòcil:

cotxe fluix: text confús:


9. Autoavalua’t: esmenta amb quines dificultats t’has trobat mentre has treballat aquesta fitxa. Què t’ha costat més i què menys i per què?


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;