dimecres, 15 de setembre de 2021

L' apostrofació, la contracció i el guionet. Adreçat a tothom


Quan ens expressem oralment o bé llegim, no pronunciem tots els sons de les lletres que trobem escrites. Quan les vocals A o E àtones estan situades a final de paraula i es troben en contacte amb una altra vocal, tenim tendència a suprimir-les i a enllaçar els dots mots formant-ne un de sol. Aquest fenomen fonètic s’anomena elisió. Veiem un exemple:

-Quina hora és? [“quinoraés”, pronunciació]

A nivell ortogràfic podem trobar dos tipus d’elisions:

.Amb apòstrof: una cometa volada que indica que s’ha suprimit una vocal (‘).

L’àvia, l’institut...

.Amb contracció: la unió de dos mots en un de sol eliminant una de les vocals que estan en contacte:

del (de + el) poble, al (a + el) carrer.


L’APOSTROFACIÓ

L’article segueix una sèrie de normes d’apostrofació que cal seguir.

L’article masculí El s’apostrofa

L’article masculí El no s’apostrofa

.Davant dels mots començats en vocal o H:

El + amic à l’amic

El + home à l’home

El + indi à l’indi

 

.Davant de xifres que si les escrivíssim començarien per vocal:

El + 11 de setembre à l’11 de setembre

El + 1 de maig à l’1 de maig

.Davant de I en posició de diftong creixent:

 

El + iogurt à el iogurt

L’article femení La s’apostrofa

L’article femení La no s’apostrofa

.Davant dels mots començats en H o vocal que no siguin I o U àtones:

La + amiga à l’amiga

La + herba à l’herba

 

 

 

 

.Davant I o U àtones, amb H o sense:

La + infància à la infància

La + humitat à la humitat

 

.Davant els noms de les lletres:

La + essa à la essa

La + ela à la ela

.Per evitar confusions, davant del prefix a- amb valor negatiu:

La + anormalitat à la anormalitat

La + asimetria à la asimetria

.Altres:

La + ira à la ira

La + una à la una (hora del rellotge)

La + host à la host

La preposició De s’apostrofa

La preposició De no s’apostrofa

.Davant de mots començats en vocal o H:

De + alguna à d’alguna

De + hora à d’hora

.Davant de I en posició de diftong creixent:

De + iogurt

 Les sigles s’apostrofen segons les regles que acabem de treballar; quan comencen en consonant, cal mirar si la inicial de la lletra és una vocal (ema, essa...) o una consonant (pe, jota...).

Ex:

L’OTAN, la UNESCO, el DVD, l’ITV.

L’apostrofació dels pronoms febles segueix les regles següents:

.Els pronoms em, et, el, la, es, en s’apostrofen davant un verb començat en vocal o H:

Em + enamora à m’enamora

.Els pronoms em, et, el, es, en, ens, els s’apostrofen darrere un verb acabat en vocal; no s’apostrofen quan la vocal en qüestió és una U:

Compra + en à compra’n

Compreu + en à compreu-ne

.El pronom la no s’apostrofa davant de verbs començats en I o U àtones, amb H o sense:

La + humilien à la humilien

La + inviten à la inviten

.En les combinacions de dos pronoms, l’elisió tendeix a fer-se en l’últim pronom, i d’aquí, que l’apòstrof es col·loca tan a la dreta com es pugui:

Em + en + menjo à me’n menjo

Em + en + agafo à me n’agafo

.Els pronoms la + hi i se + us no s’apostrofen:

La + hi donaré à la hi donaré


LA CONTRACCIÓ i EL GUIONET

La contracció es produeix quan les preposicions a, de, per, per a o la partícula ca (casa) es troben en contacte amb els articles el, els, en. Si s’han d’apostrofar, la contracció es desfà. Ho veiem!

A + el à al / a l’ à al parc / a l’hort

De + el à del / de l’ à del mar / de l’antic

Per + el à pel / per l’ à pel camí / per l’abril

Per a + el à per al / per a l’ à per al cosí / per a l’amic

Ca + el à cal / ca l’ à cal Joan / ca l’Oriol

A + els à als à als avis

De + els à dels à dels universitaris

Per + els à pels à pels marges

Per + a + els à per als à per als amics

Ca + els à cals à cals sogres

Anem a veure els principals usos d’escriptura del guionet (-).


S’ESCRIUEN AMB GUIONET

.Els numerals compostos, per separar desenes i unitats, i unitats de centenes (D-U-C): trenta-cinc, cinc-cents, vint-i-tres...

.Els pronoms febles, si no van apostrofats, per separar-los entre ells i del verb:

Porta-me-la...

.Els mots compostos s’escriuen generalment sense guionet, menys en els casos següents:

-Quan el primer mot acaba en vocal i el segon comença en R, S, X:

Penja-robes, penya-segat, para-xocs...

-Quan el primer mot duu accent gràfic:

pèl-curt...

-Quan el primer mot és el nom d’un punt cardinal:

sud-oest...

-Quan el mot compost costa de llegir:

pit-roig...

-Quan són compostos repetitius o expressius:

Xino-xano, corre-cuita...

-Quan són onomatopeies:

Tic-tac, xim-xim...

.Els manlleus no adaptats:

Dalai-lama, ex-libris...


S’ESCRIUEN SENSE GUIONET

.Les paraules que porten prefixos, com per exemple:

Arxi- à arximilionari                         ex- à exdirector

Pre- à preromàntic                             pseudo à pseudoderivat

Sots- à sotsdirector                             vici- à vicerector

.Els compostos formats per dos adjectius coordinats que expressen dues idees independents o una de sola:

Audiovisual, fisicoquímic...

.Els compostos en què els dos elements existeixen com a paraules independents:

Agredolç, allioli, capicua, correbou, figaflor, capgròs, pocavergonya, ratpenat, sordmut...

.Els manlleus adaptats no porten guionet, a diferència dels manlleus no adaptats.

.Observeu la diferència entre dos mots segons si s’escriuen junts o bé separats.

a) El vistiplau: és un substantiu que indica verificació i conformitat per part d’algú.

    Ex:

    -La programació de la festa major va rebre el vistiplau de la comissió de festes.

b) vist i plau: s’empra a les acaballes d’un document per a introduir-hi la signatura.

     Ex:

     Vist i plau

      La presidenta

        (signatura) 

 

 

(Material adaptat de: DIVERSOS, Llengua catalana i literatura. 3r ESO, Editorial Teide, Barcelona, 2007)

(Imatge extreta de: Leon Hunter)

EXERCICIS:

1. Realitza un esquema amb el més destacat de l’apòstrof, la contracció i el guionet.

2. Posa un article davant dels mots següents:

___ essa, __ iogurt, __ illa, __ Enric, __ 1, __ UB, __ interès, __ CEE, __ aeroport,

__ IPC, __ història, __ institut, __ erra, __ origen, __ italià, __ avaria, __ anormalitat.

3. Subratlla les formes correctes:

A els, per els, pels, a els, de els, cal, per a el, als.

4. Corregeix les formes que vegis incorrectes.

Mel, tels, ten, sel, se’ns, pintar-nos-el, asseieu-ens.

5. Quina és la norma que cal tenir present per a escriure correctament els números amb lletres? Comenta-la.

6. Escriu amb lletres els següents números:

35, 58, 328, 1196, 3439, 267221, 2318967.

7. Pensa i escriu cinc mots compostos que portin un guionet.

8. Digues si són certes o falses les següents afirmacions:

-Les paraules que porten prefixos (arxi-, pre-, sots-, ex-, pseudo-, vici-) s’escriuen amb guionet.

-Si el primer mot acaba en consonant i el segon comença en R, S, X hem d’escriure un guionet.

-Les onomatopeies mai porten guionet.

-La contracció de per + el és pels.

-Les sigles s’apostrofen segons les normes d’accentuació.

-L’article femení LA no s’apostrofa davant dels noms de les lletres.

9. Corregeix les afirmacions incorrectes de l’activitat anterior.

10. Autoavalua’t: reflexiona sobre com t’han sortit les activitats sobre l’apostrofació, la contracció i el guionet. Quines dificultats t’has trobat? Per què? Com les has resoltes?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;