dilluns, 7 de juny de 2021

Comparacions, locucions, frases fetes i refranys. Adreçat a tot l'alumnat

.LA COMPARACIÓ

És un recurs que té una llengua basat en establir una relació per analogia o semblança entre dos objectes, persones, estats i similars. Presenta una estructura força regular:

.El terme real: la basa d’allò que volem comparar. Pot ser un nom, un adjectiu, un verb, un adverbi.

.El nexe: el mot que enllaça els dos termes. Són partícules: com, més / menys… que, tant… com, … com / més… que.

.El terme figurat: allò amb el que comparem el terme real.

Podem diferenciar dos tipus de comparacions:

1. Lliure: originada per la persona que parla o escriu per donar més expressivitat al text.

Ex:

-Era ràpid com l’Alonso.

2. Lexicalitzada: un tipus de frase feta que forma part de la llengua comuna i que té un significat únic per a tots els usuaris.

Ex:

-Blanca com la llet.

Per un altre costat, quan desapareix el nexe d’unió, o bé, el terme real, parlem d’una metàfora.

Ex:

-Aquell noi (1) que va venir per la tarda era un sant Pau (2).

(1) terme real

(2) terme figurat (metàfora)


.LA LOCUCIÓ

És un grup de paraules que té una forma prefixada i amb el mateix significat que una paraula sola. Podem trobar diferents locucions segons la categoria gramatical del mot al qual equivalen. Les més habituals són:

.nominal à esperit de vi = alcohol

.verbal à tenir por = témer

.adjectival à de pa sucat amb oli = poc important, intranscendent

.adverbial à a poc a poc = lentament


.LA FRASE FETA

És una oració que es caracteritza perquè té un sentit global que pot deduir-se a partir del significat de les parts que el formen. Acostuma a portar un verb d’ús habitual dins de la llengua, com per exemple: fer, estar, tenir, haver, anar, entre d’altres.

.fer à fer Pasqua abans de Rams (fer alguna cosa abans del que toca).

.estar à estar amb l’aigua fins al coll (estar ple de deutes).

.tenir à tenir un os a l’esquena (ser un gandul).

.haver à haver-n’hi per a sucar-hi pa (ser sorprenent, divertit).

.anar à anar amb una sabata i una espardenya (anar de qualsevol manera).


.EL REFRANY

És una oració, com ho és una frase feta, que sempre es diu de la mateixa manera, i que pretén  alliçonar sobre algun aspecte de la vida. S’empra com a sentencia moralitzadora basada en l’observació de la realitat.

Pot tractar de diferents temàtiques: el pas del temps, la salut, el comportament humà davant de diferents situacions de la vida… Utilitza sovint la rima, assonant o bé, consonant, per tal de facilitar la seva memorització.

Les locucions, les frases fetes i els refranys són un tresor de la llengua, atès que, ens donen informació sobre el tarannà dels parlants i ens permeten conèixer la valoració que fan de la vida inmediata. D’aquí, que moltes vegades fan referència a diverses activitats i actituds sobre els aspectes de la vida quotidiana.


N.B. Quina frase feta s’amaga darrere de la imatge??

(Material adaptat de: DIVERSOS, Llengua catalana i literatura. 3r ESO, Editorial Teide, Barcelona, 2007)

[Alguna activitat de sota ha estat inspirada en el material de Teide]

(Imatge extreta de: Pinterest)

 

EXERCICIS:

1. Subratlla els tres elements propis de la comparació: el terme real, el nexe i el terme figurat, i esmenta quin és cadascun.

-La casa era espaiosa com el mar.

-Era suau com un coixí.

-És més traïdor que Judes.

-Es bellugava com una baldufa.

2. Assenyala les locucions i substitueix-les per una paraula o un sintagma que tingui el mateix sentit.

-He vist situacions de tots colors.

-Ho va fer en un tres i no res.

-Sempre remena les cireres.

-Va estar mitja tarda fent-la petar.

3. Indica si els refranys que t’aportem a continuació es refereixen al temps, als diners o a l’amistat.

-Qui diu les veritats perd les amistats.

-El que es casa per diner de la dona és jornaler.

-Quan l’octubre és finit, mor la mosca i el mosquit.

-Per Tots Sants, capes i mocadors grans.

4. Explica el significat dels refranys de l’activitat 3. Si cal ajuda’t d’Internet.

5. Simplifica les comparacions subratllades amb un sol mot.

-Tenia les mans com el marbre.

-En Manel ha tornat com un fideu.

-La nota li ha anat com l’anell al dit.

-En perdre el partit va plorar com una Magdalena.

-En veure la Nàdia es va posar com un perdigot.

6. Completa les següents oracions amb un adjectiu, un nom o un verb.

-Aquell cotxe era més ________ que l’anar a peu.

-Mentre esperava la nota ________ com una fulla d’arbre.

-Em vaig __________ com una ostra.

-La seva amiga el fa ________ com una baldufa.

7. L’expressió cop de té infinitat de possibilitats. Empra el diccionari i aporta’n quatre amb el seu significat.

8. Cerca i escriu tres locucions amb el seu significat en les quals hi aparegui una part del cos.

9. Explica el significat de les frases fetes següents:

-Sempre et veuràs emmascarat per una paella bruta.

-Segar l’herba sota els peus.

-Tenir cara d’ovella i urpes de llop.

-Qui oli remena, els dits se n’unta.

-A pagès endarrerit, cap anyada no li és bona.

10. Resumeix en una línia per a cada definició què és: una comparació, una locució, una frase feta, un refrany, amb un exemple de cadascuna.

11. Investiga i escriu quatre frases fetes típiques del teu poble o zona. Llavors, explica el seu significat.

12. Autoavalua’t: comenta les dificultats que t’han sorgit durant el treball de la present fitxa i de com les has resoltes.

 

 

 

 

 

 

 

 


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;