dissabte, 5 de desembre de 2015

Taula dels principals connectors. Adreçat a tot l'alumnat

FUNCIÓ
MARCADORS PER ESTRUCTURAR EL TEXT

Introduir el tema del text
L’objectiu principal, aquest escrit tracta de, ens proposem d’exposar, ens adrecem a vostè per, ...

Introduir un tema nou dins del text
Respecte a/de, un altre punt de vista és, quant a, amb referència a, el punt següent tracta de, el tema següent és, el següent punt a considerar és, en el marc de, en l’àmbit de, pel que fa a, sobre [el tema de], un altre punt important és, ...

Enumerar
Primer...segon, en primer lloc… en segon lloc…, primerament,  finalment, al principi, al final, per començar… per acabar,...

Per oposar o distingir
D’una banda… de l’altra…, al contrari, en canvi, altrament, contràriament, d’altra banda, per contra, per una part… per l’altra, ...

Continuar sobre el mateix punt
A més a més, així mateix, així doncs, a banda d’això, a continuació, a més,  així com, altrament, com també, de manera paral·lela, encara, encara més, tanmateix, tot seguit, ...

Intensificar, posar èmfasi o explicar
És a dir, en efecte, en altres paraules/termes, cal destacar també, cal fer una especial referència, cal insistir, cal recordar, convé destacar, convé recalcar, convé subratllar, de la mateixa manera, dit d’una alta manera, el més important, el punt més destacable, és important recordar, és per això que, la idea central és, s’ha de tenir en compte que, tal com s’ha dit, ...

Posar exemples, donar detalls
Per exemple, a tall d’exemple, així, com, com a exemple, com a mostra, en particular, com [és] ara, concretament, d’aquesta manera, en aquest sentit, en concret, en el cas que/de, es pot exemplificar amb, n’és un bon exemple, n’és un exemple clar, particularment, per il·lustrar, per posar un exemple, un bon exemple d’això és, un cas pràctic, una anècdota relacionada, bona mostra és, ...
Resumir o acabar
En conjunt, resumint, a manera/tall de resum, en poques paraules, amb tot plegat, breument, d’una forma breu, en general, en poques paraules, en/ com a resum, en síntesi, per concretar, recapitulant, recollint [tot] el que s’ha dit, així doncs, en darrer terme, en definitiva, en suma, en conclusió, finalment, per acabar, per concloure, ...
Indicar temps
(narració)
Abans, després, simultàniament, fins ara,  a continuació, actualment, al mateix temps, aleshores, alhora, de sobte, anteriorment, ara fa poc, ara mateix, d’ara [en] endavant, després, durant, en el mateix moment, enguany/aquest any, poc abans, més endavant, més tard, tot seguit, ...

Indicar espai
(descripció)
A dalt/ a baix, a l’interior/ a l’exterior, a dins/ a fora, a la dreta/ a l’esquerra, a prop/ lluny, a sobre/ a sota, al centre/ al mig/ als costats/ als extrems, al davant/ al dors,  davant/ darrere, de cara/ d’esquena, més amunt/ més avall, a l’anvers/ al revers, ...

Afirmar
Certament, és clar, per suposat, evidentment, exactament, sens dubte, no cal dir...

Negar
No, tampoc, de cap manera, en cap cas, mai, ...

Corregir
Fins a cert punt, en tot cas, millor dit...

FUNCIÓ
MARCADORS PER ESTRUCTURAR LES IDEES

Causa
Perquè, ja que, com que, la causa és, a causa de, com, … (+verb en indicatiu)

Conseqüència
En conseqüència, conseqüentment, per tant, de manera que, així doncs, doncs, per això, és per això que, per aquest fet, …

Condició
Si, en cas que, a condició de (+ SN), amb la condició que (+ verb en subjuntiu), posat que, sempre que, llevat que, fora que, excepte si, …
Finalitat
Perquè, amb l’objectiu de, a fi que (+subjuntiu) /de (+ infinitiu), per tal que (+ subjuntiu), amb el propòsit de, amb la finalitat/intenció de, amb l’objectiu de… (+ verb en infinitiu)

Oposició (adversatives)[1]
Però, no obstant, no… sinó, ara bé, tanmateix, així i tot, en canvi, per contra, al contrari,  amb tot, malgrat això, …

Objecció[2] (concessives)
Malgrat que, tot i que, encara que, per més que, per bé que, ...Alternatives al verb “dir”:

afirmar, destacar, insistir en (que), mostrar, sostenir (que), indicar, enumerar, informar, qüestionar, apuntar, declarar, accentuar, reiterar, nomenar, discutir, recalcar, elaborar, revelar, preguntar, advertir, explicar, evidenciar, exposar, determinar, desenvolupar, establir,  asseverar, esmentar, sostenir, subratllar,…ATENCIÓ!

Causals:
-En la locució “com que” és incorrecte ometre la conjunció “que”. Ex. : “Com que no estudia prou, no aprova.”
- La traducció del mot castellà “pues” amb valor causal és “perquè” (NO “DONCS”!)
- *“Degut a “ és un calc del castellà; cal substituir-la per  “a causa de” , “per culpa de”, …
Consecutius:
-La conjunció “doncs” té sempre valor consecutiu, mai causal en català. Ex. Els membres de l’Acadèmia no poden incomplir les normes, doncs ja que han de donar exemple de disciplina. (Causal).
Condicionals:
-“En cas que” no porta la preposició “de” (a diferència del castellà). Ex.: “En cas  de que et pregunti, no li responguis.”
Adversatives:  
- “*Pel contrari” és un calc del castellà, cal usar “per contra” o “al contrari”.

N.B. "És a dir" s'accentua, però com que és en una majúscula no es visualitza.[1] Adversatives: expressen una oposició a l’acció principal.  Ex.: “ Tinc moltes ganes d’anar a la festa, però els meus pares m’han castigat”.

[2] Concessives: expressen un obstacle a l’acció o idea principal, però no la impedeix.  Ex.: “ Aniré a la festa tot i que els meus pares m’han castigat”.

Els connectors, com els cordills d'una xarxa, serveixen per enllaçar elements, en aquest cas paraules, ens ajuden a construir i expressar-nos millor i emprar-los denoten un gran domini del llenguatge.

 
(Esquema realitzat per la professora Mercè Crespi i revisat per la comissió ExE)

                  (Imatge extreta de: cadedirect.com)!!EXERCICIS:

1. Redacta sis oracions on aparegui un connector i esmenta de quina tipologia és.

2. Cerca quatre sinònims del següent connector: "perquè", per tal de no repetir-lo en un text

3. De quina tipologia són els següents connectors?

a més a més, respecte a, atès que, bona mostra és, en el mateix moment, sens dubte, millor dit, en canvi.

4. Inventa un exercici amb oracions per treballar els connectors, emperò, no el resolguis, que ja ho farà algú altri.

5. Busca un fragment literari de vuit a quinze línies, enganxa'l aquí i assenyala els connectors que vegis. Esmenta de quina tipologia són. No t'oblidis d'anomenar l'obra d'on has extret el text i el seu autor o autora.

6. Fòrum: com t'han anat els exercicis amb els connectors? Què t'ha resultat més complicat i per què? Quan escrius utilitzes molts o pocs connectors? Penses que és bo carregar un text amb molts connectors? Per què? Raona les teves respostes.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;