dijous, 7 d’octubre de 2010

Gramàtica: els diftongs. Adreçat a l'ESO.


Els diftongs decreixents surten afegint les vocals a la U i a la I i els creixents són: gua, güe, güi, guo, qua, qüe, qüi, quo. Recorda que també n'hi ha formats per una vocal forta i una dèbil. Si pronunciem una paraula en dos cops de veu, és a dir, dues síl·labes, llavors no hi ha un diftong, sinó un hiat.


!! EXERCICI:

-Separa les síl·labes de les següents paraules i subratlla els diftongs que vegis en cadascuna.

ciència, pingüí, escletxa, guanyar, passarel·la, noia, freqüència, equació, quota, clauet, caixa, immòbil, pèrdua, joieria, quatre, estàtua, aire, raïm, piraigua, quota, valuosa, iogurt, avió, aula, diürn, fruita, Suïssa, Laia, següent, riera, coet.

N.B. Si tens dificultats pots cercar la fitxa dels diftongs dins del mateix blog o entrar a l'Optimot (link situat a sota de la pàgina del blog) i fer una recerca dels diftongs.

6 comentaris:

jingjing ha dit...

!! EXERCICI:-Separa les síl·labes de les següents paraules i subratlla els diftongs que vegis en cadascuna.


ciència= ci-én-ci-a (no hi ha diftong)
pingüí= pin-güí (üí)
escletxa= escle-txa (no hi ha diftong)
guanyar= gua-nyar (ua)
passarel·la= pas-sa-rel-la (no hi ha)
noia= no-ia (ia)
freqüència= fre-qüèn-ci-a (üè)
equació= e-qua-ci-ó (ua)
quota= quo-ta (uo)
clauet= cla-uet (ue)
caixa= cai-xa (ai)
immòbil= immò-bil (no hi ha)
pèrdua= pèr-dua (ua)
joieria= jo-ie-ri-a (ie)
quatre= qua-tre (ua)
estàtua= està-tu-a (no hi ha)
aire= ai-re (ai)
raïm= raïm (aï)
piraigua= pi-ra-igua (ua)
quota= quo-ta (uo)
valuosa= va-lu-o-sa (no hi ha)
iogurt= io-gurt (io)
avió= av-ió (ió)
aula= au-la (au)
diürn= diürn (iü)
fruita= frui-ta (ui)
Suïssa= Suïs-sa (uï)
Laia= La-ia (ia)
següent= se-güent (üe)
riera= rie-ra (ie)
coet= coet (oe)

Jose Ariza ha dit...

ciència= ci-én-ci-a (no hi ha diftong)
pingüí= pin-güí (üí)
escletxa= escle-txa (no hi ha diftong)
guanyar= gua-nyar (ua)
passarel·la= pas-sa-rel-la (no hi ha)
noia= no-ia (ia)
freqüència= fre-qüèn-ci-a (üè)
equació= e-qua-ci-ó (ua)
quota= quo-ta (uo)
clauet= cla-uet (ue)
caixa= cai-xa (ai)
immòbil= immò-bil (no hi ha)
pèrdua= pèr-dua (ua)
joieria= jo-ie-ri-a (ie)
quatre= qua-tre (ua)
estàtua= està-tu-a (no hi ha)
aire= ai-re (ai)
raïm= raïm (aï)
piraigua= pi-ra-igua (ua)
quota= quo-ta (uo)
valuosa= va-lu-o-sa (no hi ha)
iogurt= io-gurt (io)
avió= av-ió (ió)
aula= au-la (au)
diürn= diürn (iü)
fruita= frui-ta (ui)
Suïssa= Suïs-sa (uï)
Laia= La-ia (ia)
següent= se-güent (üe)
riera= rie-ra (ie)
coet= coet (oe)

Josep Maria Corretger Olivart ha dit...

Hola alumnat!

.Jingjing!

revisa: ciència, escletxa, immòbil,joieria, estàtua, raïm, piraigua, valuosa, avió, diürn, Suïssa i riera, que contenen errors o de saparació o d'escriptura. La resta molt bé. Aniràs millorant el teu català.

Gràcies.

.José Antonio:

No copiïs de la Jingjing perquè teniu els mateixos errors i això no m'ho crec. Si copies no aprendràs. Aquesta fitxa no et compta. Ho sento.

Salutacions.

JM.

jingjing ha dit...

exercicis:

ciència=cièn-cia (iè; ia)

escletxa=es-clet-xa(no hi ha diftong)

immòbil=im-mò-bil(no hi ha diftong)

joieria= joi-e-ri-a (oi)

estàtua= es-tà-tua (ua)

raïm=ra-ïm (es forma un hiat)

piraigua= pi-ra-i-gua (ua)

valuosa= va-luo-sa (uo)

avió= a-vi-ó (un hiat)

diürn= di-ürn (un hiat)

Suïssa= Su-ïs-sa (un hiat)

riera

jingjing ha dit...

riera= ri-e-ra (un hiat)

Josep Maria Corretger Olivart ha dit...

Hola Jingjing!
ciència i joieria revisa-les. Digue-les amb síl·labes i et sortirà, tal com les pronuncies.

Gràcies.

JM.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;