dissabte, 10 d’agost de 2019

El sintagma verbal. Adreçat a tothom

.Morfologia del verb i perífrasis verbals
El verb és una categoria gramatical que expressa una acció, un estat o un procés. A la vegada, és el nucli del sintagma verbal (SV). D’aquí que no pugui existir un SV sense un verb. El SV pot acompanyar-se d’altres sintagmes que actuen com a complements verbals.
Ex:
-En Pere balla.
En Pere (SN)
balla (SV)
SN+SV=O

-En Pere balla una sardana.
En Pere (SN)
balla una sardana (SV)
balla (V)
una sardana (CD)
SN+SV=O

El verb està format per un lexema o radical, que conté el significat del mot, el mateix succeïa amb el substantiu i l’adjectiu. El verb també té un morfema o desinència, que aporta la informació de tipus gramatical: la persona, el nombre, el temps, el mode, l’aspecte, i a més és variable.
Ex:
pint-o (jo, ara)
pintaran (ells/es, després)
pintàveu (vosaltres, abans)

Els verbs regulars són els que tenen el mateix lexema en totes les formes verbals i que a més presenten les mateixes desinències que la resta de verbs de la seva conjugació.

Els verbs irregulars, en canvi, presenten variacions en el lexema o no es conjuguen d’igual manera que el verb model (regular) de cada conjugació.

MORFEMES
CARACTERÍSTIQUES
Persona
.Informa sobre qui realitza l’acció, el subjecte de l’oració. Estarà en 1ª, 2ª o 3ª persona.
Nombre
.Indica si el subjecte està en singular o en plural.
Temps
.Marca el moment en què es realitza l’acció: en present, passat o futur.
Mode
.Assenyala l’actitud del parlant. En tres modes verbals diferents:
-Indicatiu: expressa una acció que ha esdevingut real, amb independència del temps en què es realitzi.
-Subjuntiu: s’empra quan l’acció verbal expressa allò que és desitjat, dubtós, possible o irreal.
-Imperatiu: s’utilitza en les oracions exhortatives i s’usa per donar ordres i instruccions.
Aspecte
.Indica si l’acció del verb està acabada o encara continua. Parlem de dos aspectes:
-Aspecte perfectiu o perfet:
Significa acció acabada. En formen part els temps de passat i els temps compostos.
-Aspecte imperfectiu o imperfet:
L’acció es focalitza en el transcurs, la durada o la continuïtat de l’acció verbal. L’acció no estarà finalitzada.

.La conjugació verbal
És el conjunt endreçat de totes les formes verbals que presenta un verb classificades en temps verbals. Els verbs catalans tenen tres conjugacions:

.La 1ª conjugació:
Inclou els verbs que tenen l’infinitiu acabat en –ar. Ex: cantar.

.La 2ª conjugació:
Engloba els verbs amb l’infinitiu acabat en –er o –re, i excepcionalment, els verbs dir, dur. Ex: batre, témer.

.La 3ª conjugació:
Conté els verbs que tenen l’infinitiu acabat en –ir. Ex: dormir, servir.

Dins d’aquesta conjugació podem distingir entre els verbs purs, i els verbs incoatius.

-Els verbs purs: són els verbs que segueixen el model dormir, és a dir, no porten l’increment –eix-, en els temps verbals de present.

-Els verbs incoatius: són els verbs que contenen l’increment –eix- entre el lexema i la terminació de les tres persones del singular i la tercera del plural en el present d’indicatiu i de subjuntiu. Aquests verbs es conjuguen com el verb servir.
Ex:
Present d’indicatiu: serveixo, serveixes, serveix, serveixen
Present de subjuntiu: serveixi, serveixis, serveixin

Per un altre costat, s’ha de distingir entre les formes personals que es conjuguen segons les persones gramaticals i les formes no personals. Aquestes darreres no distingeixen ni persona ni temps. Són l’infinitiu (ballar), el gerundi (ballant) i el participi (ballat).

.Les perífrasis verbals
Són una agrupació de dues o més formes verbals que expressen una sola idea. Mentre que el primer verb que la formen està conjugat i funciona com a acompanyament, el segon va en infinitiu, gerundi o bé participi, i és el que aporta el significat.

Les perífrasis que porten un infinitiu fan referència al futur i tenen un valor progressiu. Les perífrasis de gerundi tenen un valor reiteratiu i la particularitat de temps present, i les de participi tenen el sentit d’una acció passada.

PERÍFRASIS VERBALS
D’INFINITIU
VALOR
EXEMPLE
Anar a + infinitiu
imminència
-Anava a comprar.
Començar a + infinitiu
imminència
-Començava a dibuixar.
Posar-se a + infinitiu
imminència
-Em posaré a estudiar ja.
Tornar a + infinitiu
reiteració
-Tornarem a provar-ho.
Caldre + infinitiu
obligació
-Cal esforçar-se sempre.
Haver de + infinitiu
obligació
-He de llevar-me d’hora.
Deure + infinitiu
probabilitat
-Deuen ser els de sempre.
Poder + infinitiu
possibilitat
-Podràs portar-me el pa?
Voler + infinitiu
intencionalitat
-Vols fer-ho ara?
Acabar de + infinitiu
temporalitat
-No acaben d’arribar.
Estar a punt de + infinitiu
imminència
-Està a punt de pintar.
No deixar de + infinitiu
reiteració
-No deixa de molestar
DE GERUNDI
VALOR
EXEMPLE
Estar + gerundi
durada
-Està mirant la finestra.
Anar + gerundi
durada
-Anava ballant pel carrer.
Continuar + gerundi
durada
-Continuava llegint.
Seguir + gerundi
durada
-Seguia fotografiant.
Acabar + gerundi
conseqüència
-Acabava generant poemes.
DE PARTICIPI
VALOR
EXEMPLE
Tenir + participi
finalització, resolució
-Tinc escrits molts contes.
Quedar + participi
conseqüència
-Sempre quedava encantat.
Deixar + participi
conseqüència
-M’ha deixat parat.
Donar per + participi
finalització
-Dona per sabuda la lliçó.

.Tipus de verb
El predicat realitza la funció essencial dins del sintagma verbal. És allò que s’explica del subjecte. Pot ésser de dos tipus:

.Predicat nominal: (PN) quan el verb és copulatiu.
.Predicat verbal: (PV) si el verb és predicatiu.

Els verbs copulatius tenen la funció d’enllaçar el subjecte i el predicat de l’oració. No tenen significació, per tant, són buits de contingut. Són: ser, estar, semblar, parèixer.
Ex:
-Sembles fascinada per aquell noi.

Els verbs predicatius es classifiquen en:
.Verbs transitius:
Poden portar un complement directe.
Ex:
-La Marta no canta molt bé.

.Verbs intransitius:
No necessiten un complement directe.
Ex:
-En Joan sempre llegeix.

.Impersonals:
Són verbs que no tenen subjecte, com ara, haver-hi. Quan van en tercera persona expressen fenòmens meteorològics.
Ex:
-Plou i fa sol.

.Reflexius:
Són els verbs l’acció dels quals recau sobre el subjecte.
Ex:
-Em pentino pel dematí.

.Pronominals:
Són verbs que es conjuguen amb un pronom feble de la mateixa persona que el subjecte.
Ex:
-El policia s’ha desencantat amb aquell individu.

.Defectius:
Són els verbs que no tenen una conjugació verbal completa, sinó que els manca alguns temps. Per exemple: caldre, soler.

(Material adaptat de: DIVERSOS, Llengua catalana i literatura. 3r ESO, Editorial Teide, Barcelona, 2007)


EXERCICIS:
1.      Separa el lexema i els morfemes dels verbs següents:
pintem, cantaria, hauria dormint, calla, llegia, estudien, interessa, sap.

2.      Parteix dels verbs de l’exercici anterior i esmenta:
verb d’origen, persona, temps, mode, aspecte.

3.      Esmenta el valor que tenen les perífrasis següents:
.Cal córrer lentament.
.No podem llegir detingudament.
.Deuen ser dos quarts de vuit.
.Ara em poso a navegar per Internet.
.El públic continuava visionant l’obra teatral.
.Has de practicar més esport.

4.      Redacta una oració amb cada verb i que contingui una perífrasi amb el valor indicat.
.Reiteració (jugar)
.Probabilitat (trobar-se)
.Començament (fer)
.Imminència (guanyar)
.Intencionalitat (menjar)

5.  Digues si els verbs llistats són transitius, intransitius, impersonals, reflexius, pronominals, copulatius, defectius.
conèixer, semblar, pertànyer, xiular, desguassar, entendrir, aconsellar, alinear, morir, veure, albirar, escortar, dutxar-se, asseure’s, galopar, ésser, soler, dissuadir, néixer, seure.

6.      Crea una gamificació per treballar el sintagma verbal a l’aula.

7.      Justifica l’ús de l’accent o de la dièresi en les següents formes verbals:
argüex, traduïm, obeíem, produíeu, conduïu, fóra, cantàveu, féu, induït, fiïs.

8.      Argumenta per què no porten dièresi les formes verbals següents:
traduint, agrairia, comprarà, córrer, voldrien.

9.      Escriu l’infinitiu, el gerundi i el participi de les formes verbals que hi ha a continuació.
rèiem, coneguessin, vegis, beuràs, sortíssim.

10.  Explica la diferència que existeix entre les parelles de mots següents:
parlàvem / parlaven           perdéssim / perdessin             dormíssim / dormissin

11.  Digues si són certes o falses les afirmacions següents:
.Les formes no personals del verb són l’infinitiu, el gerundi i el futur.
.Els verbs regular pateixen només pateixen variacions a les desinències.
.Una perífrasi verbal expressa tantes idees com verbs té.
.Un verb transitiu sempre porta un complement directe.
.L’estructura haver de + infinitiu és una perífrasi de probabilitat.

12.  Reescriu les afirmacions que no siguin correctes de l’activitat 11 i fes-les correctes.

13.  Cerca un petit fragment literari on apareguin cinc perífrasis, copia el fragment, i esmenta de quina tipologia són.

14.  Autoavalua’t: reflexiona amb sinceritat sobre com t’han anat les activitats relatives al sintagma verbal, amb quines dificultats t’has trobat i com les has resoltes.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;