dilluns, 19 d’agost de 2019

Les abreviacions. Adreçat a tothom

Són unes representacions abreujades de mots, sintagmes nominals o sintagmes preposicionals, per tal d’estalviar repeticions o bé guanyar una mica més d’espai dins d’un text escrit. Els mots monosíl·labs, en termes generals, no s’abreugen.
Ex:
març

Anem a veure alguns exemples de mots abreujats:
carrer (mot) à c.
Organització de les Nacions Unides (SN) à ONU
Per exemple (SPREP) à p. e.

Aquest sistema d’abreujar paraules, que no involucra l’adjunció d’afixos, ja el teníem en textos medievals. A la vegada, englobava les abreviatures, les sigles, els acrònims i els símbols.

.Una abreviatura:
És la representació d’un mot a través d’una o més de les seves lletres. L’abreviatura pot formar-se per:

-suspensió:
quan s’omet la part final del mot.
Ex:
cap. = capítol

-afèresi:
quan ometem la part inicial del mot.
Ex:
Pep = Josep

-contracció:
quan s’ometen algunes lletres de l’interior del mot.
Ex:
Sr. = senyor

.Una sigla:
És una o més lletres, acostumen a ésser les inicials, que s’empren en substitució de la denominació que abreugen: associacions, publicacions, empreses, documents, entre d’altres.
Ex:
IEC (Institut d’Estudis Catalans)

.Un acrònim:
És el mot resultant d’escurçar denominacions que estan formades per més d’una paraula a partir de síl·labes completes que la componen. Els acrònims es pronuncien com un sol mot perquè han esdevingut un mot habitual.
Ex:
Termcat (Centre de Terminologia)

.Un símbol:
És un signe que té caràcter oficial i internacional. Representa una paraula, un sintagma o un valor. Els símbols s’empren en els quadres, enumeracions, mapes:
Ex: h (hora)

Aquests símbols pertanyen a camps semàntics diferents com la física, les matemàtiques, la numismática, entre d’altres. Aquests tipus d’abreviacions presenten uns criteris més homogenis i que no plantegen tants dubtes.
Anem a veure un resum de les principals abreviacions que podem trobar.

LES ABREVIACIONS
Característiques
Abreviatures
Sigles
Acrònims
Símbols formats per lletres
Punt final o barra inclinada
s/n (sense número); col. (columna)
DNI (document nacional d’identitat)
Incanop (Institut Català de Noves Professions)
cm (centímetre/s); km/h (quilòmetres per hora)
Accentuació
cró. (carreró)
[mantenen l’accent gràfic del mot originari]
ADN (àcid desoxiribonucleic)
Tísner (pseudònim de l’escriptor Avel·lí Artís Gener)
a (àrea)
Majúscules, minúscules
Hble. (Honorable); etc. (etcètera)
PIB (producte interior brut)
Gencat (Generalitat de Catalunya); mòdem
g (gran); O (oest)
Nombre
gnes (germanes)
CAP (centre d’atenció primària)
Els mòdems
hl (hectolitres)
Gènere
Té el mateix gènere que el mot sense escurçar.
La SIDA (la síndrome d’immunodeficiència adquirida).
Igual que les sigles.
Correspon al del terme que substitueix.
Apòstrof
S’apostrofen com ho faríem amb el mot sencer.
l’ap. (l’apartat)
L’OTAN (l’Organització del Tractat de l’Atlàntic Nord)
Igual que les sigles.
No s’apostrofen.
Categoria gramatical
És la mateixa que la del mot sense abreujar.
És la mateixa que la de la denominació completa.
Igual que les sigles.
Tenen la mateixa categoria que la del mot que substitueixen.
Espais
d. d. C.
(Després de Crist)
Cal deixar un espai entre mot i mot.
EAC
(Estatut d’Autonomia de Catalunya)
Igual que les sigles.
Igual que les sigles i acrònims.
Pronúncia
Es llegeixen com si el mot no fos escurçat.
PIME
(petita i mitjana empresa);
TGV (te, ge, ve)
[Llegides sil·labejades]
Es poden pronunciar com un mot.
Es pronuncien com si el terme fos escrit sencer.
Separació
No s’han de separar a final de ratlla.
No s’han de separar a final de ratlla.
Si s’escriuen amb minúscula, es poden partir.
No s’han de separar a final de ratlla.
Observacions
Les formades per afèresi no porten cap marca especial.
Ex: bus (autobús)
Quan s’han convertit en mots comuns, poden formar derivats compostos.
Ex:
sidosos
Poden formar derivats.
Poden portar caràcters especials.
Ex: m2

N.B. Cal anar en compte amb la pronunciació d’algunes sigles en català, ja que, hi ha tendència a fer-les en castellà, atès que és amb la llengua que les tenim acostumades a escoltar més: TGV, ONG, BMW, entre d’altres.

!!Per a saber-ne més:
https://www.uoc.edu/portal/ca/servei-linguistic/convencions/abreviacions/abreviatures/abreviatures-habituals.html
(Material adaptat de: DIVERSOS, Llengua catalana i literatura. 3r ESO, Editorial Teide, Barcelona, 2007)
(Imatge extreta de: Paraules de llengua i literatura)


EXERCICIS:
1.      Defineix amb un màxim d’una línia i un exemple que són:
abreviatura:                                                         sigla:
acrònim:                                                              símbol:

2.      Classifica les següents abreviacions segons siguin abreviatures, sigles, acrònims o símbols.
km, adj., ESO, núm., OPA (oferta pública d’adquisició), loc. adv.;
d. d’o. (denominació d’origen), Incasòl (Institut Català del Sol)

3.      Cerca el nom de persona per a cada escurçament o hipocorístic.
Quim, Cesc, Lari, Pep, Rat, Dora.

4.      Pensa i escriu les sigles per a les expressions següents:
Universitat de Lleida, disc compacte, impost sobre béns immobles, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, Federació Catalana de Basquetbol, impost sobre el valor afegit, Organització Nacional de Cecs d’Espanya, Institut Nacional d’Educació Física, Mossos d’Esquadra.

5.      Digues si són vertaderes o falses les següents afirmacions.
.Les abreviatures per contracció ometen algunes lletres a final de mot.
.Les sigles són una o més lletres que abreugen publicacions, empreses, entre d’altres.
.Els acrònims abreugen denominacions formades per més d’una paraula.
.El símbol té caràcter oficial i únicament nacional.
.Les sigles sempre les hem d’escriure en majúscules.
.No existeixen les abreviacions que s’apostrofen.
.Coia és l’hipocorístic de Misericòrdia.

6.      Anota els dies de la setmana i els mesos de l’any mitjançant abreviatures.

7.      Desenvolupa cadascuna de les abreviatures que tens a continuació:
M. Hble. ; ctra. ; aj. ; batx. ; àt. ; ptge. ; pg. ; tel. ; urb. ; vol. ;

8.      Cerca la definició per a les següents paraules i justifica el tipus d’abreviació que té cadascuna.
NASA, OVNI, radar, làser.

9.      Aporta una gamificació per tal de treballar les abreviatures a l’aula.

10.  Pràctica de pronunciació. T’atreveixes a pronunciar-les correctament? No pots cometre cap error. Reflexiona sobre per què acostumem a pronunciar malament algunes sigles.
IPC, ONG, KGB, UPC, BMW, VHS, BH.

11.  Escriu les abreviatures o símbols corresponents per als següents mots:
euros, document nacional d’identitat, directora, plaça, àtic, codi postal, compte corrent, número, telèfon, avinguda, entresòl.

12.  Escriu les següents adreces emprant abreviatures.
.Avinguda de Sant Joan, número 25
.Ronda dels Enamorats, 2 sobreàtic
.Urbanització El Roser, 39
.Passeig Onze de Setembre, sense número, segon tercera
.Carrer Pau Casals, número 14, tercer quarta.

13.  Realitza el teu top deu amb les abreviacions que més utilitzes.

14.  Cerca tres abreviacions en algun escrit, imatge o rètol que siguin incorrectes, corregeix-les i esmenta quin ha estat l’error.

15.  Les abreviacions tenen alguna aplicació pràctica en els nostres dies? Quina?


16.  Autoavalua’t: reflexiona sobre com t’han anat les activitats sobre les abreviacions, aporta les dificultats que t’han sorgit i com les han resoltes.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;