divendres, 21 de desembre del 2018

Els nombres (4). Adreçat a l'aula d'acollida i a l'ESOEn aquest nou tema aprendrem a escriure els números en català, ho farem visualitzant una imatge, amb uns petits recordatoris, aprenent la regla DUC i realitzant alguns exercicis.

ELS NUMERALS CARDINALS 
ELS NUMERALS ORDINALS

Els nombres numerals ordinals, expressen ordre i en català tenen algunes peculiaritats:


.S’escriuen amb zeta els números:
zero, onze, dotze, tretze, catorze, quinze.


.Atenció amb l’escriptura dels següents números amb lletres:

quatre, vuit, disset, divuit, vint.

.Entre els números 21 i 29 ambdós inclosos, escrivim -i-, és a dir, una «i» entre guionets.
Ex: vint-i-un, vint-i-dos, vint-i-tres, vint-i-quatre...

.S’escriuen amb guionet els números que val del:
21-29 inclosos. Ex: vint-i-cinc.
31-29 inclosos. Ex: trenta-dos.
41-49 inclosos. Ex: quaranta-quatre.
51-59 inclosos. Ex: cinquanta-sis.
61-69 inclosos. Ex: seixanta-set.
71-79 inclosos. Ex: setanta-quatre.
81-89 inclosos. Ex: vuitanta-vuit.
91-99 inclosos. Ex: noranta-nou.

.Per tal d’escriure correctament els númerals cardinals en català cal seguir la regla estratègica D-U-C:

Entre Desenes i Unitats escrivim guió. Ex: trenta-dos, seixanta-sis...

Entre Unitats i Centenes escrivim guió. Ex: cinc-cents, nou-cents...

.Recordar que els números tenen flexió en femení:
tres-centes persones, set-centes cadires...

.Visualitzem l’escriptura d’alguns números més que aporten dificultats:
110: cent deu
121: cent vint-i-u/una
1000: mil
2730: dos mil set-cents trenta.
1.000.000: un milió
1.000.000.000.000: un bilió
1000.000.000.000.000.000: un trilió

!Recordar que s’escriuen amb ela geminada les següents quantitats:
mil·lenni, mil·lennari.


ELS NUMERALS PARTITIUS
.Els numerals partitius indiquen partició, per exemple, un mig, una tercera part...ABREVIATURES
!Els números en català s’abrevien de la següent manera:
1R, 2N, 3R, 4T, 5È... (les lletres en minúscula i al peu del número)
1A, 2A, 3A, 4A, 5A...

I pel que fa als plurals:
1rs, 2ns, 3rs, 4ts, 5ns, 6ns...
1es, 2es, 3es, 4es, 5es, 6es...

I pel que fa als congressos, o jornades, cal optar o pel número romà o per l’aràbic:
X Congrés de matemàtiques
2a Jornada de religió

Mai pot escriure’s: Xè, o IIIa, per exemple.
.Els números romans mai porten lletra d’abreviació al costat. Ex: XXa
.Els números aràbics sempre porten lletra d’abreviació al costat. Ex: 3a!!EXERCICIS:
1. Explica la diferència que hi ha entre un numeral ordinal i un numeral cardinal, a partir de dos exemples.

2. Quina és la norma que regeix l’escriptura dels números en lletres en català? Explica en què consisteix amb un parell d’exemples.

3. Escriu el femení dels següents nombres amb lletres:
terç: primer:
mig: vint-i-u:
dotze: novè:

4. Anota cinc numerals partitius que acostumin a emprar-se de manera usual.

5. Reflexiona sobre l’escriptura dels numerals cardinals i comenta amb quins números caldrà posar l’atenció en la seva escriptura. Pista: pensa en els accents, ve baixes, guionets, eles geminades...

6. Els numerals ordinals tenen una peculiaritat ortogràfica molt marcada, saps quina és?

7. Digues si són correctes o incorrectes les següents abreviacions en els numerals`i nombres aràbics:
4ta, 55ena, 10é, 22è, XXXena, Va, 99a, 88a, Lè, CCLXè

8. Quina opció d’escriptura has d’emprar a l’hora d’escriure les abreviacions en els números aràbics? I en els romans?

9. Proposa una gamificació per tal de treballar els numerals a l’aula, emperò, no la resolguis, atès que, la resoldrà algun altre alumne. Aporta-la aquí.

10. Autoavalua’t: com t’han sortit els exercicis amb els numerals? Amb quines dificultats t’has trobat i per què? Què hauràs de recordar de la present fitxa i que et servirà per al dia de demà?Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;