dilluns, 14 de maig de 2018

Llista de prefixos. Adreçat a tothom
Són els afixos que van situats al davant de la paraula, d'aquí que s'anomeni prefix. Són les partícules que s'afegeixen a l'arrel o lexema del mot. Entenem per arrel, la forma de la paraula que no canvia mai.

Ex:

auto (prefix)--------mòb- (lexema)-------il (sufix)

Les paraules que s'originen mitjançant la prefixació són derivades de la primera forma. Els prefixos no apareixen tan sovint com els sufixos. La majoria dels prefixos que provenen del llatí i són adverbis o preposicions. Per un altre costat, gran part d'aquests prefixos no modifiquen la categoria de la paraula, tanmateix n'afegeixen un matís.

Ex:

didàctic----autodidàctic

atacar------contraatacar


PrefixÈtimSignificatExempleObservacions
a-1prep. aabaixar, aclarir; acostumar, apedaçar;
allunyar, apropar
forma verbs a partir d'adjectius,
noms i adverbis
a-2llatí ad-acord, adduir, aportaraltres formes: ad-
a-3grec an-oposició, privat deaconfessional, anaeròbic, apolíticvariant contextual: amb mots començats per vocal
s'utilitza an-
ab-1llatí ab-allunyament, separacióabdicar, abducció, abscís, absènciaaltres formes: abs-
ab-2prefix d'unitats electromagnètiquesabampere, abcoulomb, abvolt
amfi-grec amfi-ambdósamfibi, amfibologia
ana-grec ana-a través de, sobre, de nou, enrere, contraanatomia, anagrama, analogia
ante-llatí ante-anteriorantebraç, antediluvià, antepenúltim, anteposar, antesalasin.: avant-; ant.: post-
anti-grec anti-oposatantibiòtic, antiaeri, antidemocràticsin.: contra-
apo-grec apóapartat de, destacat, independent, mancat deapostasia, apòcope, apoenzim
avant-llatí abante-a l'interior deavantbraç, avantposarsin.: ante-; ant.: post-
arxi-grec archi-que mana, que precedeixarxiduc, arxifonema; arquebisbe, arquitectevariants: arque-arqui-
ben-llatí bene-bendir, benviure; benefactor, beneplàcitvariant: bene-, ant.: mal-
auto-grec autós-un mateixautodidàctic, automòbil
bes-1llatí bisdues vegadesbesavisin.:* bi-
bes-2llatí bis, "dues vegades"valor pejoratiubescanviar, bescomptar
bi-llatí bi-dos, dues voltesbicicleta, biennal, biplaçaaltres formes: bes-1bin- en binaural,
binocular, i bis- en bisanualdi-
circum-llatí circumal voltantcircumferència, circumvolució;
circumloqui, circumstància
co-prep. cumamb, en companyia decol·laborar, coincidir, consogre, coparticipant, comportars'usa co- davant vocal; col- davant l (geminació de la l), cor- davant rcom- davant m i pcon- davant les altres consonants.
cat(a)-grec cata-sotacataclisme, càtode
contra-llatí contra-nocions d'oposició, complementarietat, neutralització, equilibri; duplicació;contraatacar, contradir, contraporta, contraobertura; contraalmirall, contramestre;ant.: pro-sots-vice
de-prep. deseparació, abaixamentdeflagració, degradació, deportar
des-prep. enseparació; acció contrària; negaciódesfer, desforestar, deslligar, descansar, desordre;
difusió, disposar
variants.: di-dis-; antònim de des-re-
di(a)-grec dia-a travésdiàfan, diagrama
en-prep. enposar, convertirempobrir, ennegrir; emboçar, enllustrar;
endarrerir, endinsar
actua com a-1;
davant bm i p la n s'escriu m
en-llatí inde-punt de partida en l'espai o el tempsendur-se, enfilar-se, emportar-se (verbs de moviment)altres formes: em davant p
endo-grec endo-dintre, a l'interiorendogàmia
eso-grec eso-dins deesotèric, estropia
ex-llatí ex-cap a fora, des deelaborar, emanar, eradicar, exonerar, expropiar, estirar, eixorellaraltres formes: e-es- (aquest també amb el valor de fer tornar X), eix-; antònim: in-
ex(o)-grec exo-fora, a l'exteriorexotèrmic, exocèntric, exoenzimant.: endo-
extra-llatí extra-fora de; sense, llevat de; moltextramurs, extraordinari, extrapolació
eu-grec eu-boeufemisme, eufòria
hemi-grec hemi-mig, meitathemiplegia, hemisferi
hiper-grec hipér-excés, preeminènciahipercrític, hipertensiósin.: ultra-; ant.: hipo-
hipo-grec hipo-inferioritat, subordinació, proximitathipòcrita, hipogàstri, hipoglucèmia, hipòtesisin.: ante-; ant.: hiper-
fora-llatí foras-a la part exteriorforagitar, forassenyat, foravial
in-1llatí in-privació, absènciainhumà, il·legal, innecessarialtres formes per assimilació: il·im-ir-
in-2llatí in-dins, que començaimposar, inherent, injeccióaltres formes per assimilació: il·im-ir-
infra-llatí infra-sota, situat fora deinfrasònic, infrahumàantònim: supra-
inter-llatí inter-entre, reciprocitatintercel·lular, intercanviar, entremigvariant: entre-
intro-llatí intra-intro-a l'interior deintromissió, intramuscularvariant: intra-
macro-grec makrós-gros, granmacroeconomia, macrojudici
mal-llatí male-malamentmalagraït, malformat, malpensarant: ben-
mega-grec mega-granmegacòlon, megaconcert
met(a)-grec meta-canvi de, més enllà demetabolisme, metallenguatge, metapsíquic
micro-grec mikrós-petitmicrocircuit, microcirurgia, microprocessador
menys-llatí minus-disminuciómenysprear, menystenir, menysvalorar; minusvàlidsin.: minus-; ant.: supra-hiper-
mono-grec monosunmonosíl·lab, monòcromsin.: uni-; i altres numerals
multi-llatí multus-amb molts demultiforme, multimèdia, multinacionalsin.: pluri-; ant.: mono-
no-[1][2]llatí non-el contrari deno-beligerància, no-intervenciósin.: contra-
pan-grec pan-totspancromàtic, panteisme
par(a)-grec parà-prop de, cap a, contraparadigma, paradoxa, paramilitarvariant contextual: par- davant vocal
pen-llatí pen-quasipenínsula, penombracorr.: quasi-
per-llatí per-prepro-a través de, durant, superlatiu;pervenir, perborat; perjudici, perllongar
peri-grec peri-al voltantperiartritis, periflebitis
pluri-llatí plus-amb molts depluriocupació, plurilingüesin.: multi-; ant.: mono-
poli-grec poli-amb molts depolíclínica, poligàmiasin.: pluri-multi-
post-llatí post-després, darrerepostdata, postoperatoriant.: ante-pre
prellatí preabanspreàmbul, preconcebut, premoniciósin.: ante-; ant.: post-
pro-llatí pro-abans, davant, a favor de; en representació deprooxidant, procomunista; procònsolant.: anti-
pro-grec pro-a favor deproenzim, progàmeta
prop-llatí prope-pròximpropdit, propparent, propvinent
proto-grec 'proto-primer, principalprotozou, protohistòria
pseudo-grec pseudo-falspseudònim, pseudoproblema
quasi-llatí quasi-com si fos, en certa maneraquasicontracte, quasidelicte
re-llatí re-de noureconstruir, redefinir, rehabilitació
retro-llatí retro-intro-darrere, endarrere, enrereretrovenda, retroprojector, rereguarda, reüllvariants: rere-re- (grafia abandonada: rera-); ant.: pro-
semi-llatí -semimigsemicercle, semidesnatat
sin-grec sin-juntssíl·laba, sinalefa, simpatia, endogàmiavar. contextuals: sil-sim-
sota-llatí subtus-davall, a sota desotavent, sotabosc, sotsarrendador, sotsdirectorvariant: sots-; sin.: vice- i variants, sub-
sub-llatí sub-sotasubdesenvolupat, subestació, subsector; suportar, suspendre, succeir, suscitar, suggerir; socórrer, sostreurevariants per assimilació: su- i sus davant psuc- i sus davant c (llatí [k]), sug- davant g; variants per evolució: so-sos-; sin.: sots-
super-llatí super-més enllà, en abundànciasobrecàrrega, sobreviure, sobreabundància, sobredosi, superabundància, supermercatvariant per evolució: sobre-; sin. ocasional: supra-
supra-llatí supra-sobresuprarenal, supraconductorsin.: ocasional: sobre
sus-llatí sursum-amunt, cap a daltdessusdit, susdit, suara, suallà, suaquívariant: dessus-su-
trans-llatí trans-tra-enllà de, a través de, canvitransatlàntic, transportar, trametre, transmetre; traspassar, traslluir,; travessar, trabucarvariant contextual: tras- davant [v], [m], [p], [k], [t] i lateral palatal; tra-davant consonant sonora; ant.: cis-
ultra-llatí ultra-més enllà de, en grau extremultrapassar, ultraviolat, ultrasònic; ultraconservador, ultralleugersin.: super-supra-
uni-llatí unus-format per ununifamiliar, unidimensionalsin.: mono-; ant.: multi-pluri-
vice-llatí uicequi ocupa un càrrec en absència del detentorvicerector, visrei, virrei, vescomtevariants: vis-vi-ves-
(Quadre extret de: ca.wikipedia.org)

(Imatge extreta de: PinsDaddy)!!EXERCICIS:

1. Explica què és un prefix i quina és la seva funció.

2. Escriu vuit paraules que s'hagin format per prefixació.

3. Destria el prefix del lexema en els següents mots:

vicerector, ultralleuger, subsector, penombra, desforestar, exonerar, metallenguatge, enllustrar.

4. Explica el significat del prefix en els mots de l'exercici 3.

5. Cerca sis paraules que desconeguis d'aquesta taula de prefixació i escriu el seu significat.

6. Autoavalua't: amb quines dificultats t'has trobat mentre has treballat aquesta fitxa? Com les has solventat? Què has après dels prefixos i que et servirà pel dia de demà?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;