diumenge, 22 d’abril de 2018

El gènere i nombre del substantiu. Adreçat a 2n d'ESO.El gènere del substantiu

Els substantius o noms són uns mots que designen a les persones, animals, objectes o conceptes. Poden ser de gènere masculí o femení.
Ex:
cotxe (masculí), cadira (femení), so (masculí), taula (femení)

Els substantius que fan referència a una persona o a un animal tenen una forma per al masculí i una altra per al femení.
Ex:
senyor/senyora; gat/gata; professor/professora; cavall/euga; vetllador/vetlladora

.La formació del femení
El femení es forma afegint la terminació -a al masculí.
La regla seria la següent:

MASCULÍ + A = FEMENÍ
Ex: nen / nena; gat / gata; professor / professora...

Quan afegim la terminació -a al masculí per formar el femení pot originar alguns canvis en l’escriptura:

.Intercalació de n: germà / germana; reina / reina; lleó / lleona...

.Canvi de -e, -o, -u per -a: alumne / alumna; monjo / monja; reu /rea...

.De vegades la terminació -u es canvia per -va: esclau / esclava; jueu / jueva...

.Canvi de la terminació -f per -va: serf / serva...

.Canvi de -p, -t, -c per -b, -d, -g: llop / lloba; cunyat / cunyada; ànec / ànega...

.Canvi de -leg per -loga: arquèoleg / arqueòloga; psicòleg / psicòloga...

.Duplicació de la essa o la ela: gos / gossa; Marcel / Marcel·la...

.Col·locació o eliminació d’accents o dièresis: cosí / cosina; avi / àvia; veí / veïna...


Així que es canvia el gènere poden produir-se altres comportaments entre els mots:

.Addició dels sufixos -ina, -essa o -iu al masculí: gall / gallina; duc / duquessa; actor / actriu...

.Formació del masculí a partir del femení, amb el sufix -ot: bruixa / bruixot; guilla / guillot...

.D’altres vegades, la forma del masculí i de femení són completament diferents: 

home / dona; gendre / nora o jove; amo / mestressa; oncle / tia; ase / somera; boc / cabra; cavall / euga; porc / truja; gall dindi / polla díndia: toro o brau o bou / vaca...

.Els substantius acabats en -aire, -ista i -cida tenen la mateixa forma tant per al masculí com per al femení: el / la boletaire, un / una artista, un / una homicida...

.Molts noms d’animals són invariables, i per tant, caldrà distingir-los afegint els mots mascle i femella: un canari mascle o femella, una sargantana mascle o femella.

Per un altre costat, hi ha mots que emprats en masculí o en femení varien el seu significat:

Masculí
Femení
el clau (de clavar)
la clau ( d’obrir o tancar)
el còlera (malaltia)
la còlera (ràbia)
un editorial (article d’opinió)
una editorial (empresa que edita llibres)
el fi (l’objectiu)
la fi (el final)
el llum (l’aparell)
la llum (la claror)
el pols (el batec del cor)
la pols (partícules)
el son (acte de dormir)
la son (les ganes de dormir)
el terra (el sòl)
la Terra (el planeta)


Finalment, podem trobar substantius que només tenen un gènere i que per influència amb d’altres llengües s’acostumen a usar incorrectament:
 
Són masculins
Són femenins
Els afores
Una anàlisi
Un avantatge
La claror
El corrent
Una aroma
El costum
Les postres
El deute
La xocolata
El dubte
Una olor
Els espinacs
La suor
El front
La dent
Els llegums
La sida
El lleixiu
Les postres
El pebre

El pendent

El senyal


!Podeu ampliar i reforçar informació dins del següent enllaç:
(Adaptació: Diversos, (2008). Llengua catalana i literatura, 2n ESO, Editorial Teide, Barcelona)

(Imatge extreta de: agora Xtec. "La lluna", cal·ligrama de Miquel Obiols)


!!EXERCICIS:

1. Destria els substantius femenins dels masculins i segons si afegeixen una -a per a la formació del femení o si es produeix algun canvi.
Amic, senyor, llop, lleó, sogra, marquès, gos, mosso, gat, pallasso, reina, besavi, afillat, doctor, germana, esclau, psicòloga, elefant, vidu, òrfena, deixeble, soldat.

2. Subratlla la forma correcta dels mots següents:
-La meva germana s’ha fet (un / una) anàlisi de sang.
-Va haver de reparar (el / la) llum de l’habitació.
-El director de la revista va redactar (un / una) editorial representativa.
-(Els / Les) postres del restaurant són (els / les) que més m’agraden.
-He vist que a la cuina no hi ha cap presa de xocolata (calent / calenta).
-(La / El ) senyal de circulació limitava la velocitat a cinquanta quilòmetres per
-Durant l’examen m’ha sorgit (un / una) dubte important.

3. Ídem de l’anterior.
-Fa molt de temps vivia (a les afores / als afores) de la ciutat.
-El meu carrer té (molt / molta) pendent.
-Em podria portar (el / la) compte?
-En entrar al vestíbul s’olorava (un / una) aroma molt agradable.
-(Els / Les) llegums són un dels meus plats preferits.
-A les muntanyes del Pirineu hi ha haver (un / una) allau que no va causar danys humans.
-(El / La) corrent d’aire em va provocar el refredat.

4. Recull els substantius masculins i femenins als quals acostumes a canviar el gènere per influència d’altres llengües.

5. Redacta una oració amb els mots següents:
el còlera, una editorial, el fi, el llum, el terra.

6. Escriu el femení de:
noi cantaire, home homicida, senyor dentista, guilla, actriu, duc, serf, reu, esclau.

7. Quines són les terminacions possibles dels mots invariables segons la present fitxa del gènere i del nombre? Escriu-ne alguns exemples.

8. Autoavalua’t: comenta amb quines dificultats t’has trobat durant el treball d’aquests exercicis. Pensa i comenta en com pots millorar el teu treball sobre el gènere i nombre del substantiu.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;