dissabte, 16 de gener de 2021

Els registres lingüístics (II): culte o literari i el cientificotècnic. Adreçat a tothom


.El registre culte o literari el podem trobar en àmbits reduïts del llenguatge, atès que no té la finalitat d’arribar a la societat, sinó a un grup simple de receptors. Moltes vegades, cerca una voluntat estètica i, d’aquí, que els textos d’aquesta tipologia de registre són més elaborats, on hi apareixen cultismes, arcaismes, neologisme i sobretot, expressions llatines, és a dir, construccions que s’han conservat en la forma llatina, com per exemple, in albis, que significa ‘en blanc’.

Quan ens endinsem dins dels textos literaris, també topem amb figures retòriques, com ara: la metàfora, la comparació, la sinestèsia, l’hipèrbaton, entre d’altres i mots polisèmics, és a dir, paraules que tenen més d’un significat i que a més, contribueixen a embellir el discurs, vestint-lo d’una major riquesa expressiva i subjectivitat.

On podem trobar aquest tipus de registre? El registre culte el trobem en textos ben diferenciats, en textos parlamentaris, o bé en gèneres literaris, com la poesia, el teatre, la novel·la, l’assaig, entre d’altres.

.El registre cientificotècnic és propi del llenguatge especialitzat, així doncs, és freqüent que aparegui en manuals, revistes o tractats sobre temes científics o tecnològics recollits en revistes. La informació que s’hi glossa és objectiva i allunyada de qualsevol interpretació personal.

Té la finalitat d’informar amb exactitud i rigor, per això, empra un lèxic precís, amb mots monosèmics, paraules amb un sol significat, per allunyar-se de qualsevol possible terme que pugui generar ambigüitats o malentesos. També és habitual retrobar-hi neologismes, perquè els avenços i els descobriments en ciència i tecnologia necessiten noves terminologies.


(Material adaptat de: DIVERSOS, Llengua catalana i literatura. 3r ESO, Editorial Teide, Barcelona, 2007)

 

(Imatge extreta de: Matèria de llengua)


EXERCICIS:

1. Defineix el registre culte a partir d’un fragment de text.

2. Cerca un fragment de text on hi hagi el registre cientificotècnic.

3. Què és la sinestèsia? Escriu-ne un exemple.

4. Quina estratègia s’empra al llenguatge cientificotècnic per a evitar les confusions?

5. Explica el significat de les següents expressions llatines:

in situ:

ipso facto:

in fraganti:

a priori:

sine die:

vox populi:

alter ego:

modus Vivendi:

inter nos:

conditio sine qua non:

6. En els diccionaris, quin tipus de registre hi apareix en el redactat? Per què? Raona-ho amb arguments.

 

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;