dilluns, 4 de gener de 2010

Els signes de puntuació (1). La coma. Adreçada a tot l'alumnat.La coma representa una pausa breu. En alguns casos serveix per facilitar la lectura i en altres per marcar diferències semàntiques. Tipogràficament, la coma se situa sense deixar cap espai després del mot que la precedeix i deixant-ne un abans del que la segueix.

Els usos principals de la coma són els següents:

1. Separa mots, expressions i frases d'una mateixa enumeració, però no s'hi posa quan ja hi ha les conjuncions i, ni o o:

Ex: La Comissió Permanent va estudiar el projecte, el Ple el va aprovar i els ciutadans el van complir.

2. Separa els incisos que es fan en una oració, és a dir, les explicacions, els aclariments i les aposicions, encara que al davant hi hagi la conjunció i:

Ex: El president continuà parlant i, fortament decebut, digué...

3. Separa els vocatius: Xavier, ha vingut el senyor Puig a recollir l'expedient i m'ha dit que...

4. Marca inversions de l'ordre lògic de la frase: El passat dia 23 d'agost, van aparèixer les normes. L'ordre lògic de les frases és: subjecte, complement del nom, verb i complements verbals (atribut, adverbi o complement directe; complement indirecte i altres complements).

5. A les oracions amb els verbs elidits es posa una coma al lloc del verb:

Ex: Els caps eren a la reunió i els col·laboradors, a la sala d'espera.

6. Quan es repeteix per mitjà d'un pronom un element que ja és a la frase, se separa amb una coma:

Ex: La carta, la té el director.

7. Les frases relatives explicatives, és a dir, aquelles que expliquen alguna cosa sobre l'antecedent, però no restringeixen el seu significat, se separen amb comes:

Ex: Els funcionaris, que treballen al primer pis, no van sentir res.

Aquesta frase significa que ells no van sentir res i que tots treballen al primer pis. Sense les comes, aquesta frase seria especificativa, i voldria dir que només els funcionaris del primer pis no van sentir res.

8. Es fa servir davant de conjuncions adversatives i separant altres conjuncions o locucions conjuntives en què s'acostuma a fer una pausa:

Ex: Van preparar el pla, però no el van aprovar. No obstant això, pensen continuar treballant.

9. En una data separa el lloc de la data:

Ex: Badalona, 6 d'octubre de 2008.

10. En una adreça separa el nom del carrer del número de l'edifici:

Ex: Passeig de Gràcia, 103.

11. Per evitar confusions, a vegades convé posar una coma:

Ex: Tens ganes de sortir? No, em vull quedar a casa.


Si es treu la coma que hi ha després del no, el significat és totalment oposat.

Finalment, cal dir que, en general, no es posa coma entre el subjecte i el verb o entre el verb i un complement quan la frase és curta i no presenta cap complexitat. Així, no s'escriu:

Aquesta taula de fusta, fa la mateixa funció que una de marbre. El professor va acabar la classe dient, que hi hauria examen sorpresa.

N.B. Cal que un ús coherent i apropiat de la coma dins un text o paràgraf. No es tracta de posar tot de comes i tampoc de no posar-ne, sinó d'usar-les quan sigui convenient. Per exemple: en aquesta fitxa tens onze casos en què pots usar-la.


!!EXERCICIS:
-Escriu cinc oracions utilitzant la coma dins dels onze casos generalitzats en aquesta fitxa.

-Posa coma segons on calgui dins de les oracions següents:

.Lleida Barcelona Berga Girona Taragona Mollerussa i Sabadell són ciutats de Catalunya.

.Joanot Martorell autor de Tirant lo Blanc fou un autor destacat dins la València de l'Edat Mitjana.

.Visc al carrer Major 204.

.La poma se la menja la Maria.

.Van marxar d'hora a veure el partit però van fer tard a causa del trànsit.

.Els Emirats Àrabs que tenen l'edifici més alt del món s'han enriquit en els darrers anys.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;