dissabte, 2 de gener de 2010

p/b, t/d, g/c (a final de paraula). Adreçat a tot l'alumnat.L'escriptura de les consonants p/b, t/d i c/g no presenta cap problema quan es troben a començament de síl·laba, ja que la pronúncia ens n'indica clarament la grafia:

pis / bis; tic / dic; cal / gal.

En canvi, quan p/b, t/d i c/g es troben a final de síl·laba poden provocar dubtes ortogràfics.

Per exemple:

p i b sonen 'p' a: rep, club, llop, concep, etc.

t i d sonen 't' a: nord, fred, empat, brut, etc.

c i g sonen 'c' a: crec, mag, foc, càstig, etc.

Per saber quina consonant cal escriure a final de paraula convé tenir en compte les orientacions següents:

1. Darrere de vocal o diftong tònics se sol escriure p, t, c.

Exemples: sap, tip, drap, cap, fet, quedat, entrecot, sac, ruc, poruc, etc.


Però hi ha una sèrie de casos que acaben en b, d, g:

- b: adob, club, cub, esnob, tub, aljub, baobab, Jacob, Job, Carib, etc.

- d: fluid, fred, quid, sud, alcaid, aldehid, almud, caid, Alfred, Bagdad, Belgrad, Conrad, David, Madrid, Sigfrid, Talmud, Txad, Valladolid, etc.

I els noms femenins acabats en -itud, -etud: actitud, exactitud, gratitud, magnitud, mansuetud, quietud, solitud, sol·licitud, etc.

- g: buldog, estrateg, mag, reg (diferent de rec), tuareg, zig-zag, Hug, etc.

I els acabats en -fug, -gog, -leg: pròfug, pedagog, demagog, pròleg, filòleg, etc.

2. Darrere de vocal àtona o consonant, s'hi escriu p/b, t/d o c/g segons la lletra que duguin els derivats; en conseqüència, a partir de la lletra que hi ha al derivat, es pot deduir la del mot primitiu:

verbal <>
Cal tenir en compte, però, les excepcions següents:

- Acaben amb c: ànec, aràbic, càrrec, càvec, descàrrec, espàrrec, fàstic, feréstec, llòbrec, mànec, préssec, recàrrec, rònec, ròssec, tràfec, xàfec, etc. (malgrat ànega, aràbiga, càrrega, caveguell, esparreguera, fastigós, etc.).

- La primera persona del present d'indicatiu d'alguns verbs, com: aprenc, comprenc, entenc, estenc, fonc, tinc, vinc, venc, etc., encara que en el subjuntiu presentin g: aprengui, comprengui, etc.

Remarques:

- Els gerundis acaben sempre en -nt: cantant, bevent, aprenent, dormint, fugint, evadint, girant, etc.

- S'escriuen sense -t final: col·legi, api, premi, geni, etc.

!!EXERCICIS:
-Escriu vuit oracions en què apareguin en cadascuna tres paraules d'aquesta fitxa.

-Escriu p/b, t/d o g/c segons on calgui:

ado_, escu_, cu_, tu_, dormin_, moribun_, rotun_, beven_, descàrre_, espàrre_, ràpi_, fàsti_, màne_, asfal_, qui_, su_, xàfe_, enten_, solicitu_, joventu_, quietu_, llòbre_, ma_, re_, llam_.
N.B. Si teniu un bon domini d'aquesta fitxa evitareu faltes essencials en l'escriptura i font de moltes confunsions.

2 comentaris :

Ingrid Vizcaino Moreno ha dit...

Ingrid Vizcaino Moreno
1BATX C Nocturn

-Escriu vuit oracions en què apareguin en cadascuna tres paraules d'aquesta fitxa.

1- A nit em vaig menjar un préssec.
2- No entenc el que et va pasar.
3- Aquesta noia es del sud.
4- Melchor es un rei mag.
5- La sol·licitud m'ha arribat just avui.
6- Han fet un nou club a la ciutat.
7- Compraré un nou drap.
8- Menjarem entrecot per dinar.


-Escriu p/b, t/d o g/c segons on calgui:

adob, escut, cub, tub, dormint, moribund, rotund, bevent, descàrrec, espàrrec, ràpid, fàstic, mànec, asfalt, quic, sud, xàfec, entend, solicitud, joventut, quietud, llòbrec, mat, rec, llamp.

Josep Maria Corretger ha dit...

Hola Ingrid,

Correccions:

passar, és del sud ("ho és"), és un rei ("ho és").

quid.

La resta bé. Dos positius.

Gracies per participar.

JM.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;