dilluns, 18 de gener de 2010

Els plurals de mots acabats en -x o -xt. Adreçat a tot l'alumnat.


Alguns noms i adjectius masculins que acaben en síl·laba tònica o forta i en -x o -xt s'usen a vegades, incorrectament, amb una -e final.

Són incorrectes, doncs:

texte, annexe, reflexe, contexte, fluxe, prefixe o pretexte, pel que fa als noms, i fixe, complexe, mixte, perplexe, heterodoxe o ortodoxe, pel que fa als adjectius.

Les formes correctes són, respectivament, text, annex, reflex, context, flux, prefix i pretext, i fix, complex, mixt, perplex, heterodox i ortodox.

Aquests noms i adjectius fan el plural en -os:

textos, annexos, reflexos, fixos, complexos o mixtos (tot i que els que acaben en -xt també poden formar el plural afegint-hi només -s:

texts/textos, contexts/contextos, pretexts/pretextos o mixts/mixtos).

Són incorrectes, doncs, pel que fa als noms, els plurals com ara textes, annexes o reflexes; i, pel que fa als adjectius, els plurals masculins com ara fixes, complexes o mixtes.

Les formes amb -es dels adjectius corresponen al plural femení (per exemple, idees fixes, solucions complexes, empreses mixtes...).

N.B. Les paraules que acaben amb -sc, -st, -xt, -ig doblen els plurals amb -s /-os.

!!EXERCICI:
-Escriu paraules que siguin plurals d'altres que apareguin en aquesta fitxa.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;