dimarts, 24 d’agost de 2010

Gramàtica d'estiu (6): Les faltes més corrents (1). Adreçat a tot l'alumnat.


En aquest fitxa us adjunto diverses faltes molt usuals en català, que apareixen o fem sovint, perquè no ens hi fixem prou o no en sabem més. Recordeu que per a evitar fer faltes només hi ha tres regles d’or: llegir molt i cada dia –fixant-se amb les paraules que llegeixes-, realitzar dictats i corregir una vegada al costat de la paraula mal escrita –per tal de realitzar llistats amb les faltes que fem per eradicar-les-, o la darrera i més fatigosa, agafar una ortografia i estudiar-la. No hi ha cap més fórmula possible.

1 a) És (verb ser)
Exemple: Ella és professora des de fa anys. (té subjecte)

1 b) Es (pronom)
Exemple: Es va llançar de cap a la piscina. (no té subjecte)

2) Teniu que / teniu de / hi ha que (són incorrectes)

Aquestes es resolen amb Haver + De:

-He de fer els deures. (correcte)
-Tinc que fer els deures. (incorrecte)
-Hi ha que (...) (incorrecte)
-Tinc de fer (...) (incorrecte)

3 a) Què (interrogatiu o exclamatiu)

Si el ''què'' és interrogativa directe (a l'oració no porta signe d'interrogació) el ''què'' portarà accent

-Què ho faràs.
-Què fas?
-Què vols dir!

3 b) Que (conjunció)
-Vam fer el que va dir ella.

4) Preposició + què (sempre amb accent)

En què, a què, de què (sempre que el ''de'' es pugui suprimir, s'ha de suprimir i treure l'accent al ''què''. Però si suprimint el ''de'' l'oració sona malament cal deixar el ''de què'')

Exemples:
-En què quedem?
-De què va això?
-L'acció d'ahir, a què ve?
-Que vosaltres aproveu depèn de què escriviu i llegiu força en català.

5) L'estructura ''degut a'' és incorrecta en català, (es resolt amb ''a causa de'')

Exemple:
-Degut al temps vaig arribar tard. (incorrecte)
-A causa del temps vaig arribar tard.(correcte)
N.B.''degut'' només es correcte com a participi del verb deure.
Exemple:
-L'acció va ser deguda a la mala gestió. (participi del verb deure)

6) Em/ Hem

Em sense ''H'' és un pronom personal que fa referència ''a mi''
Hem amb ''H'' fa referència a un verb i a més va acompanyat d'un participi (-at /-ada, ats/ -ades).

Exemple:
-Hem de fer l'examen de maig. (Forma part del verb: perífrasi verbal)
-Hem menjat molt de pressa. (verb haver+participi)
-La meva mare em va donar el regal. (Pronom)

7) Posa / Passa

Posa (amb una s, verb posar)
Passa (amb dues s, verb passar)

Exemple:
-Posa el got sobre la taula.
-Passa per casa de l'àvia.

8) Pertot

-pertot

Exemple:
-Quan plou molt, hi ha aigua pertot. (A totes les bandes).

9) Per què:

Per què? (pregunta) Per què no véns?
Perquè faré tard a l'aula. (resposta) o causa (el perquè)

10) son / són

Son (tenir ganes de dormir)
Són (verb ser)

Exemple:
-Tinc son.
-Ells són els meus amics.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;