dimarts, 7 d’octubre de 2014

Ortografia dels sons àtons. El so [u]. Adreçat a 1r de Batxillerat.


.Noms i adjectius

A)    Els acabaments àtons amb el so [u] ens aporten dubtes ortogràfics. Així doncs, cal tenir en compte:

1.      Existeixen noms i adjectius que s’escriuen amb –o:

Ex:

Amo, carro, coco, ferro, fondo, piano…


I n’hi ha d’altres que s’escriuen amb –u:

Ex:

Ambigu, assidu, ateneu, cacau, correu, mutu…


2.      Tots els mots que acaben en: -s, -sc, -ç, -x, -ix, -tx, -xt, -st, -ig realitzen el plural en –os:

Ex:

Mesos, boscos, braços, annexos, peixos, despatxos, mixtos, costos, desitjos…


3.      Les paraules que finalitzen amb –us són invariables, és a dir, tenen una única forma tant pel masculí com pel femení.

Ex:

Anus, cactus, arquetipus, sinus, cosinus, fetus, ficus, focus, eucaliptus, globus, humus, lapsus, nimbus, porus, rictus, humus, tipus, virus…


!Podem trobar mots sense O al final:

Far, cangur, gest, regal, retrat, telèfon, rar, tub, Antoni, semàfor, casc, Artur, Hug…


B)    Els radicals àtons dels mots sorgits per derivació els escriurem amb O o U segons que ens pautarà la vocal tònica del mot primitiu.

Ex: fustaàfusteria; porteriaàporta…
.Hi ha molts cultes que provenen sense evolucionar del llatí i que per tant, no seguiran aquesta norma de derivació. Reben el nom de pseudoderivats o falsos derivats. Són els següents:


PRIMITIUS
DERIVATS
PSEUDODERIVATS
Boca
Cloure
Corb
Córrer
Doble
Dolç
Fondre
Home
Moc
Món
Nodrir
Títol
Boquejar
Cloenda
Corbar
Corredor
Doblet
Endolcir
Fonedís
Homenot
Mocador
______
Nodriment
Titolet
Bucal
Exclusió
Curvatura, curvilini
Concurrència
Duplicar
Dulcificar, edulcorar
Fusió
Humà, humanitat
Mucosa, mucositat
Mundial
Nutrició, nutrient, nutritiu
Titulació, titular, subtitulat


.Hi ha tot un seguit de mots que per interferència amb el castellà poden presentar dubtes ortogràfics. La regla per escriure’ls i pronunciar-los correctament seria:

Quan en castellà s’escriuen en O en català en U i a la inversa, si en castellà s’escriuen en U llavors en català van en O.

Ex:

aburrimientoàavorriment
suspiroàsospir
tormentoàturment
montañaàmuntanya

Emperò, n’hi ha algunes més:

Cartolina, cobrir, joventut, rigorós, bufetada, butlletí, desmuntar, muntar…


.Formes verbals

1.      La desinència de la primera persona del present d’indicatiu dels verbs regulars l’escriuem amb –O.

Ex:

Canto, ballo, sento…


2.      En els radicals àtons, la primera i la tercera persona del present d’indicatiu marcaran la pauta d’escriptura perquè serán tònics.

Ex:

ballavaàballo; pujavaàpuja…


3.      Els radicals de verbs com collir, cosir, escopir, sortir i tossir s’escriuen amb U quan són tònics (cullo, cuso, escupo, surto, tusso) i amb O quan són àtons (collia, cosia, escopia, sortia, tossia)


4.      Els radicals àtons dels verbs poder i voler s’escriuen amb O, a excepció del present de subjuntiu i de l’imperatiu.

Ex:

Podia, puguem, pugueu…; volia, vulguem, vulgueu…

 (Adaptat del llibre del curs: Diversos, 2012, Llengua catalana i literatura. Batxillerat 1, Editorial Cruïlla, Barcelona)

 (Imatge extreta de: catedu.es)


!!EXERCICIS:

1.      Omple els buits amb les vocals O o bé U.

Rec_llir, pr__ducte, f_ndre, t_sso, p_gen, t_rmentar, c_sí, av_rriment, j_vent_t, b_fetada, h_men_t, c_rb, vir_s, braç_s, assid_, c_rvat_ra, b_cal, end_lcir, s_p_rt.


2.      Subratlla la forma correcta de les següents parelles:

Curvatura/ curbatura; torment/turment; bocal/bucal; juventut/joventut; desmontar/desmuntar; avurriment/avorriment; virus/viros; despatxs/despatxos.

3.      Amplia el llistat que apareix a la fitxa amb més mots invariables acabats en –us.

4.      Amplia el llistat de la fitxa amb més mots sense o al final.

5.      Inventa un exercici per treballar el so de la [u], emperò no el resolguis que ja ho farà algú altre.

6.      Diferencia cadascuna de les presents parelles de mots amb una oració.

Dubte/dubta; espècie/espècia; fabril/febril;
cova/cove; fragant/fregant; moda/mode.

7.      Escriu un derivat de:

Boca:              curvatura:                        títol:                  endolcir:8.      Autoavalua’t. Com t’ha anat el treball en aquesta fitxa? Quines dificultats t’han sorgit? Per què? Com les has solventat? Quina cosa has après?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;