divendres, 3 d’octubre de 2014

Ortografia dels sons àtons /ə/. Adreçat a 1r de Batxillerat

 El so  /ə/

.Noms i adjectius

Els acabaments àtons tant dels noms com dels adjectius poden presentar formes diferents. Haurem de seguir les normes següents:

.En termes generals, el singular dels noms femenins l’escriurem amb –A, per exemple: casa, senyora… i amb –E el masculí, per exemple: arbre, cotxe…

D’altra banda, també trobarem substantius masculins acabats en –A, per exemple:

Paraigua (1 de sol), mapa, trauma, insecticida, panorama…

Així com també, alguns noms femenins acabats en –E:

Mare, imatge, síndrome, flaire, llebre…


Alguns d’aquests mots tenen una forma invariable tant pel masculí com pel femení.

Ex:
Monarca, artista, homicida, poeta…


Per un altre costat, també trobarem mots amb un significat diferent segons si la terminació és en –A o bé en –E:

Acta (document) / acte (fet)
Afecta (del verb afectar) / efecte (sentiment)
Compta (verb comptar) / compte (càlcul, vigila)


.El singular dels adjectius en termes generals, segueix la terminació del nom al qual acompanyen: nen pobre, noia pobra.

D’altres adjectius tenen una sola terminació tant per al masculí com per al femení.

Ex:
Xerraire, amable, alegre, enorme, jove, solemne… per tant:
Noi/a xerraire, noi/a amable, noi/a alegre, noi/a enorme, noi/a jove, noi/a solemne…


.La terminació de l’adjectiu plural tant pel masculí com pel femení la terminació és en  –ES:
Ex:
Alumnes amables, cases amples…


.També podem trobar diversos mots que tenen la terminació en –ES al singular, ens referim a mots invariables, és a dir, que tenen una única forma tant pel singular com pel plural..
Ex:
Atles (1/100 atles), càries (1/100 càries), herpes (1/100 herpes)…, compostos com: comptagotes, milhomes, salvavides… o als noms propis: Elies, Carles, Maties, Jeremies…


.Els radicals àtons dels mots derivats s’escriuen amb A o E tal i com ens indicarà la vocal tònica del mot primitiu.
Ex:
Taulaàtauleta
Teula àteuleta


D’altra banda, hi ha una sèrie de paraules que per interferència amb el castellà ens poden presentar maldecaps ortogràfics:

1)      S’escriuen amb –E:

Albercoc, ametista, assemblea, caneló, disfressar, ebenista, efeminat, espàrrec, meravella, monestir, resplendor, sergent, tràfec, Empúries…


2)      S’escriuen amb –A:

Afaitar, ambaixador, arracada, assassí, avaluar, avaria, barnús, davallar, davant, naixement, peixater, ramat, rancor, raspall…

N.B. En aquest cas, la manera d’escriure la paraula correctament serà fixant-nos en el castellà, llavors en català l’escriurem amb la vocal contrària.

Així doncs:
Si en castellà és una E, en català escriurem una A i a la inversa:
Disfrazar------------disfressar
Avería-------------avaria

En cas de dubte en un examen podeu aplicar aquesta regla, funciona al cent per cent.

!Alerta amb les alternances ortogràfiques:
c----qu: traça, traques
ç----c: raça, races
g---gu: biga, bigues
j----g: roja, roges
qu---qü: pasqua, pasqües
gu---gü: aigua, aigües


.Formes verbals

1.      Les desinències àtones dels paradigmes verbals les escriurem amb A si la vocal neutra està a l’última lletra:

Balla, pinta…
I amb E si la vocal neutra es trova a la penúltima lletra:
Balles, pintes…

2.   Pel que fa als radicals àtons, haurem de cercar la 1a i la 3a persona del present d’indicatiu atès que són tònics.
Ex:
Ballava----balla, penjava-----penjo…

3.      Els radicals dels verbs jeure, treure i néixer, i dels verbs derivats, s’escriuen amb E quan són tonics: jec, trec, neix… i amb A quan són àtons: jaiem, traiem, naixem…

!A les formes dels presents: d’indicatiu, de subjuntiu i d’imperatiu trobarem dues possibilitats d’escriptura en E / A. Fint i tot, l’infinitiu té dues opcions, nèixer i nàixer. El mateix succeirà per als verbs jeure, treure i derivats.

Ex:
Present de subjuntiu:
Neixi/naixi, neixis/naixis, neixi/naixi, naixem, naixeu, naixin/neixin.

Excepcions:
.Els infinitius acabats en –re: prendre, creure…
.Les formes: corre, vine, obre, omple.
(Adaptat del llibre del curs: Diversos, 2012, Llengua catalana i literatura. Batxillerat 1, Editorial Cruïlla, Barcelona)

(Imatge extreta de: llenguacatalanamartaaprovam.blogspot.com)


!!EXERCICIS:
1.      Redacta el present d’indicatiu del verb néixer o del verb treure amb totes les formes possibles.

2.      Escriu el present d’imperatiu del verb néixer, jeure o treure amb totes lesformes possibles.


3.      Omple els espais en blanc amb la grafia corresponent.

M_r_v_ll_, n_ix_m_nt, mon_stir, _f_min_t, _norm_, _f_ct_ (estimació), _rr_c_d_, s_rg_nt, disfr_ss_r, x_rr_ir_, r_spl_ndor, _v_lu_ió, r_sp_ll.

4.      Pensa i redacta vuit oracions on apareguin paraules dins de l’apartat d’interferències amb el castellà.

5.      Amplia la l’apartat dels radicals àtons amb més exemples.

6.      Escriu els següents sintagmes en plural.

Una gran biga, una coca florida, una gos de raça grega, una esponja flonja, una taronja fresca, una monja blanca, una bona traca, una gran pasqua.

7.      Inventa un exercici per treballar aquesta fitxa, emperò no el resolguis que ja ho farà alguna altra companya.


8.      Autoavalua’t. Com t’han sortit les activitats en aquesta fitxa? Què t’ha resultat més complicat i per què? Sabries explicar el més bàsic d¡aquesta fitxa a una companya que no ha vingut? Com ho faries?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;