dijous, 16 d’octubre de 2014

L'apòstrof i la contracció. Adreçat a 1r de Batxillerat.

Quan parlem suprimim vocals per economitzar la parla, per esforçar-nos menys i cansar-nos poc. El fenomen que es dóna quan hi ha dues vocals en contacte i una d’aquestes es pot suprimir, s’anomena elisió. Les elisions que fem a nivell oral, de vegades, arriben a la llengua escrita, quan és així, estem parlant de l’apòstrof o contracció.


1.      L’apòstrof

És un signe gràfic que s’empra per elidir una vocal.

.L’article masculí el, l’article personal en i la preposició de s’apostrofen davant de mots començats amb vocal o h.

Ex:
L’avió, n’Artur, d’instigar...


.L’article femení la i l’article personal na també els apostrofarem davant de paraules que comencin amb vocal o hac, sempre que no siguin i, u, hi, hu àtones.

Ex:
L’habitació, l’avinguda, n’Hug...

En canvi: la universitat, la humanitat, na Ingrid...


!!!Excepcions de l’apòstrof

No apostrofarem:

      .Davant els noms de lletres.

Ex:
La efa, la zeta, la ena, la ema...

.Davant de la i, u que actuen com una consonant.

Ex:
El iogurt, el Iemen...

.Davant els mots que apostrofats poden comportar confusions.

Ex:
La una, la ira, la host...

.Els mots començats en a- que assenyalen “el contrari de”.

Ex:
La asimetria, de anormal...

.Davant de h aspirada (h anglesa).

Ex:
El hall, de Harlem...

           .Els pronoms febles em, et, es, en , la, el s’apostrofen davant les formes verbals que                  comencen per vocal o hac.

                 Ex:
                 T’envio, s’espatlla, l’escolta, t’ofereix...

           .Els pronoms febles em, et, es, el, els, ens, en cal apostrofar-los.

      A)    Darrere les formes verbals que acaben en vocal.

Ex:
Envia’ns, canta’m...

      B)    En les combinacions de pronoms.

Ex:
Te’l lliura, me’l regala, se’n va...

!!!Excepcions:

.El pronom la no l’apostrofem davant de les formes verbals començades per i, u, hi, hu àtones.

Ex:
La integritat, la unió...

.Les combinacions la hi, se us no s’han d’apostrofar.

Ex:
La hi escriuré, se us escoltarà...

!Hem d’escriure l’apòstrof tant a la dreta com sigui possible. S’entén a la dreta del pronom.

Ex:
Me’n menjaré, se n’adonava...


2.      La contracció
És la unió en un sol mot de les preposicions a, de, per amb els articles el, els, al/s, del/s, pel/s quan la paraula que la segueix comença en consonant.

Ex:
Al camí, pel matí, del llibreter...

També podem trobar d’altres tipus de contraccions. El mot ca (“a casa de”) es contreu amb els articles el, els, en quan la paraula que la segueix comença en consonant.

Ex:
Cal Joan, can Martí... en canvi: ca l’Andreu...

D’altra banda, hi ha una sèrie d’elisions que apareixen en l’oralitat i vénen influïdes per les pauses, velocitat i el ritme de la cadena fònica.

Ex:
Mà esquerra (“masquerra”)
Setze anys (“setzanys”)
Si el crides (“silcrides”)


¡Podeu reforçar o bé ampliar l’apòstrof i les contraccions en els següents enllaços:


  

(Adaptat del llibre del curs: Diversos, 2012, Llengua catalana i literatura. Batxillerat 1, Editorial Cruïlla, Barcelona)

(Imatge extreta de: slideshare.net)


 !!EXERCICIS:

1.      Escriu l’article corresponent davant dels següents mots:

Avió, universitat, Índia, intenció, indústria, Àngel, humanitat, interès, estira, ema, host, zeta, contacte, elisió, hipnotizo, hall, audició, quòrum, eutanàsia.

2.      Posa un pronom al davant i una altre al darrere dels presents verbs.

Porta, mira, vigila, posa, indica, envia.

3.      Esmenta dues excepcions que hi ha dins de l’apòstrof i exemplifica-les.

4.      Defineix què és una contracció i posa exemples.

5.      Inventa un exercici per treballar amb l’apòstrof i les contraccions, emperò no el resolguis que ja ho farà algú altri.

6.      Redacta cinc oracions on aparegui una contracció en cadascuna d’auestes.

7.      Completa les següents oracions amb una preposició o un article.

.__inventari ___  __empresa finalment va donar fruits.

.__professora ens ha explicat __ema i __ena.

.Li han pujat ___colors __  ____ cara.

.__illa del tresor és un ____ millors llibres que existeixen.

.__ungla ___  ___ Anna estaba trencada.

.__ hipòtesi dels fets no és ___ tot certa.

.__ hac és una lletra que costa molt de pronunciar en català.           

.No et preocupis, arribaré a __ hora assenyalada.

8.      Escriu quatre exemples d’elisions que fem en l’oralitat.


9.      Fòrum. T’has equivocat alguna vegada a l’escriure un apòstrof o una contracció? Per què? En quines t’erres més? Com ho pots resoldre?

10.  Autoavalua’t. Com t’ha anat el treball en la present fitxa? On t’has encallat i per què? Què pots fer per millorar?


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;