dilluns, 15 de setembre de 2014

Estratègies per resumir un text. Adreçat a Batxillerat.

Resumir un text consisteix a transformar-lo en un altre de nou més curt que formula les idees essencials del text originari sense deformar-les, que en reprodueix l’organització i que és redactat completament en un llenguatge clar, precís, amb l’estil propi de qui fa el resum.

 ETAPES DEL RESUM
1) Lectura d’aproximació
-   Capteu el significat global del text i aclariu els mots o passatges obscurs
-   Determineu el tipus de text: explicatiu argumentatiu, narratiu...
-   Fixeu-vos en la forma del conjunt: títols, subtítols, paràgrafs, numeració...

2)  Anàlisi
- Determineu les idees principals, les secundàries i els exemples que les il.lustren o expliquen.
- Delimiteu els diferents passatges amb unitat significativa (sovint cada paràgraf s’organitza al voltant d’una idea principal).
-   Descobriu els connectors, els lligams lògics o els termes que articulen el text (per ordenar, desenvolupar, oposar, presentar causes, conseqüències, finalitats: primerament, d’entrada, d’altra banda, és a dir, això no obstant, tanmateix, perquè, a causa de, és per això, per tant, en conseqüència…).
Per dur a terme aquestes activitats d’anàlisi és útil:
-   Subratllar els mots o les expressions que posen en rellleu les idees essencials;
-   Traçar una barra vertical (o dues) al final d’un passatge amb unitat significativa;
-   Encerclar els connectors, els lligams lògics o articuladors del text.

3) Reconstrucció de l’estructura.
Sempre que l’original ho permeti, se’n pot elaborar el pla esquemàtic.
-   Redacteu un títol per cada idea essencial, amb l’ajut dels mots i de les expressions subratllats.
-   Numereu i ordeneu convenientment els títols, de manera que posin en relleu la jerarquia de les idees.

4) Redacció del resum.
-   Reduïu a l’essencial, en un esborrany, els grups significatius (sintetitzeu idees equivalents)
-   Deixeu de banda els detalls.
-   Respecteu l’ordre, la jerarquia i la connexió de les idees.
-   Articuleu lògicament les frases a través de connectors i d’una puntuació adient.
-   Passeu en net, finalment, el resum (d’acord amb la llargada desitjada) després d’haver fet les correccions necessàries de l’esborrany: errors de significar, fórmules poc precises, repeticions innecessàries…


!Molt i molt recomanable:

.Cal fer tres lectures per tal de fer un bon resum, o anar ben encaminat:

1a lectura. Per captar la idea general del text, de què va? Ha de ser una lectura relaxada.

2a lectura. Per destriar les idees principals de les secundàries. Les principals les podem subratllar en una línia recta:

_____________________________________


 i les secundàries assenyalar-les amb una ona: 
   Això ens donarà rapidesa a l'hora de visualitzar i destriar allò bàsic i al que haurem de fer referència a l'hora de fer el resum. 


3a lectura. Si quelcom de la lectura no ha quedat clar, per aclarir algun aspecte.

Observacions:
-   El resum ha de ser objectiu, s’ha d’ajustar al text originari, sense opinions ni comentaris.

-Començar a escriure de manera directa. Cal cercar estratègies.
-   S’ha de poder comprendre sense haver de recórrer al text originari.
-   No s’han d’introduir al resum fórmules com ara: “L’autor afirma…”, “L’autor conclou que …”. Això, no obstant, es pot mantenir la primera persona allà on el text la utilitza.
-   El resum ha de tenir l’estil personal de qui el redacta. No ha de repetir al peu de la lletra el vocabulari i l’estructura de les frases de l’autor del text (només en casos excepcionals). No ha de ser, per tant, una successió de frases copiades de l’original.
-   El resum ha de ser redactat completament (no pot ser un text telegràfic).


(Font: Diversos, (2009). Llengua catalana i literatura, Editorial Teide, Barcelona)

(Imatge extreta de: lapierdradesisifo.com)

!!EXERCICIS:

1. Escull una d'aquestes dues notícies enllaçades i realitza un petit resum. Primer de tot recorda que resumir no és copiar, sinó explicar amb les teves pròpies paraules allò que has llegit. De cinquanta a vuitanta paraules.


2. Escriu els cinc passos més importants a tenir en compte per a fer un resum.

3. Cercar una manera de començar a resumir un text de manera directa, sense menció a aquest ni al seu autor. Costa oi?

4. Esmenta dos passos que s'han d'evitar quan fem un resum i comentar en una línia el perquè.

5. Fòrum: com t'han sortit els exercicis de la present fitxa? T'ha resultat complicat resumir? Sabies fer realment un resum o no et pensaves que l'empresa fos tan complicada? Sabries explicar a una companya que es resumir un text i els passos a tenir en compte? Raona les teves respostes.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;