dimarts, 23 de setembre de 2014

El sistema vocàlic del català. Adreçat a 1r de Batxillerat.

El sistema vocàlic de la llengua catalana consta de vuit sons:
/a/, /e/, /ɛ/, /i/, /o/, /ɔ/, /u/ i /ə/.


Aquestes vuit vocals es clasifiquen segons quatre criteris fonètics:

1.      Grau d’obertura:

Segons l’obertura de la boca a l’hora de pronunciar cada vocal: oberta, mitjana, tancada.


2.      Punt d’articulació:

Segons la posició de la llengua a l’hora de pronunciar cada vocal: anterior, central, posterior.
3.      Tonicitat:

Segons la tonicitat de les vocals segons les paraules. Pel que fa al català estàndard, l’emprat en els mitjans de comunicació de masses, per exemple, l’accent d’intensitat és rellevant a l’hora de clasificar les vocals perquè no hi ha els mateixos sons en posición tònica que en posición àtona.

El fenomen que redueix el sistema vocàlic àton s’anomena neutralització.

Exemples:

1r cas:

Només es dóna en el bloc dialectal oriental.

/a/, /e/, /ɛ/ ---------- /ə/

Cas---casualitat
Pèl---pelussa
Temps---tempesta


2n cas:

/o/, /ɔ/-------------/u/

Poc---poquet
Molt---moltíssim


.Veure esquema de la neutralització:
.El bloc dialectal occidental diferencia les vocals a/e i o/u en posició àtona.


!!! Hi ha tres casos on no es produeix la neutralització:

1.      En els grups EA, AE:

Ex:

Teatre, àrea, aeroplà...


2.      En els adverbis acabats en –ment:

Ex:

alegrement, immensament...


3.      En els compostos:

Ex:

Benparlat, cobrellit, portaveu...


.Hem de tenir en compte la posició de la síl·laba tònica dins dels mots que vénen a continuació, atès que la modifiquem per interferència lingüística amb el castellà:


Noms propis
Ucraïna, Raimon, Dídac, Tibet, Himàlaia, Sàhara, Àneu...

Noms comuns
Xofer, víking, xassís, però, rupia, humit, acne, míssils, tèxtil, futbol, xandall, termòstat, hoquei, intèrfon, medul·la, oboè, olimpíada, omòplat, timpà, xiclet, atmosfera, austríac, rèptil, aurèola, pneumònia, període, consola, xilòfon, monòlit, alvèol, letargia, policíac, diòptria, poliglot...


!Les formes verbals que acaben en –ia són planes perquè tenen la síl·laba tònica en la i:

Ex:

Anuncia, renuncia, influencia...

En els mots derivats hi ha un desplaçament de la tonicitat per passar a situar-se en el sufix:

Ex:

Treball, treballador, fort, fortíssim, porta, porteria, porteta, portalada.


.Funcionalitat de les vocals dins de la síl·laba

La funció pròpia de la vocal és actuar com un nucli sil·làbic. La funció pròpia de la consonant, de so marginal.
Les vocals tancades [i] i [u], segons la posició en què apareixen dins de la síl·laba i alhora, segons la manera com es pronuncien, en lloc d’actuar com a vocals, actuen com a sons marginals [j] i [w], és a dir, generalment fan de semivocals, emperò no sempre, i per tant, no constitueixen el nucli sil·làbic. Actuen de tres maneres diferents:

1.      Semivocals:

Quan la i o bé la u es troben després de la vocal que funciona com a nucli sil·làbic.

Ex:

Mai [máj], au [áw]


2.      Semiconsonants:

Quan la u es troba abans de la vocal que funciona com a nucli sil·làbic.

Ex:

Pasqües [páskwes], guany [gwáɲ]


3.      Consonants:

Quan la i o bé la u van a començament de mot o entre vocals.

Ex:

Iode [jɔðə], cauen [káwən](Font i llibre del curs: Diversos, 2012, Llengua catalana i literatura. Batxillerat 1, Editorial Cruïlla, Barcelona)

(Imatge extreta de: 4tesomelva.blogspot.com i liceu.uab.es)!!EXERCICIS:

1.      Omple els buits amb la grafia corresponent:

M__ntar, m__ntanya, desc__brir, b__ndat, r__nsejar, r__quejar, r__quissar, term__stat, di__ptria, pneum__nia, c__brellit, p__rtaveu, m__ltíssim.

2.      Transcriu els sons vocàlics de les paraules següents:

Mai, treballador, porteria, xassís, olimpíada, iode, quota, iogurt, enguany.

3.      Corregeix els mots que vegis mal escrits:

Viking, fútbol, olimpiada, mèdul·la, reptil, alveol, dioptría, atmòsfera, Tíbet, Ucraina, xàndall, hoquei, vídeo, oboè, tèxtil, políglot, però, xilofón, letàrgia.

4.      Escriu deu paraules i subratlla la síl·laba tònica.

5.      Inventa un exercici per treballar el sistema vocàlic, però no el resolguis, que ja ho farà algú altre.

6.   Esmenta cinc paraules d’entre noms propis i comuns que en l’oralitat belluguis inconscientment la síl·laba tònica.

7.      Descriu aquestes tres vocals des del punt de vista fonètic:

A, ə, ɛ.

8.      Diferencia la semivocal de la semiconsonant i escriu un exemple de cadascuna que no aparegui al text.


9.      Fòrum. Pràctica reflexiva de la fitxa. Com t’ha anat la lectura i treball d’aquests exercicis? Què t’ha costat més d’entendre i per què?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;