dimarts, 26 de novembre de 2013

Una ullada a l'adjectiu. El gènere i el nombre. Adreçat a tot l'alumnat.


L’ADJECTIU: GÈNERE I NOMBRE

Els adjectius qualificatius acompanyen els noms i n’expressen qualitats. Aquests adjectius concorden en gènere i nombre amb el nom al qual qualificaran.

Ex:

-Una noia simpàtica.

-Un camió articulat.

-La pissarra verda.


.EL GÈNERE DE L’ADJECTIU

Podem trobar adjectius d’una o de dues terminacions. Les terminacions fan referència a la formació de l’adjectiu en masculí i femení. Quan trobem una sola forma en l’adjectiu per al masculí i una altra per al femení, estem parlant d’adjectius d’ una terminació; i els que tindrien la mateixa forma per al masculí i per al femení tindrien una terminació.


1.      Adjectius de dues terminacions


.En general, formen el femení afegint una –a al masculí:


Ex: gata-gata, tenor-tenora...


.Afegint al masculí la terminació –na:

Ex: fi-fina, sa-sana...


.Canvis en l’accent o en la dièresi del masculí al femení:

Ex: genuí-genuïna, veí-veïna...


.Canvi de E, O, U per A:

Ex: flonjo-flonja,  monjo-monja...


.Canvi de diverses grafies:

S per ss: pas-passa.

L per l·l: nul-nul·la.


T per d: arrupit-arrupida.

C per g: poc-poca.

C per qu: oblic-obliqua.

Ig per tj/j: boig-boja.


U per v: viu-vica.


-leg per –loga: filòleg-filòloga.


Són adjectius de dues terminacions:


Fort-forta, roí-roïna, covard-covarda, cortès-cortesa, blau-blava, pobre-pobra...


2.      Adjectius d’una terminació:

Els trobem quan un adjectiu té  la mateixa forma per al masculí i per al femení.


.Són invariables:

Els adjectius que acaben en:

-ble: impossible, noble, soluble...

-al, -el, -il: igual, fidel, fàcil...


Excepcions: mal-mala, paral·lel-paral·lela, tranquil-tranquil·la...


-aire: manaire, xerraire, cantaire...


-ista: egoista, concertista...


-ida: homicida, parricida...

-ant, -ent: navegant, amatent...


Excepcions:


Sant-santa, atent-atenta, content-contenta, i tots els adjectius que acaben en –lent: lent-lenta, dolent-dolenta, calent-calenta...


-aç, -iç, -oç: són invariables en singular però no en plural.

Ex:

Capatàs-capatassa-capatassos-capatasses


Feliç-feliça-feliços-felices


Precoç-precoça-precoços-precoces.EL NOMBRE DE L’ADJECTIU


Els adjectius com succeeix amb els substantius els podem trobar tant en singular com en plural. Els adjectius formen el plural de diverses maneres:


.Afegint una –s a la forma del singular:

Ex: net-nets, cotxe-cotxes...


1.      Si el mot en singular acaba en –a àtona farà el plural en –es:

Ex: beneita-beneites; net-netes...


Això comportarà diversos canvis ortogràfics:


Caàques: coca---coques

Çàces: capaç---capaces

                  Jaàges: monja---monges

                  Gaàgües: ambigua---ambigües

                  Quaàqües: obliqua---obliqües

2.      Afegint –ns al singular quan el mot acaba en vocal tònica:

Ex:

Pa—pans, bo—bons...


-s: pis—pisos, pas—passos


-ç: dolç—dolços

-x: convex—convexos

-ix: baix—baixos


-tx: despatx—despatxos


3.      Afegint –s o –os als mots acabats en –sc, -st, -xt, -ig:


-sc: tosc, tosca, toscos/ toscs, tosques.


-st: trista, trista, tristos/trists, tristes.


-xt: mixt, mixta, mixtos / mixts, mixtes.


-ig: roig, roja, rojos / roigs, roges.


.Per ampliar o reforçar sobre l’adjectiu i el seu gènere i nombre:

(Material adaptat de: DIVERSOS, (2011). Llengua catalana i literatura, Editorial Teide, Barcelona)


(Fotografia de: Josep Maria Corretger)

 !!EXERCICIS:


1.      Escriu el masculí i el femení singular i el masculí i el femení plural dels adjectius següents:


Boig:

Groc:

Gavatx:

Mig:


2.      Acompanya cada substantiu d’un adjectiu:

Missió___________, noia_____________, atleta____________, tren_____________, taula_____________, escriptora_________.


3.      Subratlla la forma correcta de les següents oracions:


.La Maria és una noia (covard/covarda).

.La professora porta una bufanda (gris/grisa).

.La llauna que l’ha (llençada/llençat).

.La meva llibreta algú l’ha (vist/vista).

.Avui he menjat uns (dolcos/dolços) molt bons.

.La Carme és molt (xerraira/xerraire).

.El meu patró de vegades és un (manaira/manaire).

.Aquella senyora provenia d’una casa (noble/noble).


4.      Canvia el gènere dels següents sintagmes:

.Botiguer fatigat:

.Senyora sana:

.Patró amargant:

.Nen xerraire:

.Jardiner egoista:

.Gos fidel:


5.      Proposa un exercici per treballar el gènere i el nombre de l’adjectiu, però no el resolguis, que ja ho farà algú altre.


6.      Escriu vuit adjectius que et suggereixi la guitarra de la fotografia i acompanya’ls d’un nom o del mot ‘guitarra’.

7.      Fòrum: quines dificultats t’has trobat en aquesta fitxa? Per què? Què has après de l’adjectiu? Raona la teva resposta.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;