dimecres, 17 de febrer de 2010

Campanya PARLA'M EN CATALÀ. Adreçada a tot l'alumnat.
CAMPANYA PER MILLORAR L’ÚS DEL CATALÀ A L’IES J.V. FOIX

PARLA’M EN CATALÀ
Breu recordatori de la campanya que vam endegar fa un mes.

1. Introducció:

Un dels objectius del Projecte Lingüistic de Centre és “Millorar l’ús del català oral en totes les situacions comunicatives, ja siguin docents o de relació social”. Donat que al nostre institut cal millorar en aquest aspecte, engeguem una campanya anomenada Parla’m en català per tal que tant l’alumnat, com el professorat i tot el personal laboral que hi ha al nostre institut utilitzi més la llengua catalana en l’àmbit de les relacions socials.

2. A qui va dirigida la campanya?

Va adreçada a tot l’alumnat, professorat i personal no docent del centre.

3. Objectius:

-Incrementar l’ús del català dins el nostre centre.

-Motivar tant a l’alumnat com al professorat i personal no docent en l’ús de la llengua catalana.

-Ser un bon model per al nostre alumnat. Ser conscient que el professorat és el mirall de l’alumnat.


4. Aplicació de la campanya:

-La campanya es portarà a terme dins i fora de les aules. Només n’està exclòs el professorat de llengües (anglès, francès i castellà).

-Es promocionarà mitjançant uns cartells publicitaris enganxats pels passadissos i a dins de les aules –inclosos els tallers- on hi posarà a tall d’exemple: Parla’m en català.

-Caldria la implicació de tota la comunitat educativa en el desenvolupament de la campanya per tal que el nostre alumnat millorés en l’expressió oral i fins i tot escrita de la llengua catalana.


5. Orientacions:

-Si un alumne a classe –que no sigui de llengua anglesa, francesa o castellana- s’adreça a nosaltres en castellà li recordarem que pot intentar formular la qüestió en català, que s’esforci amb la llengua catalana. Com a professor/a pots usar estratègies com:

Pots dir: “què m’estàs preguntant...?”, “Volies dir que...”

per a veure si l’alumne canvia de llengua.

6. Inici de la campanya:

A principis de gener, coincidint amb el “Compartim converses”, per tal de motivar encara més l’alumnat. I finalitzaria a finals de curs. L’ inici de la campanya es promocionarà des de la tutoria de cada curs i es comunicarà a través de les reunions de nivell, cicle o claustre perquè arribi a tot el professorat.
N.B. És una bona proposta per tal de millorar la dicció dins els centres educatius tant de primària com de secundària. Una mesura per garantir més respecte i actitud positiva en vers la llengua.

Josep Maria Corretger Olivart
Coordinador LIC


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;