dilluns, 9 de maig de 2016

Les irregularitats a la 2a conjugació. Adreçat a Batxillerat

Els verbs de la segona conjugació acaben en –er o –re i segueixen respectivament els models témer perdre
La major part de verbs de la segona conjugació són irregulars.
Els verbs DIR i DUR també pertanyen a la segona conjugació.
1. IRREGULARITATS  ORTOGRÀFIQUES
 
Canvis en la vocal del lexema:

Els verbs jeure, néixer i treure alternen la vocal a/e en tot el paradigma verbal.
Norma:
‑ si és tònica …………. e: jec, jeus, jeu, neixi, neixis, neixi.
– si és àtona ………….. a: jaiem, jaieu, naixem, naixeu.

Els verbs poder i voler s’escriuen amb o tret de:

a)    la 1a persona del present d’indicatiu: puc, vull
b)   les formes del present de subjuntiu: pugui, vulguis, puguem, vulguem, pugueu, vulgueu.
c)    les formes de l’imperatiu: puguis, vulgues.
2. IRREGULARITATS  LEXEMÀTIQUES

Un conjunt important de verbs de la segona conjugació presenta irregularitats en el lexema. Mentre que els verbs regulars es conjuguen amb un sol lexema vàlid per a tota la conjugació (cant‑, perd‑, tem‑, dorm‑), aquests verbs presenten més d’un lexema. Per exemple, el verb vendre es conjuga amb tres lexemes: venc‑, vend‑, ven‑.

Aquests verbs amb irregularitats lexemàtiques es classifiquen en tres grups. Cal saber els lexemes que presenta cada grup i els temps amb què es conjuga cada lexema.

lr GRUP. Verbs acabats en:

NDRE: aprendre, atendre, comprendre, desprendre, distendre, encendre, entendre.

LDRE: absoldre, dissoldre, doldre, condoldre’s, moldre, resoldre.

LER: equivaler, prevaler, valer, voler, soler.
Exemples:
1a p. present d’indicatiu: venc / Passat simple d’indicatiu:  venguí/ Futur: vendré/ Condicional: vendries/ Imperfet d’indicatiu:  venia/ Gerundi: venent / Imperatiu: aprèn.

2n GRUP. Verbs acabats en:

-ÈIXER: aparèixer, comparèixer, conèixer, desconèixer, reconèixer, reaparèixer.
Exemples:
1a p. present d’indicatiu: conec / Passat simple d’indicatiu: coneguí / Present de subjuntiu: conegui / Imperfet de subjuntiu: conegués / Imperatiu: conegui, coneguem, coneguin / Infinitiu: conèixer / Present d’indicatiu: coneixes / Gerundi: coneixent / Imperfet d’indicatiu: coneixia / Futur: coneixeré / Condicional: coneixeria / Imperatiu: coneix, coneixeu.

3r GRUP. Verbs que contenen diftong:

Aquests verbs es classifiquen en tres grups segons com es modifica la u del lexema:
u —- v: beure, deure, escriure, moure, ploure, viure, reviure, prescriure…
u —- i: caure, creure, jeure, lleure, seure, treure, veure, escaure…
Exemples:
1a p. present d’indicatiu: crec, bec, cloc / Passat simple d’indicatiu: beguí, creguí /  Present de subjuntiu: begui, cregui… / Imperfet de subjuntiu: begués, cregués,  / Imperatiu: clogui, cloguem / Imperfet d’indicatiu: bevia, bevies…; creia, creies…; cloïa, cloïes… / Present d’indicatiu (4 i 5): bevem,  beveu…; creiem, creieu…; cloem, cloeu… / Gerundi: bevent, creient, cloent / Present d’indicatiu (2 i 3): beus, beu, creus, creu, clous, clou / Futur: beuré / Condicional: creuria / Imperatiu (2): beu, creu, clou / Infinitiu: beure, creure, cloure.

(Graella realitzada per: Gemma Coca Casahuga)


!!EXERCICIS:

1.Explica una irregularitat de la segona conjugació amb exemples.

2.Quina irregularitat cal tenir en compte a l’hora d’escriure algunes formes verbals de jeure, néixer i treure?

3.Comenta la irregularitat ortogràfica dels verbs poder i voler.

4. Subratlla la forma correcta dels següents verbs irregulars de la segona conjugació:

Coneixem / coneiguem      pendre / prendre     temia / temía    coneixes / conegués

Venen / venent                  conegueria / coneixeria      bebem / bevem


5. Inventa un exercici amb verbs per treballar les irregularitats de la segona conjugació.

6. Transforma les ordres següents en la segona persona del plural:

Coneguem els pares!          Estenguem els pantalons!                Aprenguem a córrer!

Resolguem els dubtes!       Encenguem la ràdio!                       Absolguem l’acusat!


7. Escriu la 1a persona del singular del present d’indicatiu, del futur d’indicatiu, del present de subjuntiu, de l’imperfet de subjuntiu i del present d’imperatiu dels verbs: deure, caure, coure i seure.


8. Autoavalua’t: reflexiona sobre com t’ha anat el treball en la present fitxa i amb quines dificultats t’has trobat i per què.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;