dissabte, 21 de maig de 2016

El verb. Una classe variable. Adreçat a tot l'alumnat

El verb morfològicament és de tipologia variable, té flexió pròpia. Les formes d’un verb es  componen de:

.Lexema: també conegut com a radical o arrel. És el nucli del verb, és a dir, la paraula que té més significació, la que conté la informació lèxica. Per exemple:

Ball-, cant-, perd-, dorm-...

Els verbs regulars mantenen el mateix lexema sense canvis al llarg de tota la conjugació.

.Terminació o desinència: conté la informació gramatical del verb. Aquests morfemes de tipus verbal indiquen el temps, la persona, el nombre, el mode i l’aspecte de l’acció verbal:

-Temps: present, passat o futur.

-Persona: primera, segona o tercera.

-Nombre: singular o plural.

-Mode: indicatiu, subjuntiu o imperatiu.

-Aspecte: perfectiu (acció acabada) o imperfectiu (acció que s’està desenvolupant)

Per un altre costat, segons les desinències que presenten els verbs poden tenir tres conjugacions:

1a conjugació:
Terminacions: -ar                 Verb model: cantar.

2a conjugació:
Terminacions: -er, -re           Verbs models: témer, perdre.

3a conjugació:
Terminacions: -ir                Verbs models: dormir (pur, lexema + sufixos)
                                                                    Servir (incoatiu, lexema + eix+ sufix)

Així doncs, els verbs regulars sempre seguiran la conjugació com el verb model. D’altra banda, els verbs irregulars no segueixen la conjugació dels verbs models. Podem trobar tres tipus d’irregularitats verbals:

.Ortogràfiques:

Quan el verb tot i seguir el verb model, presenta alguns canvis en l’última consonant del lexema.
Ex:

Trenco/trenquem; caço/caci; menjo/mengem... o en l’accentuació: canvio/canviï.


.Eufòniques:

Quan s’afegeix un sol per afavorir la pronunciació. Pot ser de tipus vocàlic: vine, corre... o consonàntic: caldria, aprendrem...

.Lexemàtiques:

Són els canvis que es produeixen al lexema. Els verbs irregulars es conjuguen amb un sol lexema, per exemple: cant-, perd-, dorm-... en canvi, els verbs irregulars no presenten el mateix lexema en tota la conjugació, sinó que en presenten de diversos: vaig, aniré...


!Podeu reforçar o bé ampliar coneixements en els següents enllaços:


(Adaptat del llibre d’aula: DIVERSOS, (2012). Llengua catalana i literatura. Batxillerat 1, Cruïlla, Barcelona)

(Imatge extreta de: mejores.top)!!EXERCICIS:

1.      Anota el nom de cinc verbs de la primera conjugació, cinc més de la segona i cinc més de la tercera.

2.      Comenta quina és la informació gramatical que ens aporta el verb. Explica-la amb exemples.

3.      Explana la diferència que hi ha entre un verb regular i un verb irregular. Exemplifica-ho.

4.      Escull una irregularitat verbal i posa’n exemples.

5.      Tria un verb irregularitat i demostra per què és irregular.

6.      Esmenta si els següents verbs tenen aspecte perfectiu o imperfectiu:

He cantat, vaig dormir, corro, saltaré, llegiria, aní, havia post, haguérem caminat, balla tu, meditant.

7.      El verb que representa la imatge quin aspecte té, perfectiu o imperfectiu? Raona la teva resposta.


8.      Autoavalua’t: quines dificultats t’han presentat els exercicis d’aquesta fitxa? Què t’ha costat més d’entendre i per què? Sabries explicar les principals coses que aporta el verb a una companya de classe? Com ho faries?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;