dimarts, 25 de novembre de 2014

Una llambregada a la dièresi. Adreçat a Batxillerat

La dièresi (¨) és un signe gràfic que es col·loca exclusivament sobre la i i la u amb les funcions següents:

·         Per indicar que cal pronunciar la u dels grupsqüe, qüi, güe, güi.

gu
qu
llengües, aigües
figues
pasqües
tasques
ambigüitat
antiguitat, guitarra
obliqüitat
maqueta


·        . La i i la u seguides d’una vocal formen generalment un diftong creixent.

Ex:

Veïna, veïnatge...


·        . La i i la u finals o seguides d'una consonant formen generalment amb la vocal precedent un diftong decreixent.

Ex:

Quòrum, obliqüitat...


·         Fem servir la dièresi per assenyalar gràficament que aquestes vocals no formen diftong.Formen diftong
NO formen diftong
es-glai, dai-na
ra-ïm
bei-na, fei-na
ve-ï-na, con-du-ï-a
cui-na, buit
ru-ï-nós
Peu
pe-üc
no-ies
co-ï-esNo posem dièresi quan... 

1.      La i o la u porten
accent gràfic
veïna, suïssa, països, Lluïsa...
però: veí, suís, país, Lluís...
2.      Les terminacions llatines -us,  -um
Màrius, Pius, harmònium, linòleum, pòdium, aquàrium...
3.      Mots que comencen amb els prefixos: anti-, auto-, co-, contra-, re-, semi-...
antiinflamatori, autoinjectable, coincidència, contraindicació, reincidir, semiindiferència...
4.      Mots acabats en els sufixos: -isme, -ista...
egoisme, egoista, altruista...
5.      Apareix un infinitiu
agrair, trair, succeir, traduir...
6.      Apareix un gerundi
agraint, traint, succeint, traduint...
7.      Apareix un futur
agrairé, trairé, succeiré, traduiré...
8.      Apareix un condicional
agrairia, trairia, succeiria, traduiria...


!També escriurem dièresi quan:

.Hi ha derivats cultes: -al, -tat, -itzar:

Ex:

Heroïcitat, espontaneïtat, europeïtzar, laïcal, deïtat...


.Algunes formes del present de subjuntiu i de l’imperatiu dels verbs acabats en –ear, -iar, -oar, -uar:

Ex:

Menyspreï, menyspreïs... canviï, canviïs... continuï, continuïs...


(Adaptat del llibre d’aula: DIVERSOS, (2012). Llengua catalana i literatura. Batxillerat 1, Cruïlla, Barcelona)

(Fitxa realitzada per: Noemí Fernández i compleció per Josep Maria Corretger)


!!EXERCICIS:

1. Alguns dels mots següents han de portar dièresi. Posa-la-hi:

Difícilà

Veinaà
                     
Paisosà         

Oidaà                       

Beneità           

cruilla  à       

Heroinaà         

Ruinaà                     

Cocainaà         

Xemeneiaà      

Empaitarà                

Increibleà


2. Escriu al teu quadern el plural d'aquestes paraules. Fixa't si han de portar dièresi o no.

  • aigua
  • pasqua
  • boca
  • llengua
  • amiga
  • paraigua

3. Completa aquesta sèrie i col·loca la dièresi allà on calgui.

Llengua à

Coques à

Pasqüesà

Aiguaà

Amiguesà

Rocaà

Obliquaà

Pigaà4. Escriu correctament aquelles paraules que hagin de dur dièresi.

 1. Aquestes questions són ambigues.

 2. Ja no hi ha la quantitat de pinguins que hi havia.

 3.Vam visitar l'aqueducte que portava les aigues a la ciutat.

 4. Hi ha una nova emissora de frequència modulada

 5. Té un paraigua nou i està més content que unes pasques.

                                                                                                                        
5.  Escriu les dièresis que calgui a les frases següents:
  1. Aquell polític es va suicidar.
  2. La ingenuitat del personatge és extraordinària.
  3. Aquesta figura té una forma tirant a romboidal.
  4. Aquell home va aconseguir molt renom a partir d’aquella heroicitat.

6. Col·loca la dièresi en les paraules que ho necessitin.

Suissos, genuines, ambigues, veina, obliques, paisos, conduien, antigues, agraia, traduia, obeies, reduim, substituim, ruina, questió, linguística, diurn, fortuit, gratuit, suicidi, aillar, pinguï, peuc, raim, terraqui, envait, maleit, produit, reull, amoinis, quocient, truita, ateisme, conduiria, Montjuic.

7. Redacta el present de subjuntiu del verb ‘estudiar’ i el present d’imperatiu del verb ‘incoar’.


8. Escriu les terminacions del present de subjuntiu i del present d’imperatiu que portin dièresi en els verbs de la 1a conjugació que acaben en: -ear, -iar, -oar, -uar.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;