dilluns, 19 de setembre de 2011

Les relacions de significat. Adreçat a tot l'alumnat.


Quan escrivim tenim tendència a estalviar paraules, és a dir, a simplificar-les. Però també a crear-ne de noves, mitjançant la composició o derivació, quan fem ús dels següents elements afixos: prefixos (increment al davant), infixos (increment al mig del mot) i sufixos (increment al final del mot).


-Un mot polisèmic és un mot que té més d’un significat.

Ex : coll: coll de la camisa, de la muntanya, d’una ampolla.


-Els mots homònims són aquells mots que tenen la mateixa forma, però un significat diferent.

Ex: sol: adjectiu, astre, nota musical.


-Els sinònims són mots que tenen formes diferents però un significat semblant. Poden ser de tres tipus :

  1. Sinònims de context: mots que es poden intercanviar en el text perquè presenten un significat equivalent.

Ex: ballar / dansar, trànsit / circulació.

  1. Sinònims de registre: són mots que expresen el mateix significat però s’utilitzen en registres de llengua diferents, ja siguin formals o informals.

Ex: colpejar (culte) / pegar (estàndard) / atonyinar (col·loquial).

  1. Sinònims dialectals: són mots de significats equivalent que tenen formes diferents en diversos dominis dialectals.

Ex: al·lot (Mallorca), noi (Catalunya), xic (València).


-Els antònims són mots que tenen un significat contrari.

Ex: jove- vell, serien mots antònims.

La relació d’antonímia pot expressar-se de maneres diferents :

-Complementarietat: mort / vida, dona / home.

-Gradació: calent / tebi, fred / gelat.

-Inversió: entrar / sortir, comprar / vendre.


-Mot hiperònim: és aquell que té un significat més ampli que un altre al qual inclou.

Ex : vehicle ( i dins : automòbil, cotxe…) i aquests mots inclosos dins el parèntesi, serien hipònims : inclosos dins el significat general d’un hiperònim.


-L’homofonia: mots que s’identifiquen fonèticament però no a nivell gràfic.

Ex: cent / sent.


-Homografia: mots que només tenen idèntica grafia.

Ex: son (o oberta) ‘salari’ / són (o tancada) ‘verb ser’.


-Monosèmia: mot que té un significat. Per exemple, les paraules del lèxic científic.

Ex: fotosíntesi.


-Parònims: mots que s’assemblen de forma fonètica o gràfica.

Ex: triar / trair, tràfec / tràfic, alineació / alienació.


N.B. És important ser precís quan s’escriu lexicament parlant, és a dir, no deixar ambigüitats.

No és el mateix dir:

Ex:

-Tireu-me això. (podria interpretar-se a mi, però volia dir la papelera).

-Tireu-me això a la paperera.


!! EXERCICIS:

-Escriu dos mots sinònims, dos mots antònims, dos mots polisèmics, dos mots monosèmics, dos mots homònims, dos mots homògrafs, dos mots parònims, dos mots homòfons, dos mots hiperònims, dos mots hipònims.

-Cerca vuit parelles de mots parònims i redacta una oració amb cadascun. No serveixen usar els d’aquesta fitxa. Si l’exercici ja està respost no serveix repetir paraules dels companys/es.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;