dimarts, 25 de juliol de 2017

Categories, sintagmes i funcions de l'oració. Adreçat a l'ESO

Per tal de realitzar l’anàlisi gramatical dins de l’oració convé saber diferenciar el concepte de categoria, sintagma i funció.
Així doncs, les categories gramaticals i els sintagmes remeten a la forma de les paraules o dels grups de paraules; en canvi, les funcions sintàctiques són les relacions que tenen els mots entre ells dins de l’oració.

CATEGORIA
Són els diferents tipus de mots que té una llengua i que apareixen en una oració. Els mots poden classificar-se segons la forma i el significat. Podem trobar vuit categories gramaticals.
TIPUS DE MOTS
VARIABLES
INVARIABLES

.Nom o substantiu:
Ex: cotxe, taula, alegria, llibre...

.Adjectiu:
Ex: petit, trist, espavilat, hàbil...

.Verb:
Ex: Saltar, volar, pensar, córrer…

.Determinant:
Ex: aquest, aquell, teu, algun…

.Pronom:
Ex: ell, això, allò, hi….Adverbi:
Ex: allà, ara, bé, poc…

.Preposició:
Ex: a, de, en, amb…

.Conjunció:
Ex: i, però, o bé, ni.

Els mots variables presenten diferents formes segons el gènere, el nombre, la persona, el mode o el temps.
Els mots invariables sempre tenen la mateixa forma. Alerta! els adverbis, les preposicions i les conjuncions no les pots escriure en femení, ni en plural, ni en present ni en passat.

SINTAGMA
És el grup de paraules que s’uneixen per formar una unitat encapçalada per un NUCLI. Podem trobar cinc tipus de sintagmes:
SINTAGMA
NUCLI
EXEMPLE
Sintagma nominal
NOM
-Els meus llibres preferits.
Sintagma verbal
VERB
-Navegava en vaixell.
Sintagma adjectival
ADJECTIU
-Molt senzill.
Sintagma adverbial
ADVERBI
-Massa ràpid.
Sintagma preposicional
No té nucli. Està format per una preposició i un SN.
-Amb una manxa de bici.

FUNCIÓ
Anomenem funció a la relació que tenen un mot o un sintagma amb els diferents mots que trobem dins d’una oració. Així doncs, podem trobar tretze funcions diferents.
Funcions sintàctiques:
Subjecte, predicat, complement del nom, complement de l’adjectiu, complement de l’adverbi, complement del verb, complement directe, complement indirect, atribut, complement predicatiu, complement de règim verbal, complement circumstancial, complement agent.

L’ORACIÓ SIMPLE
Una oració està formada per un conjunt de mots que tenen un sentit complet, i sempre s’ha d’acompanyar d’un verb. Si només en porta un, s’anomena oració simple. L’oració consta de dues peces bàsiques: d’un sintagma nominal (SN) que realitza la funció de subjecte, i d’un sintagma verbal (SV), que fa la funció de predicat.
Per tant,
Oració = SN + SV
(subjecte) (Predicat)
Ex:
-Els pintors de quadres treballen diverses hores per assolir l’èxit.
Categoria: SN SV
Funció: Subjecte Predicat


.Els pintors de quadres
Què és? És un sintagma nominal ---- categoria
De què fa? Fa de subjecte de l’oració --- funció

.treballen diverses hores per assolir l’èxit.
Què és? És un sintagma verbal --- categoria
De què fa? Fa de predicat de l’oració --- funció

El nucli del sintagma nominal (subjecte) és el nom o un pronom, i el nucli del sintagma verbal (predicat) és el verb. Tots dos nuclis tenen l’obligació de concordar en nombre (singular o plural) i persona (1a, 2a, 3a) perquè hi hagi una oració. Per tant, quan no hi ha concordança en nombre i persona entre el subjecte i el verb, no hi ha oració.

Són oracions (hi ha concordança)
-La cadira està trencada.
(3a persona singular --- 3a persona singular)
La cadira” SN (subjecte)
està trencada” SV (predicat)

-Els jugadors de ping-pong s’esforcen molt durant el partit.
(3a persona plural ------------------3a persona plural)
Els jugadors de ping-pong” SN (subjecte)
s’esforcen molt Durant el partit” SV (predicat)

No són oracions (no hi ha concordança)
-La cadira estan trencada
(3a persona singular --- 3ª persona plural)
No hi ha concordança de nombre.

-Els jugadors de ping-pong s’esforçem molt durant el partit.
(3a persona plural---------------------1a persona plural)
No hi ha concordança de persona.

Per un altre costat, el subjecte d’una oració sempre és un sintagma nominal (SN), ara bé, un sintagma nominal realitza més funcions a més de la de subjecte. Així doncs, també pot formar part d’un sintagma verbal (SV) i complementar un verb.
Ex:
-Aquesta setmana U2 actuen a Barcelona presentant la nova gira.
SN (compl. verbal) SN (subjecte) SN (compl. verbal)
Aquesta oració té tres sintagmes nominals, emperò, només un fa la funció de subjecte (U2); els altres dos sintagmes nominals complementen el verb.
El sintagma verbal (SV) està constituït per un verb, que a la vegada fa de nucli, i per la resta de mots que no formen part del subjecte i sí del predicat. De vegades, podem trobar que el sintagma verbal està dividit en dues parts, una davant i l’altra darrere del subjecte de l’oració. Els sintagmes verbals només poden realitzar la funció de predicat.
Ex:
-Aquesta setmana U2 actuen a Barcelona presentant la nova gira.
SN (predicat) SN (predicat)

IDENTIFICACIÓ DEL SUBJECTE D’UNA ORACIÓ
El subjecte pot aparèixer dins de l’oració tant davant com darrere del verb. Per tal de localitzar-lo cal realitzar la prova de la concordança, és a dir, comprovar quin és el sintagma nominal que concorda amb el verb.
Com ho hem de fer? S’ha de canviar el verb de nombre i observarem que canvia també de nombre el sintagma nominal de l’oració.
Ex:
A)
-La cistella de bàsquet està situada a tres metres zero cinc.
-*La cistella de bàsquet estan situada a tres metres zero cinc.
-Les cistelles de bàsquet estan situades a tres metres zero cinc.
La cistella de bàsquet” és el subjecte de la primera oració.

B)
-Demà arriben dos autocars de Madrid.
-*Demà arriba dos autocars de Madrid.
-Demà arriba un autocar de Madrid.
El sintagma nominal subjecte d’aquesta oració és “dos autocars”.


EL SUBJECTE EL·LÍPTIC
El subjecte d’una oració pot no aparèixer atès que ja se sobreentèn, per la persona i nombre del verb. Aquest tipus de subjecte s’anomena el·líptic. Llavors, tota l’oració és el sintagma verbal predicat.
Ex:
-Menjo pasta abans de la cursa.
SV predicat
Subjecte el·líptic: 1a persona del singular (jo)

-Analitzen un episodi de la sèrie Merlí amb els companys.
SV predicat
Subjecte el·líptic: 3a persona del singular (ells, elles)


ORACIONS IMPERSONALS
Aquest tipus d’oracions no tenen subjecte, perquè no el necessiten. Marquen impersonalitat. Tenen com a nucli verbal un verb impersonal. Anem a veure els verbs impersonals:
 1. Els verbs que es refereixen a fenòmens meteorològics:
nevar, pedregar, ploure…
Ex:
-Aviat plourà fins al vespre. (No té subjecte)
SV predicat

 1. El verb fer quan es refereix a un fenomen meteorològic:
fer sol, fer fred, fer calor…
Ex:
-Fa calor en aquest pis. (No té subjecte)
SV predicat

 1. El verb haver-hi:
Ex:
-No hi ha ningú a la plaça. (No té subjecte)
SV predicat

 1. El verb caldre:
Ex:
-Calen deu quilos més de patates. (No té subjecte)
SV predicat(Adaptació: Diversos, (2008). Llengua catalana i literatura, 2n ESO, Editorial Teide, Barcelona)
(Ampliació: Josep Maria Corretger)
(Imatge extreta de: surtdecasa.cat)

!!EXERCICIS:
 1. Comenta amb exemples la diferència que hi ha entre categoria i funció.
 2. Esmenta si els següents elements són categoria o funció:
Nom, SN, verb, SPrep, determinant, SAdj, SAdv, pronom, adverbi, SV, preposició, conjunció.
 1. Pensa i escriu quin són els nuclis dels següents sintagmes. Què és el nucli?
SAdj, SAdv, SV, SPrep, SN.
 1. Anomena el sintagma nominal que fa de subjecte en les següents oracions. Si cal realitza la prova de concordança.
.Les entrades per als concerts s’han rebaixat els darrers anys.
.No em visita mai, la Carme.
.M’agraden les patates fregides.
.L’alumnat de la classe petita de matemàtiques ha superat la prova de competències bàsiques.
.Renten la roba els dimecres.
 1. Què és una oració impersonal? Escriu un exemple.
 2. Destria quines oracions són impersonals i quines no. Raona el perquè.
.Marxa de casa cada divendres al vespre.
.Passat demà nevarà al Pirineu.
.Cacem els taurons.
.No hi ha més entrepans.
.Cal deu professores.
 1. Esmenta la categoria gramatical de cada mot:
aviat, cantar, cadira, contra, allò, de, colador.
 1. Inventa un sintagma verbal per a cadascun d’aquests sintagmes nominals.
.La Marta i la Júlia______________________________________________.
.La contraportada del llibre________________________________________.
.El darrer dia de curs_____________________________________________.
.Els set magnífics________________________________________________.
.Aquell disc de Mishima___________________________________________.
 1. Pensa un sintagma nominal subjecte per a cada sintagma verbal.
.m’agrada molt.
.fem hores extra aquesta setmana.
.trenquen les cadires expressament.
.venen d’altres països per voluntat pròpia.
.predica la paraula de Déu.
 1. Redacta una oració per a cadascun dels verbs que hi ha a continuació.
pedregar, calen, haver-hi, dibuixar, agradeu.
 1. Raona si són oracions o no i per què.
.Els amics de la meva germana juga a voleibol.
.El Ferrari de color vermell és més atractiu.
.M’encanten els llibres.
.El quadre aquell està descolorit.
.No pinto les dibuixos amb habilitat.
 1. Realitza un esquema introduint allò essencial d’aquest tema i que no pots oblidar.
 1. Inventa un exercici per treballar les categories, els sintagmes i les funcions dins de l’oració.
 1. Autoavalua’t: com t’han sortit els exercicis del present tema? Amb quines dificultats t’has trobat i per què? Què has pogut millorar amb el treball de la present fitxa? Com? Raona les teves respostes.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;