divendres, 3 de febrer de 2017

La carta de presentació i el currículum vitae. Adreçat a 4t d'ESO i Batxillerat

A)    La carta de presentació

Tot currículum vitae, ‘carrera de vida’, s’acompanya d’una petita carta de presentació. És una manera formal de posar-se en contacte amb l’entitat o empresa. La carta de presentació ha de ser directa, és a dir, escriure’s sense por i deixant entreveure el que es pretén. També ha d’estar ben presentada i tenir una petita estructura de paràgrafs per facilitar-ne la lectura, i ésser entenedora. Hi has de fer constar algunes de les competències que tens i que ets apte per a aquell treball.

  
  

Podem trobar dues opcions:

.La carta de presentació que s’adjunta al currículum vitae i que respon a una oferta de treball.

Cal indicar la referència per saber del lloc de treball al qual s’opta i esmentar la data i el mitjà on has trobat l’anunci. Llavors, explica la raó per la qual escrius la sol·licitud i optes a aquell lloc de treball.

Aporta les teves dades personals bàsiques perquè el seleccionador contacti amb tu per tal de fer una entrevista. S’ha de fer veure que la carta està escrita nominativament per a aquesta empresa i que no n’has fet cap més.


Francisco Rivas F. Vergara 471, Dpto. 432
Santiago Centre
Santiago, 02 de juny de 2000

Departament de Recursos Humans
Lever SA
Sta María # 450
Providència

Estimat Sr.:

Amb referència al seu anunci aparegut en el Mercuri el dia 25 de maig del present any, adjunt remeto el meu curriculum vitae, així com la fotografia sol·licitada.
Donada la meva formació en l'àrea finances, així com l'experiència adquirida, considero que podria encaixar al lloc ofert.
Quedo a la seva disposició per ampliar quanta informació vulguin necessària. A l'espera de les seves notícies, s'acomiada atentament,

Signatura
______________ a __ de __________ del 2017

(Exemple extret de google)


.La que s’envia a cegues, per oferir-se a treballar en aquell lloc de treball que no ofereix res.

Sempre cal adreçar-te al director de Recursos Humans de l’empresa, sinó la carta pot perdre’s pels diferents departaments de l’empresa. Comenta el lloc de treball que t’agradaria ocupar i explana allò que saps fer. Recorda els èxits que has aconseguit. Parla de l’empresa i per què t’interessa la feina.

Expressa les ganes de tenir una trobada amb el responsable de l’empresa per tenir una entrevista.
Així doncs, tota carta de presentació ha de tenir:

1.     Una introducció: on expliques per què t’adreces a l’empresa), una petita explicació sobre les competències que tens, interessos i una referència al currículum que l’acompanya. Quedar a disposició de l’empresa per si volen contactar amb tu.

2.    Sempre s’adreça a una persona de l’empresa, el responsable de Recursos Humans. Cal referenciar-lo a la carta.

3.     Cal cridar l’atenció de l’interlocutor, per això, has d’explicar qui ets i la raó per la qual envies el teu currículum. Destacar els aspectes que s’apropen al perfil de l’oferta del lloc de treball, perquè s’interessin pel teu currículum. Fer-ho sense temor i de manera directa.

4.   Cal expressar el desig d’entrar en un procés de selecció, aquest és el principal objectiu de la carta de presentació.

5.   Acomiada’t amb un paràgraf breu i cortès. No fer llàstima: “Per tot el que us he explicat, siusplau, espero que em doneu el lloc de treball”. Fins i tot, divertia al receptor.

6.      Afegir el lloc d’escriptura de la carta i la data, mes i any.

7.      No t’oblidis de signar la carta en bolígraf i afegir a sota el teu nom i cognoms.

B)    El currículum

El bon currículum no supera les tres pàgines, atès que, tothom va saturat de feina, i si és més llarg anirà a la paperera. Per economitzar a l’hora d’enviar-lo es pot imprimir a doble full. Una altra possibilitat és trametre currículums per Internet, arriben més ràpid i pots rebre respostes també de manera imminent. Avui dia, com que vivim en un món competitiu, fins i tot, compta l’originalitat. 

Hi ha persones que han realitzat currículums per Internet en una presentació Prezzi per exemple hi han obtingut el lloc de treball, simplement, per l’originalitat, perquè ha fascinat la valentia en què ho han portat a terme. D’altres han obtingut la feina per un certificat de voluntariat que van obtenir quan estudiaven a l’institut. Ara bé, sobretot, mai posar cap mentida, perquè en descobrir-se, et comportaria un acomiadament.

Parts fonamentals del currículum:
CURRÍCULUM VITAE

                                                                                                    FOTO
                                                                                                (Ni sexi ni estranya, sinó natural)

1. Dades personals                                           
-Nom i cognoms:
-DNI:
-Direcció: (carrer o plaça, número, codi postal, localitat, país)
-Telèfon:
-Correu electrònic:
-Data de naixement: (dia, mes i any)
-Permisos de conduir:
(millor posar-los aquí. En alguns currículums van al final)


2. Formació i estudis
2.1 Dades acadèmiques

(De la titulació més alta a la més baixa. Si tens un títol universitari no és necessari indicar el títol d’ESO o de Batxillerat)

Ex:
-Llicenciat en Filologia Catalana, per la Universitat de Lleida, 2000.


2.2  Formació complementària

(Altres certificacions o cursets fora de l’àmbit de titulacions. De la més actual a la més antiga)

Ex:
-Certificat de nivell intermedi d’anglès, B1, EOI, 2014, Sabadell.
-Curs de biblioteconomia, 30h, setembre-gener del 2016, Barcelona.


2.3  Idiomes
-Llengua materna: ex: català.

-Altres idiomes:
Escriure el nom de la llengua i indicar:
-Lectura: nivell excel·lent, bo, bàsic.
-Escriptura: nivell excel·lent, bo, bàsic.
-Expressió oral: nivell excel·lent, bo, bàsic.

Ex:
Anglès
-Lectura: nivell mitjà.
-Escriptura: nivell mitjà.
-Expressió oral: nivell mitjà.


3.      Experiència professional
3.1 Experiència laboral

-Dates (de... a...): començar per la més recent i anar afegint les més antigues per cada lloc ocupat. A continuació i tot seguit en un parell de línies tot:
-Nom i direcció de l’empresa.
-Tipus d’empresa i sector.
-Lloc i càrrec ocupats.
-Principals activitats i responsabilitats.

Ex:
-Generalitat de Catalunya, del gener del 2013 al febrer del 2016, Departament d’Ensenyament, auxiliar administratiu, departament d’atenció al professorat.


3.2 Altres experiències professionals

(Que no siguin dins del teu àmbit laboral, però que t’hagin servit per formar-te d’alguna manera. No s’han de posar feines insignificants i que et puguin perjudicar a l’hora de trobar una feina de segons quin àmbit. Per exemple, haver fet “alguna mala feina” d’estiu per guanyar diners)


3.3 Activitats professionals, no estrictament laborals

(Si tens publicacions, si has obtingut algun premi, participació en exposicions, recitals poètics, esportista d’elit, soci d’alguna entitat, participació en voluntariats i similars.


4.       Capacitats i aptituds personals

Que s’hagin adquirit al llarg de la vida i de la carrera educativa i professional, emperò no cal que siguin avaluades amb certificats o diplomes oficials.

És un apartat que té importància segons a quina empresa adrecis el currículum per d’altres no ho serà tant. Sempre s’ha d’explicar ben resumit. En una línia cada capacitació.


4.1 Capacitats i aptituds socials

Viure i treballar amb persones en entorns multiculturals i treballar en equip, per exemple. Descriure-les i explicar on es van adquirir.


4.2 Capacitats i aptituds organitzatives

Explicar si has treballat com a coordinador i administració de persones, projectes o similars, en llocs de voluntariat... Comentar-ho i indicar com es van adquirir.


4.3 Capacitats i aptituds tècniques

Tipus específics d’ordinadors o maquinària. Glossar-les i comentar com es van adquirir.


4.4 Capacitats i aptituds artístiques

Música, escriptura, disseny... comentar com es van aprendre i adquirir.

!Mai s’han de dir les aficions que tens. A ningú interessen.


4.5 Altres capacitats i aptituds

Que no s’hagin esmentat anteriorment. Glossar com s’han adquirit.


5.      Referències

Esmentar el nom d’alguna persona amb el seu lloc de treball i telèfon per si volen contrastar la informació donada i saber com ets i com treballes.


6.      Lloc i data

(població) a (dia +de + mes) del (any)


7.      Signatura

           (gargot)

            Nom i cognoms (escrits amb lletres: perquè de vegades la signatura és il·legible)


!Per tant:

El millor currículum vitae serà el que contindrà les tres paraules: breu, clar i concís. Al currículum tampoc s'ha de retolar res amb colors, hi ha d'haver una seriositat.

(Imatge extreta de: rac105)


!!EXERCICIS:

1.      Què és una carta de presentació? Per a què serveix? Què s’hi ha d’explicar?

2.      Quines són les principals parts que ha de tenir un currículum vitae?

3.    Com s’han d’ordenar dins del currículum vitae les dades acadèmiques, i d’experiència laboral o cursets?

4.   Realitza una carta de presentació per una oferta imaginària de treball. Pensa a qui t’has d’adreçar i què hi hauràs d’escriure.

5.      Prepara un currículum vitae que acompanyaràs a la carta de presentació anterior. Recorda que no pot superar les tres pàgines, és a dir, un foli i mig.

6.      Autoavalua’t: com t’han sortit els exercicis? Quines dificultats t’han sorgit i per què? Com les has solventat? Què has après sobre aquest tema? Què ja coneixies? T’ha ajudat el tema per millorar o perfeccionar l’escriptura d’una carta de presentació i d’un currículum vitae? En què t’ha ajudat? Raona les teves respostes.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;