dimarts, 20 de setembre de 2016

Prou, massa, força, bastant, vari, vàries, com, com a. Adreçat a tot l'alumnat


1. ELS QUANTITATIUS PROU, MASSA, FORÇA, BASTANT

Amb els determinants prou, massa i força s’expressa una quantitat que no podem determinar amb exactitud, per tant, és imprecisa, no s’acaba de concretar. Aquests tres mots són invariables, és a dir, no tenen forma de plural.

Ex:
-No hi ha prou llet. (correcte)
-No hi ha prouta llet. (incorrecte)

-Massa nois. (correcte)
-Masses nois. (incorrecte)

-Tinc força ganes de treballar. (correcte)
-Tinc forces ganes de treballar. (incorrecte)


Per un altre costat, bastant admet una forma per al singular i una altra per al plural, emperò, sense fer distinció en el gènere.

Ex:
-Té bastants joguets. (correcte)
-A la teva classe hi ha bastanta noia (incorrecte)


Massa significa “en excés”, “més que no cal”. No l’hem de prendre per un sinònim de “molt”. Cal utilitzar “gaire” en oracions interrogatives, condicionals i negatives.

Ex:
-Has treballat molt darrerament? No gaire
(Si emprem “No molt” és incorrecte)2.VARI / VÀRIES

Aquestes dues formes d’entrada no són correctes, ara bé, hi ha una excepció. Quan s’utilitzen com a adjectius qualificatius i amb el significat de ‘variat’, ‘variada’.

Ex:
-Llibres varis.


!Recordar que vari i vàries són incorrectes quan s’utilitzen com a indefinits.

Ex:
-*Vaig veure vàries persones que ja tenien l’entrada per al concert de Els Catarres. (incorrecte)
Aquest error s’ha de resoldre amb les formes: algun, algunes, uns quants, unes quantes, diversos, diversos.

-Vaig veure unes quantes persones que ja tenien l’entrada per al concert de Els Catarres. (correcte)


3. COM, COM A

.Com: és una conjunció. Introdueix una comparació i equival a: “igual que”, “com si fos”, “de la mateixa manera que”.

Ex:
-És curiós com els gats.


.Com a: introdueix una aposició (explicació) o bé un predicatiu. Equival a: “en qualitat de”, “en concepte de”.

Ex:
-Com a president de l’agrupació sardanista exerciré el càrrec.
(Material adaptat de: DIVERSOS, (2011). Llengua catalana i literatura. 4t d'ESO, Editorial, Teide, Barcelona)

(Imatge extreta de: elpaís.com)
!!EXERCICIS:

1.      Redacta 3 oracions amb massa, tres més amb vàries i tres més amb bastant.


2.      Explica la diferència que hi ha entre diversos i vàries.3.      Quina és la peculiaritat que hem de tenir present a l’hora d’escriure prou, massa, força i bastant.4.      Completa les següents oracions amb com i com a.

.És innocent _____________ un cadell.
.Ha rebut el premi _______ campió de la cursa.
.Han trobat un home ___________ presumpte implicat en un robatori.
.La mare, ____________ representant de l’associació de veïns, ha actuat molt bé.
._________ bon ballador de danses serà l’escollit per competir amb Catalunya.5.      Emplena les següents formes de singular i plural:

           Singular                                                  Plural

Masculí          femení                            masculí          femení

Massa            ______                            ______          ______

Prou              ______                            ______          ______

Gaire             ______                            ______          ______

Bastant          ______                            ______          ______

Vari               ______                            ______          ______

6.      Autoavalua’t: quines dificultats t’han sorgit en aquesta fitxa? Per què? Com pots solventar-les? Pensa com explicaries els continguts bàsics d’aquesta lliçó a un company? Els has trobat útil per a la vida real? Com els pots aplicar?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;