divendres, 30 de setembre de 2016

Com fer una exposició oral. Adreçat a tothom

La comunicació és una activitat bàsica en el nostre dia a dia. Moltes vegades, ens expressem sense fer cap preparació: quan parlem amb els amics, família, els companys de la feina, la nostra parella, en són alguns exemples.

D’altres vegades, haurem de realitzar una exposició oral pel motiu que sigui i per tant, haurem de parlar en públic: pot ser per motius de treball i exposar quelcom, realitzar una exposició sobre un tema a classe, o bé en una reunió... sempre, tard o d’hora, s’ha de realitzar alguna exposició oral, acompanyada d’una presentació en prezi o bé en un powerpoint. Abans de fer una presentació oral, recordar que tindrem temps per preparar-la per aconseguir vehicular el missatge tal i com volem.


.Com hem de fer una exposició oral?

L’exposició oral té dues parts: una primera de preparació i una altra de realització.

A)    La preparació

Sempre hem de preparar l’exposició amb temps. Si ho fem, vencerem els nervis i podrem intuir possibles preguntes.

1.      Conèixer la situació

Hem de tenir present:

-El públic al qual ens adreçarem: edat, interessos, els coneixements sobre el tema...
-Saber el nombre aproximat de persones assistents.
-Conèixer el temps que tindrem.
-L’espai on realitzarem l’exposició i els estris dels quals disposarem per fer-la.


2.      Recollida i selecció de la informació

El temps del qual disposem determinarà la informació que haurem de donar, és a dir, a més temps podrem aportar més dades. És la fase més destacada de l’exposició. El treball marcarà la resolució del treball.

-No quedar-nos mai amb una única font. Pensar que hem de contrastar diferents informacions per veure el que es diu del tema tractat. Així doncs, podem consultar: Internet, enciclopèdies, premsa, llibres de text, enquestes, entre d’altres.

-Si el tema és llarg, cal seleccionar allò més interessant per transmetre i desenvolupar-ho una mica més. La informació que no tingui tanta importància es podrà esmentar de passada, més superficialment.


3.      L’estructura de l’exposició

En primer lloc cal redactar un esborrany amb els apartats i subapartats que volem tractar. Pensar els exemples que emprarem i quan. També els suports visuals que serviran per vehicular la informació.

Tenir en compte que en una exposició oral no s’ha de llegir un document o text en veu alta, sinó, elaborar uns punts que utilitzarem per pautar l’exposició. Prèviament a l’exposició caldrà emplenar les dades que voldrem exposar en cada apartat:

la introducció (s’indica quin és el tema i les parts que desenvoluparem), el cos (contindrà les idees principals i secundàries, sempre de manera ordenada) i la conclusió (es clou el tema i es recorda alguna de les idees més destacades, mai totes, atès que ja ho hem fet a l’exposició).


B)    La realització

Tota bona exposició ha de complir tres requisits: ésser clara, causar interès i ésser convincent.

1.      Claredat
S’ha de poder seguir amb facilitat. Cal anunciar les parts emprant expressions o elements connectors: d’entrada, un altre aspecte, voldria insistir...

2.      Interès
Primerament seleccionar el contingut més adequat en funció dels destinataris  als quals ens dirigim. Transmetre la informació amb naturalitat i estar-ne segur i convençut d’allò que vehiculem.

3.      Convèncer
Per tal de convèncer hem d’emprar els arguments amb rigor i contundència, també poder-ho justificar. L’entonació, el ritme, les pauses, la comunicació no verbal o llenguatge del cos: mirada, gestos, expressió de la cara...)


La correcció lingüística

A l’hora d’expressar-nos en una exposició oral hem d’utilitzar el català de manera correcta, és a dir, seguir la normativa marcada per l’IEC (l’Institut d’Estudis Catalans).
!Podeu ampliar informació en el present article:(Material adaptat de: DIVERSOS, (2011). Llengua catalana i literatura. 4t d'ESO, Editorial Teide, Barcelona)

(Imatge extreta de: google.es)!!EXERCICIS:

1.      Explica tres coses fonamentals a l’hora de realitzar una exposició oral.

2.   Prepara una exposició oral sobre un tema que et fascini i exposa-la a classe. Recorda que únicament podràs visualitzar un guió, ara bé, podràs emprar una presentació prezi o bé en powerpoint.

3.     Quina és la fase més important per realitzar una exposició oral? Per què?

4.     Cerca una notícia d’un diari que t’hagi cridat l’atenció. Estructura-la i realitza una exposició de cinc minuts a l’aula.

5.   Esmenta en quina fase de l’estructura de l’exposició, és a dir, si apareix a la introducció, al desenvolupament o nus, al desenllaç, cadascuna de les següents funcions:

Repetir i posar èmfasi, fer distincions, acabar, introduir el tema, posar exemples, encetar un nou tema, continuar el mateix tema, marcar un ordre, destacar la idea més important.

6.  Compara una exposició que hagis fet, amb els passos per realitzar una bona exposició i esmenta com pots millorar-la.

7. Valora l’exposició dels teus companys de classe: avalua la preparació (coneixement de la situació, recollida i selecció de la informació, planificació de l’estructura: introducció, cos i conclusió; realització: claredat, interès i convenciment; la correcció lingüística).


8.      Autoavalua’t: reflexiona sobre com t’han sortit els exercicis i esmenta quines dificultats t’han sortit i per què.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;