divendres, 19 d’agost de 2016

Ortografia de la erra. Adreçat a tothom

QUAN ESCRIVIM ERRA?
Podem trobar dos sons diferents dins la lletra erra: la erra simple (cara) i la erra múltiple (roca).
.El so de la erra simple es representa amb una sola erra.
Ex:
coral, atura, mare…


.El so de la erra múltiple, s’escriu de dues maneres amb una sola erra (r) o bé amb dues (rr), atès què els dos sons són equivalents.
Ex:
riu, carro, ruta, carrer…
Emperò, quan escriurem cadascuna?
.S’escriu amb rr entre vocals:
Ex:
gerra, arracada, Terrassa…


.S’escriu amb r a principi de mot:
Ex:
remei, rave, rinoceront, romaní, riba, ribot…


i després de consonant:
Ex:
enrajolar, resoldre, Manresa, honradesa, folre, enrabiar…


PARLEM DE LA ERRA A FINAL DE MOT
La erra a final de mot sempre s’escriu amb una sola erra (amor, mar, cor, rancor…), emperò de vegades, aquesta erra esdevé muda, per tant, caldrà escriure-la però no pronunciar-la.
Ex:
saler, clar, por…
Trobem tres casos en què la erra final s’escriu però no sona:
 1. Els infinitius acabats en –ar, -er, -ir:
Ex:
cantar, témer, dormir…


 1. Paraules que tenen femenins o derivats amb una sola erra:
Ex:
por (poruc), clar (clar), segur (segura)…


 1. Mots derivats que finalitzen amb els sufixos –ar, -er, -or, -dor:
Ex:
bestiar, Fuster, blancor, lluitador…(Material consultat: DIVERSOS, 2011, Llengua catalana i literatura. 1r d’ESO, Editorial Teide, Barcelona)
(Poema visual de Joan Brossa)


!!EXERCICIS:
 1. Amplia la present fitxa amb més exemples de cada norma ortogràfica. Si cal ajuda’t d’Internet.
 1. Explica la diferència que hi ha entre la erra simple i la erra múltiple. Glossa-ho amb exemples.
 1. Pensa i escriu erra simple o erra múltiple als mots que hi ha a continuació:
pa___a, ge__mà, È__ic, o__ella, po__ta, p__ofesso__a, pe__què, pa__làvem, Ma__ia __osa, en__iqui__-se, a__òs, lote__ia, t__eballado__, __ebedo__, fol__e, ho__mona, ho__o__, hid__omassatge, __ehabilita__, có__er, pe__d__e.
 1. Redacta sis oracions on apareguin paraules amb erra simple i erra múltiple.
 2. Escriu el significat de quatre mots que s’escriguin amb erra simple o bé amb erra múltiple i en desconeguis el seu significat.
 3. Cerca cinc mots que continguin erra simple i cinc més que continguin la erra múltiple. No serveixen repetir els mots apareguts en tota la fitxa.
 4. Prova geogràfica: investiga i esmenta poblacions catalanes que continguin erra simple o múltiple i especifica quina porta cada població. Ajuda’t de la xarxa telemàtica.
 5. Inventa un exercici amb paraules per treballar tant la erra simple com la erra múltiple. Posa-hi imaginació!
 6. Autoavalua’t: amb quines dificultats t’has trobat a l’hora de practicar aquesta fitxa? Per què? Què pots fer per a millorar-ho?Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;