divendres, 8 de juliol de 2016

Com fer un comentari de text lingüístic. Adreçat a Batxillerat


A l’hora de realitzar un comentari de text lingüístic hem de destacar les idees sobresortints del text, la més bàsica de cada paràgraf, per pautar-lo millor. Llavors, serà cosa teva de cohesionar i presentar les idees de manera coherent a l’hora d’explicar allò que vols comentar.
Sempre s’ha de llegir el text un parell de vegades per copsar-ne la idea general.

En què es basa el comentari lingüístic?
Es fonamenta en comentar les característiques lingüístiques que el text aporta, així com també els mecanismes de llengua, quin estil empra per glossar el tema i la intenció que té l’autor amb el text. La finalitat d’aquest comentari és analitzar la llengua que s’utilitza en l’article i no les idees que s’hi explanen. Val a dir, que el comentari de text lingüístic pot aplicar-se a qualsevol text escrit.

A l’hora de realitzar el comentari lingüístic cal comentar tres aspectes:
.La varietat de llengua que utilitza.
.Argumentar el perquè d’emprar aquella varietat de llengua per explicar el text que tractem.
.Comentar l’estil de llengua.

Com farem el comentari de text lingüístic?
Hem de tractar els següents aspectes:
.Els elements que intervenen en el procés de comunicació del text.
.Esmentar els aspectes rellevants de l’estructura del discurs.
.Tractar els aspectes gramaticals del text.

Desenvolupem els tres aspectes per fer el comentari lingüístic
  1. Els elements que intervenen en la comunicació són:
l’emissor, el destinari, el canal o medi, el codi, la situació o el context, el missatge.


.L’emissor:
Quin punt de vista presenta l’objectiu: és objectiu (té un sentit) o subjectiu (dependrà de cada lector); quina és la intenció; si l’emissor parla d’ell mateix o de manera oculta; si és de tipus individual o col·lectiva, privada, institucional, comuna, especialitzada, conegut, anònim. Quina és la funció comunicativa que sobresurt: referencial, apel·lativa, expressiva, poètica. Quin tipus de text és?
.El destinatari:
Si el text s’adreça a un destinatari individual o bé, múltiple, si és precís, o indeterminat, comú o especialitzat. Segons el destinatari, el tipus de text variarà.
.El canal:
Mitjà pel qual és promogut el text. Pot ser oral (presencial, per videoconferència…) o escrit (imprès, manuscrit, premsa, ràdio, televisió, correu electrònic…)
.El codi:
Quina llengua s’ha emprat per redactar el text i per què; pot provocar variacions en la llengua utilitzada. Cal esmentar si inclou il·lustracions, dibuixos, gràfics, fórmules o símbols.
.Situació i context:
S’ha de comentar on ha aparegut el text, és a dir, la seva localització. Si el text s’ha extret d’un llibre, d’una pàgina web… època, lloc, context social, literari… i d’altres elements que siguin importants per entendre tant el contingut com la forma del text que tractem.
.Missatge:
S’ha d’esmentar el tipus de text i el gènere en què s’ha escrit: relat, assaig, estudi, article, reportatge, crònica, crítica…
Aspectes a tenir en compte de l’estructura del text
Per analitzar el discurs del text cal comentar els aspectes següents:
.Comentar les formes del discurs que utilitza:
Si és una narració, un diàleg, una narració, una descripció, una exposició, una argumentació... Si apareixen diverses marques discursives, esmentarem la que predomina més i com es combinen dins del text.
.Les característiques del seu gènere:
Hem de tenir present l’àmbit de la comunicació al qual pertany. D’aquí que podem trobar diferents tipus de textos: administratius, jurídics, periodístics, literaris, de tramesa cultural... i dins d’aquests, podem trobar diferents subtipus: per exemple, dins del literari: conte, novel·la, poema...
.L’estructura interna:
Haurem de veure l’assumpte i el tema del text, així com també, caldrà analitzar els elements continuadors de la temàtica. D’altra banda, s’haurà de veure com s’organitza el contingut: quins marcadors textuals utilitza el text, elements de cohesió i similars.
.Les marques d’organització externa del text:
Ve pautada pels paràgrafs, si són curts o bé llargs, si hi ha títols, apartats... En el cas que el text fos una poesia, l’estructura externa la determinaran les estrofes que utilitza i la mètrica del poema.


Ens posem a redactar el comentari de text
La finalitat és escriure un text de manera global que inclogui els elements de manera lingüística i que cal destacar.
Quins són els objectius que té un comentari?
.Valorar el procés de l’autor per explanar les idees.
.Opinar sobre el text tal i com ho fa l’autor.
.Glossar la idea principal.
.Valorar els arguments que deixa anar l’autor.
.Explicar l’opinió personal del text.

Quan fem el comentari:
.No s’han de demostrar els coneixements que es tenen a nivell personal sobre el tema.
.No dir el mateix que diu l’autor, emperò amb d’altres paraules.
.No és un comentari exhaustiu del text, com si fos una ressenya.
.Diferenciar el tipus de comentari, segons sigui d’una obra literaria, notícia, articles d’actualitat…

Estructura del comentari de text
  1. Situar el text.
  2. Esmentar la informació que sabem del text: autor, època, moviment al qual pertany, la localització del text o de l’obra, la finalitat…
Ens ajudarà a treballar en aquest apartat preguntes del tipus:
.Quina classe de títol hi ha al text?
.Què és pot comentar del tema?
.Qui és l’autor o autora del text?
.A quin període de temps pertany?
.Quan es va publicar el text?
.L’autor pertany a algun corrent, moviment o bé tendència atística, ideològica, estètica…
.Es pot vincular l’autor a d’altres escriptors coetanis? Hi tenia algun tipus de relació? Es pot arribar a alguna conclusió?
.El text és complet o bé un fragment? Forma una unitat?
.Quina importància té en el conjunt de la seva obra?
.On va aparèixer publicat el present text?
.S’encabeix en algun gènere: periodístic, científic, literari?
.Si és de gènere literari, de quina tipologia? poesia, narrativa, teatre, assaig.

Cal definir el tema
És a dir, fa referència a l’assumpte, al motiu del text. Per anar pel bon camí haurem de respondre les següents preguntes:
.De quin tema parla el text?
.Quina és la idea transversal o tema del text?
.Com l’autor defensa la idea principal?
.Fa alguna aportació nova al tema? Es pot relacionar amb altres textos que hagin parlat del mateix tema?
.Com s’aborda el tema, amb una anècdota, un exemple, una opinió, una situació de comunicació…
.El text incorpora diferents punts de vista? Es contrasta amb d’altres opinions?
.Com tracta el tema, de manera temporal o bé, atemporal?
.Té un final obert o tancat?
Matisar l’estructura
 
S’ha de veure com l’autor ha organitzat la informació del contingut.
.Com està dividit el text? Tenen la mateixa llargària?
.Es pot veure clarament la introducció, el nus i el desenllaç?
.El text té una estructura marcada?
.L’exposició del contingut segueix un ordre?
.La informació exposada té un ordre ascendent, d’allò contret al general, o descendent, del general al concret?
 Explicar l’estil
Dins de l’estil d’un text, en podem trobar de dos tipus. El primer ens donarà informació sobre els elements que ha emprat l’autor en el text:
.Quin tipus d’informació dóna el text? És concreta o bé, abstracta?
.Com l’autor transmet la informació? Quins recursos empra: anècdotes, exemples, experiències personals…
.Quina és la informació que sobresurt al text?
.Empra recursos estilístics del tipus com la metàfora, l’analogia, l’exageració…?
.La informació del text va del concret al general o del general al concret?
Pel que fa a l’altra part, focalitza en les diferents parts de la llengua: foneticofonològica, morfosintàctica i lexicosemàntica.
Foneticofonològic
.Acústica del text (com ens sona).
.Antiguitat del text segons la grafia.
.Trets dialectals.
.Registre.
.Signes de puntuació.
Morfosintàctic
.Categories gramaticals.
.Construcció de la frase.
.Tipus d'oracions.
.Adjectivació.
.Substantivació.
Lexicosemàntic
.Marca de registre.
.Especialitat.
.
Sinònims, antònims, hiperònims, repeticions, cacofonies, sentits figurats...
.
Variació en l'expressió (estil de llengua).
Arribar a conclusions
Tal i com es fa en un comentari, cal presentar les conclusions. La informació detallada amb anterioritat ens ha d’encaminar a aquest objectiu. Ens facilitaran l’escriptura d’aquesta part la resposta de les següents preguntes:
.El text aporta quelcom de novedós?
.Quina importància o sentit té el text en el mitjà on ha aparegut publicat? I dins de tota l’obra de l’autor?

.El text que tractem ha aconseguit el seu propòsit o finalitat?
.Podem extreure alguna valoració del text?
.Aporta algun tipus de moralitat explanada dins del text o bé que poguem deduir?
.El text que hem comentat ens fa arribar a algun tipus de reflexió final?
.Podem arribar a cap conclusió amb l’estudi que hem fet?
.El fragment conté alguns punts amb ambigüitats o que no s’hagin acabat d’entendre?
.Explica el nivell de complexitat que t’ha comportat l’elaboració del comentari de text lingüístic.

Recorda que quan redactis el comentari de text de tipologia lingüística ho has de fer de tal manera que no es noti que respons a les preguntes pautades, sinó escriure-ho de forma cohesionada, ara bé, sí que s’han de veure les tres parts principals d’aquest tipus de comentari.
!!! Aquesta fitxa sobre el comentari de text lingüístic és molt útil per a l’alumnat de Batxillerat, així com també, per a l’universitari.
(Material adaptat de: xtec.cat)
(Fotografia realitzada per: Maria Rosa Corretgé)

!!EXERCICIS:
  1. Realitza un esquema sobre els aspectes més destacats a tractar en el comentari lingüístic d’un text.
  2. Cerca un petit article de premsa o bé d’Internet i realitza el comentari lingüístic basant-te amb els punts d’aquesta fitxa.
  3. Explica les diferències que existeixen entre un comentari lingüístic d’un text i un de literari.
  4. Autoavalua’t: amb quines dificultats t’has trobat a l’hora de realitzar un comentari lingüístic i per què? Quina part del comentari t’ha presentat més complexitat? Per què?
  5. Fòrum: quin tipus de comentari trobes més senzill de realitzar, el lingüístic o bé, el literari? Per què? Quin és el tipus de comentari de text que més et demanen els professors?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;