divendres, 15 d’abril de 2016

La correcció 2. Consells gramaticals. Adreçat a tot l'alumnat


A l’hora d’escriure hem de tenir presents les faltes ortogràfiques, ara bé, també hi ha una sèrie de consells que facilitaran la lectura del text. D’entrada, recordar que sempre que un text presenti una estructura, amb una introducció, un nus i un desenllaç, ben separada per paràgrafs i amb una bona presentació afavoriran el lector.

En l’escriptura d’un text tot és cabdal: l’ordre dels elements, ésser precís amb el lèxic, la llargària de les oracions, recomanable fer-les curtes si no domines les estructures gramaticals per realitzar bé les concordances subjecte + verb + complements, entre d’altres. Si tots els elements de l’oració es troben ben ubicats es diu que el text té una bona cohesió.

Els principals elements que milloren la cohesió d’un text són els següents:

1.      La preferència de la veu activa

Recomanable no abusar de les oracions passives, atès que, la majoria de vegades el subjecte gramatical no és qui fa l’acció del verb.

Quan es passa una oració activa a passiva cal tenir en compte:

.El complement directe de l’oració activa esdevé el subjecte de l’oració passiva.
.El subjecte de l’oració activa es converteix en un complement agent, i aquest només fa acte de presència a les oracions passives.
.Els temps verbals canvien. El verb de l’oració passiva es construeix amb “ser” (conjugat amb veu activa) + participi.

Ex:
Veu activa
-En Tomàs ha menjat l’entrepà.
En Tomàs: subjecte
L’entrepà: CD

Veu passiva
-L’entrepà ha estat menjat per en Tomàs.
L’entrepà: subjecte
Per en Tomàs: complement agent


2.      La preferència per les construccions nominals

És aconsellable no abusar de les construccions nominals, perquè elideixen verbs o bé apareixen amb verbs amb poc contingut semàntic i que a més, complicaran la lectura del text.
Ex:
-Podeu aconseguir un llibre de literatura i la guia didàctica per al treball de classe.
(construcció nominal)

-Podeu aconseguir un llibre de literatura i la guia didàctica per treballar-la.
(verb)


3.      L’ordre de l’oració

L’estructura bàsica i més correcta de presentar els elements en una oració és la següent:
Subjecte + verb + complements verbals

Quan l’oració no segueix aquest ordre bàsic, el missatge de la frase costa més d’assimilar. És recomanable escurçar la distància que existeix entre el subjecte i el verb. Per tant, cal redactar oracions més breus i a la vegada, suprimir les explicacions innecessàries.
Els complements ja siguin nominals o verbals han d’aparèixer a prop dels seus nuclis. Si l’oració té diversos complements circumstancials, s’acostumen a escriure al darrere del verb i per ordre de menys a més extensos.

Ex:
-A partir d’abril hi haurà un augment de l’IVA del 10% als productes culturals.
-L’IVA dels productes culturals augmentarà un 10% a partir d’abril.

L’IVA: subjecte
Augmentarà: verb
Un 10%: complement directe
A partir d’abril: complement circumstancial de temps.


4.      L’eliminació de les paraules multiús

La precisió de les paraules en un text facilitarà la seva entesa. Sempre cal emprar mots o expressions que tinguin un significat concret i elidir-ne els que tinguin un sentit genèric, ja que desconeixem el terme adequat. Les paraules a evitar serien d’aquest estil: element, cosa, fet, problema, tema, dir, fer, realitzar, interessant, positiu...

Ex:
-Quina cosa estàs menjant?


5.      La supressió de repeticions innecessàries

Un bon text ha de ser breu i clar, no ha de tenir informació irrellevant. Per tant, no s’han d’allargar les oracions amb construccions estereotipades o incisos. Hem d’escriure allò més important. No s’han de repetir ni paraules ni conceptes. Tampoc s’ha de carregar la sintaxi amb falques lingüístiques.

Ex:
-Per la meva part, penso que la nova llei educativa perjudicarà a molts professors.

“Per la meva part” (falca)6.      L’ús dels nexes adequats

Paraules com els adverbis, conjuncions, numerals, entre d’altres serveixen per organitzar les oracions, ens ajuden a connectar-les, a endreçar els paràgrafs, a marcar l’estructura del text. Ara bé, aquests elements s’han d’ubicar al lloc idoni, i no se n’ha de fer un ús excessiu.

Ex:
D’altra banda, vaig pensar que el millor era marxar; per una altra, fugir del problema era una cosa de covards. Per això, vaig quedar-me, tot i que no fou una decisió fàcil.


7.      La supressió de les ambigüitats i contraccions

Tot text ha d’evitar les dobles interpretacions, conegudes com a ambigüitats. Les comes o l’ordenació dels elements de l’oració les evitaran.

Ex:
-Anant pel carrer vaig veure el corredor.
(no se sap qui dels dos camina pel carrer)

A l’hora d’expressar quelcom no hi poden haver contradiccions, sinó el text perdria credibilitat.(Material adaptat de: DIVERSOS, (2011). Llengua catalana i literatura. 4t d'ESO, Editorial Teide, Barcelona)

(Imatge extreta de: rubricaeditorial.cat i omnium.cat)


!!EXERCICIS:

1.      Realitza un esquema sobre els consells gramaticals que apareixen en aquesta fitxa.

2.      Què són les ambigüitats i com hem d’evitar-les?

3.      Escriu quatre oracions ambigües i desmunta l’ambigüitat. Si cal ajuda’t d’Internet.

4.  Quins errors apareguts en aquesta fitxa realitzes a l’hora d’escriure? Com pots solventar-los.

5.      Inventa un exercici amb oracions per treballar els errors gramaticals d’aquesta fitxa i enganxa’l aquí.

6.      Escriu cinc oracions actives i transforma-les en passives.

7.      Redacta cinc oracions amb l’estructura Subjecte + verb + complements.


8.   Fòrum: t’ha servit aquesta fitxa per a millorar en l’escriptora? Quines dificultats t’has trobat i per què? Raona la teva resposta.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;