diumenge, 10 d’abril de 2016

El text expositiu (2). Adreçat a Batxillerat, 3r i 4t d'ESO

A l’hora d’escriure un text de la tipologia que sigui cal tenir present la situació comunicativa que fa que produïm el text. Millorarem la producció del nostre text si ens fem preguntes vinculades a la situació de la comunicació. Ens hem de fer les preguntes següents:


1.      En nom de qui escric?

Generalment, l’orador parla o escriu a títol personal. D’altres vegades, ho fa representant un col·lectiu, institució o similars. Això farà que variï la persona gramatical utilitzada: jo, nosaltres... i també farà que els receptors es facin una idea de l’emissor.


2.      A qui em dirigiré?

És fonamental conèixer el tema del qual es parlarà, així com també esbrinar el públic que tindrem a la xerrada, el que ens escoltarà. Si ens adrecem a gent particular, a un col·lectiu, què saben del tema que exposarem. A l’hora de respondre preguntes caldrà ésser precís, per tant, s’haurà de seleccionar la informació i abans marcarà la presentació de l’exposició del tema.


3.      Què vull transmetre?

Cal fer-nos aquesta pregunta i la resposta influenciarà l’elaboració del text que volem transmetre. Què hem de comunicar i com ho farem? Segons les respostes, haurem de triar, endreçar o prioritzar més una informació que una altra.


4.      Quin és el meu objectiu?

Aquesta pregunta ens guia les nostres intencions comunicatives: volem convèncer? Pretenem informar? Donar a conèixer una informació? Divertir? És bàsic saber el propòsit o que pretenem amb el nostre missatge, atès que, així seleccionarem millor la informació per a aconseguir el nostre objectiu.          L’EXPOSICIÓ DEL TEMA

És un text que ha d’estar presentat de manera clara i endreçada. Els textos expositius els trobem sobretot en llibres educatius, obres de divulgació, documentals, reportatges... Segons el públic a qui s’adreça el text expositiu podem realitzar dos tipus d’exposicions:

1.      La divulgativa

On l’autor explica un tema d’interès general d’una manera clara i sobretot objectiva.


2.      L’especialitzada

Es demana al públic oient que tingui uns coneixements previs sobre el tema, d’aquesta manera podrà entendre i seguir l’exposició sense dificultats.

Per un altre costat, podem trobar dues maneres diferents d’endreçar la informació d’una exposició:

1.      La deductiva

Comença amb qüestions de caràcter general fins a arribar a un caràcter més particular.


2.      La inductiva

Parteix de casos particulars per a arribar als més generals.


LA LLENGUA ORAL I LA LLENGUA ESCRITA

Els usos de la llengua variaran segons si són orals o escrits. Per tant, seran un element condicionador del text. Fixem-nos en les principals característiques de la llengua oral:

.La comunicació és instantània ja que el receptor rep el missatge al moment de la seva transmissió.

.Simultaneïtat entre l’emissor i el receptor en el moment de la comunicació.

.La comunicació és espontània i no pot eliminar-se quan l’estem transmetent.

.La sintaxi és senzilla. Hi ha frases simples i diverses són inacabades.

.Repetim paraules i destaca el vocabulari bàsic.

.S’empren marcadors per captar l’atenció del receptor, per exemple: m’entens? Oi? Eh?

.Es fa referència al context o a la situació en què es troben l’emissor i el receptor.

.S’empren molts gestos, diferents entonacions, exclamacions, pauses, silencis... tot per captar l’atenció.


FRASES PER INICIAR PARÀGRAFS

Segons com realitzem la presentació de la informació que exposem farà que entenguem millor o en menys mesura allò que llegim o escoltem. Com que en els textos expositius es prioritza la claredat i l’ordre de la informació, cal que tinguem cura a l’hora de començar els paràgrafs. D’aquesta manera, la redacció serà una facilitadora i anticiparà el fons i el contingut de la informació que ens aniran transmetent. Diferents possibilitats que tenim de començar paràgrafs:

1.      L’oració que dóna una definició.

2.      L’oració que introdueix una enumeració.

3.      L’oració que exposa una causa i un efecte.

4.      L’oració que mostra una comparació o un contrast.

5.      L’oració que pregunta.


(Material adaptat de: DIVERSOS, (2011). Llengua catalana i literatura. 4t d'ESO, Editorial Teide, Barcelona)

(Imatge extreta de: kikatomas.files.wordpress.com)                          !!EXERCICIS:

1.      Escull un tema com si fessis una exposició i escriu un exemple per a cadascuna de les cinc maneres de començar una oració per fer una exposició.

2.      Quins són els principals elements que hem de tenir en compte a l’hora de realitzar un text expositiu?

3.      Explica les diferències que existeixen entre la llengua oral i la llengua escrita.


4.      Autoavalua’t: com t’han sortit les activitats d’aquesta fitxa? Quines dificultats has trobat i per què?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;