dijous, 22 de juny de 2017

Una ullada a la vocal neutra. Adreçat a tothom

La a i la e quan apareixen en posició àtona es pronuncien com a una vocal neutra en català oriental. Aquesta vocal es troba a mig camí de la a i de la e. Com que sona entre una a i una e, això provoca confusió en l’escriptura.

Exemple:
Manera, casa, sèrie, angle...


.A final de mot

Gran part dels mots masculins que tenen una vocal neutra s’escriuen amb una –E, i els mots femenins s’escriuen amb –A:

Ex:
Un vidre, un sostre, una pedra...


Per un altre costat, podem trobar mots que no segueixen aquesta regla, com per exemple:

.Mots masculins que s’escriuen amb –A final:

-Els substantius acabats en les terminacions:

-arca: patriarca, jerarca, monarca...
-cida: parricida, suïcida...
-ista: surfista, equilibrista...
-ma: poema, tema...
-ta: paleta, poeta...

-Paraules com:
Agrícola, belga, califa, dia, espia, goril·la, guarda-roba, guàrdia, idiota, indígena, ioga, mapa, nòmada, papa, parabrisa, paraguaià, policia...


.Mots femenins que s’escriuen amb –E final:

-Els substantius acabats en la terminació –aire:

Llenyataire, drapaire, pencaire, cantaire, xerraire...


-D’altres paraules com:
Barbàrie, base, calvície, Carme, catàstrofe, classe, efemèride, efígie, el·lipse, espècie, fase, febre, flaire, frase, higiene, imatge, intempèrie, Irene, llebre, mare, piràmide, sèrie, síndrome, superfície, torre, verge...


Per un altre costat, pel que fa als adjectius en podem trobar de dues terminacions:

És a dir, tenen una forma per al masculí i una altra per al femení.

Ex:
Cotxe curt / pel·lícula curta.

.Tenen dues terminacions els adjectius següents:

Agre / agra; altre / altra; ample / ampla; aspre / aspra; còmode / còmoda; comú / comuna; covard / covarda; cortès / cortesa; culte / culta; digne / digna; esquerre / esquerra; gris / grisa; negre / negra; pobre / pobra; tendre / tendra; vague / vaga; verd / verda.


D’altra banda podem trobar adjectius que tenen la mateixa forma per al masculí i per al femení. Són els adjectius invariables, també anomenats d’una sola terminació.

Ex:
llibre diferent / cotxe diferent.


.Són invariables els adjectius que finalitzen amb alguna de les següents terminacions:

-aire: rondinaire, xerraire...
-ant: elegant, amargant... [excepció: sant / santa]
-ent: prudent, diferent...

[excepcions: atent /a, content /a, lent / a, calent / a, dolent / a...]

-able: amable, possible...

.D’altres adjectius invariables són:

alegre, belga, difícil, enorme, fàcil, golafre, lliure, rude, simple, superior, unànime, ximple.

.Els adjectius que finalitzen amb les terminacions –aç, -iç, -oç tenen una sola terminació per al singular i dues per al plural.

Ex:
Capaç, capaços / capaces
Feliç, feliços / felices
Veloç, veloços / veloces

.Els plurals dels substantius i adjectius que finalitzen amb –A o en –E es   realitzen  en  –ES.
Ex:
Crosta-crostes; ase-ases.

En aquesta regla es produeixen una sèrie de canvis ortogràfics que cal tenir en compte:

CANVIS ORTOGRÀFICS
EXEMPLES

-ca à -ques
-ça à -ces
-ga à -gues
-gua à -gües
-ja à -ges
-qua à -qües

Boca  à boques
Raça à races
Piga à pigues
Llengua à llengües
Truja à truges
Pasqua à Pasqües


Pel que fa als verbs:
.Les vocals neutres que es troben en la darrera posició de les formes verbals cal escriure-les amb –A.

Ex:
Pintava, lluitaria, canvia...

Són excepcions:
.Els infinitius de la 2a conjugació que acaben en –re:

Beure, coure, seure...

.Les formes verbals:
Corre, obre, omple, vine.

.Les vocals neutres que trobem en la penúltima posició de les formes verbals s’escriuen amb E.
Ex:
Mires, escoltaven, sabríem, tornaríeu...


Com succeïa en els substantius i els adjectius, cal posar atenció als canvis ortogràfics següents:

CANVIS ORTOGRÀFICS
EXEMPLES

-ca  à -ques, -quen, -quem, -queu
-ça  à -ces, -cen, -cem, -ceu
-ga  à -gues, -guen,-guem, -gueu
-ja  à -ges, -gen, -gem, -geu
-qua à -qües, -qüem, -qüeu, -qüen


Aboca à aboques
Comença à comencen
Arruga à arrugueu
Penja à pengen
Obliqua à obliqües

.A començament i enmig de mot

Els substantius i els adjectius per veure si s’ha d’escriure la vocal neutra amb A o E, hem de cercar un mot de la mateixa família que tingui una A o una E en posició tònica.

Ex:
Pedrís à pedra
Pastós à pasta

Pel que fa als verbs, per saber si hem d’escriure la vocal neutra en el lexema amb A o bé una E, ens hem de fixar en la vocal que apareix en la tercera persona del singular del present d’indicatiu.

Ex:
-Ell pren (3a persona del singular del present d’indicatiu) --- prendré, prendria, he pres...


D’altra banda, els verbs treure, néixer i jeure, i els seus derivats, tenen les formes àtones (no sonen) que s’escriuen en A.

Ex:
Trauran, traient, trauria...
Naixia, nascut, naixeran...
Jaient, jauré, jagués...


.Mots que causen dubtes d’escriptura

Hi ha una sèrie de mots que no segueixen les normes d’escriptura que remeten a la vocal neutra. Només es pot solventar memoritzant-los, ara bé, amb la nostra petita ajuda ho resoldràs amb facilitat. Hi ha una petita regla que funciona:


.Quan en català escrivim A -------------------------------- en castellà escriurem E

Ex:
Afaitar------------------afeitar
Ambaixada------------embajada
Avaria-----------------avería
Assassí----------------asesino
Avaluar---------------evaluar


.Quan en català escrivim E --------------------------------- en castellà escriurem A

Ex:
Meravella------------maravilla
Monestir-------------monasterio
Treball---------------trabajo
Estendard-----------estandarte
Efeminat------------afeminado


Els veiem!

Afaitar, albercoc, almogàver, ambaixada, ametista, arravatar, assassí, assemblea, avaluar, avantatge, avaria, Caterina, davant, disfressar, ebenista, efeminat, eixamplar, emparar, Empordà, Empúries, endevinar, enyorar, espàrrec, estella, estendard, javelina, latrina, malenconia, maragda, meravella, monestir, nedar, polseguera, punxegut, rancor, ràfega, sanefa, sarbatana, Sardenya, sergent, tàvec, tràfec, treball, vernís.


!Aquest powerpoint us ajudarà:


Compte amb la bruixa de la vocal neutra!!
(Adaptació: Diversos, (2008). Llengua catalana i literatura, 2n ESO, Editorial Teide, Barcelona)
(Imatge extreta de: edu365)


!!EXERCICIS:

1.      Realitza el teu top 10 de paraules que et fan cometre més faltes ortogràfiques i que apareixen a la llista de mots que causen dubtes d’escriptura.

2.      Completa els sintagmes següents amb la vocal A, E, o element buit.
Noi febl__, dobl__ o res, suc amargant__, riber_  plan__, castàstrof__ human__.

3.      Omple els buits amb A o E segons on calgui:
_f_it_r, _mb_ix_d_, _f_min_t, _ndevin_r, _nyorar, _v_ri_, _ss_mbl_ _, _mp_r_r, _b_nist_, _ix_mpl_r, _rr_v_t_r, s_rg_nt, v_rnís, m_l_nconi_, disfr_ss_r, punx_gut, r_ncor, j_v_lin_, _v_lu_r, d_v_nt, s_n_f_, n_d_r, C_t_rin_.

4.      Escriu les següents formes dels verbs:
1a persona del plural del present d’indicatiu dels verbs:
Xerrar, jeure, témer, néixer, sopar, treure.

2a persona del plural del futur simple dels verbs:
Xerrar, jeure, témer, néixer, sopar, treure.

3a persona del plural del condicional simple dels verbs:
Xerrar, jeure, témer, néixer, sopar, treure.

5.      Classifica els mots segons siguin masculins o bé femenins:
Poema, monarca, poetessa, castanya, xerraire, desastre, marbre, pipa, aire, homicida.


6.      Escriu el plural dels següents mots:
Boca, raça, piga, llengua, truja, Pasqua, berruga, obliqua, branca, esponja, roja, figa, poruga, peça, pinça, mànega, aboca, arruga, penja.

7.      Pensa i escriu les formes per al masculí, femení singular i masculí, femení plural.

Capaç  _________    _______  _________
Xerraire ________   _______  __________
Elegant ________    _______  __________
Esquerre _______    _______  __________
Còmode _______    _______  __________
Prudent  _______    _______  __________
Amable ________   _______  __________


8.  Autoavalua’t: com t’han sortit els exercicis de la present fitxa? T’ha ajudat a millorar en l’escriptura? Com? Amb quines dificultats t’has trobat i per què? Com pots solventar-les? Coneixies aquella petita regla que t’hem donat per als mots que causen dificultat d’escriptura? T’ha facilitat l’escriptura? Com explicaries la vocal neutra a una companya que tingués dificultats? Gràcies per expressar la teva opinió.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;