dimarts, 6 de juny de 2017

"Pendre" o "Prendre"? Adreçat a tot l'alumnat

En el cas de prendre i derivats ens trobem que l’oralitat va per una banda i l’escriptura va per una altra, és a dir, quan parlem no pronunciem la “r” i diem [prendre], en canvi, quan escrivim hem d’escriure aquesta “r”: a “prendre”. Tot i que en temps passats, la “r” de prendre no s’escrivia, tal i com aporta Josep Lacreu en el seu blog “Pren la paraula” i veiem en els següents exemples que ell va recollir:

El verb prendre ja apareix escrit sense r en la primera síl·laba en el Llibre de la Cort del Justícia d’Alcoi, que data de l’any 1263: «de la qual heredat ne véu pendre X sous al dit Ramon de Fenoses». I així és com ha continuat usant-se sistemàticament al llarg del temps. Vegem-ho en uns quants documents representatius d’èpoques ben diverses: «e véu que lo rey de França combatia la ciutat ab gran esforç per pendre vostre marit», Joanot Martorell, Tirant lo Blanch (1490); «Pendre una escudella de aygua de fenoll bollida y dos onses de mel», Pere Joan Porcar, Coses evengudes en la ciutat y regne de València (1585); «Y dava paraula sens contradir si era o no bona o rohín pendre-se-la», El llibre de família dels Roig (1688); «que no’s ficara en si era guapo o no el que havia de pendre per marit», Lluís Galiana, Rondalla de rondalles (1769); «qu’en la campanya pendre part han promés», Constantí Llombart, Poesies valencianes (1872); «dir missa i pendre xocolate», Francesc Martínez i Martínez, Coses de la meua terra (1947)…

Sorgeix el debat intern de si hauríem d’escriure o no aquesta erra, ara bé, si conjugues altres formes verbals ens trobem que la erra cal que hi sigui tant a nivell escrit com oral:

Ex:

Prenc, prens, pren, prenem, preneu, prenen…

S’intueix que els lingüistes potser per l’analogia d’altres formes verbals del verb prendre van decidir que calia escriure la erra del verb prendre. El mateix succeiria amb el mot arbre, que hem d’escriure la erra i no es pronuncia [abre].

D’altres derivats del verb prendre són:

Comprendre, reprendre, aprendre, corprendre (captivar el cor d’algú), desprendre…


(Imatge extreta de: workforz)!!EXERCICIS:

1.      Amplia la llista de derivats del verb prendre.

2.      Redacta vuit oracions amb derivats del verb prendre.

3.   Fòrum: creus que la erra del verb prendre s’hauria d’escriure? Per què? La llengua oral i l’escriptura haurien d’anar connectades? Per què? Raona les teves respostes.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;