dimecres, 19 d’octubre de 2016

L'oració subordinada adjectiva o de relatiu. Adreçat a l'ESO i Batxillerat


L’oració subordinada adjectiva és una oració que la podem substituir per un adjectiu. D’aquí que es digui que és adjectiva. Aquest adjectiu fa referència al nom de l’oració principal, i rep el nom d’antecedent. L’oració subordinada adjectiva realitza la funció de complement del nom, atès que, com hem dit, dóna informació relativa al substantiu que apareix en l’oració que conté la informació essencial.

Ex:

-Les persones que tenen solidaritat estan per tot arreu.

-Les persones solidàries estan per tot arreu.

Per tant, es com si adjuntéssim dues oracions simples perquè comparteixen un mateix substantiu, i com que no hem de repetir-lo, el substituïm per un pronom relatiu.

Ex:

-M’ha portat un regal + En Manel és amable.

-M’ha portat un regal, en Manel que és amable.


L’oració subordinada adjectiva s’introdueix mitjançant una sèrie de nexes i que remeten a l’antecedent de l’oració principal. Els pronoms relatius tenen les funcions sintàctiques que realitzen els sintagmes nominals: subjecte, CD, CI, CC, CRV (complement de règim verbal), CAg, CN. La funció la sabrem substituint l’oració adjectiva per un pronom relatiu del substantiu que substitueix l’antecedent.


Podem trobar diferents estructures dins de l’oració subordinada adjectiva:

.que:

-El regal que m’has lliurat m’ha fet feliç.


.preposició + què:

-La pel·lícula de què em parlaves és magnífica.


.preposició + qui: (quan fa referència a persones)

-L’amic de qui vaig explicar-te coses m’ha telefonat.


.el qual, la qual, els quals, les quals:

-En Joan, el qual és un noi molt treballador, avui ha estat solidari.


.del qual, de la qual, dels quals, de les quals:

-El disc del qual em comentaves les cançons no l’he escoltat.


.la qual cosa / cosa que: (relatius neutres amb un antecedent global)

-El professorat s’ha declarat en vaga, la qual cosa era comprensible.


.on:

-Vàrem assistir al poliesportiu on es va realitzar el concert de Els Catarres.

Per un altre costat, podem trobar dues classes de subordinades adjectives: les explicatives i les especificatives.

1.      Les explicatives

Aporten una oració complementària de l’antecedent que no és necessària per a la comprensió de l’oració. S’escriuen entre comes o un altre signe de puntuació com per exemple, el parèntesi.

Ex:

-Barcelona, ciutat comtal, és la població amb més habitants de Catalunya.

(Barcelona és la ciutat que pertany a un comte i té més habitants de Catalunya.)


2.      Les específiques:
Especifiquen el significat de l’antecedent i si els elidim, canvia el significat de l’oració.

Ex:

-Barcelona ciutat comtal és la població amb més habitants de Catalunya.
(Barcelona ciutat comtal és la població amb més població de Catalunya)


!Remarques:

.Els pronoms què, qui en l’oració subordinada adjectiva s’acompanya de preposició.

.El pronom que mai porta preposició al davant.

.Els pronoms qui, què són equiparables a article + qual / quals.

.On és un adverbi relatiu que és equiparable a en què, en el qual.
(Material adaptat de: DIVERSOS, (2011). Llengua catalana i literatura. 4t d'ESO, Editorial, Teide, Barcelona)

(Imatge extreta de: cintoamat)


!!EXERCICIS:

1.      Explica què és un oració adjectiva i escriu quatre exemples.

2.      Redacta una oració adjectiva amb cadascun dels següents nexes:

Preposició què, preposició + qui, les quals, de les quals, on.

3.    Comenta la diferència que hi ha entre una oració adjectiva especificativa i una altra d’explicativa. Exemplifica-ho.

4.      Subratlla l’antecedent a què fan referència els nexes de les següents oracions:

.L’energia elèctrica és un recurs artificial que cal economitzar.
.Van comentar-li que el bus amb què havia de viatjar portava retard.
.No t’oblidis de portar-me el llibre que et vaig prestar.
.Hem d’espavilar-nos per canviar els diccionaris i posar-los on tens l’escriptori.
.La secretària de qui et parlava et realitzarà el certificat.

5.      Completa les següents oracions amb tots els nexes possibles.

.La casa ____________ vivíem era molt còmoda.
.L’amiga___________ parlaves també és amiga meva.
.Es desconeixen les raons ______________ no van actuar Els Pets.
.Varen visitar el monument _____________________ havia treballat Antoni Gaudí.
.El trepant ____________ has de realitzar els forats per penjar els quadres està al taller.
.Els escriptors, ____________ estaven reunits en la casa rural, van finalitzar els contes per realitzar una antologia.

6.     Redacta sis oracions subordinades adjectives, subratlla l’adjectiu i esmenta quin és el seu antecedent.

7.      Digues si són certes o falses les següents afirmacions:

.L’oració subordinada adjectiva o de relatiu equival a un adjectiu.
.L’oració subordinada adjectiva sempre fa la funció de CC.
.El nexe de l’oració subordinada adjectiva no té funció sintàctica.
.L’oració subordinada adjectiva pot realitzar les funcions d’un SN.
.El nexe de l’oració subordinada adjectiva sempre té un antecedent.
.El pronom relatiu què de vegades porta preposició.
.El pronom relatiu que mai no porta preposició.
.Que pot ser pronom relatiu o conjunció.
.Les oracions subordinades adjectives poden ser explicatives i descriptives.
.Una de les estructures de l’oració subordinada adjectiva és on la qual.

8.  Inventa un exercici per treballar a classe les oracions subordinades adjectives, emperò no el resolguis, que ja ho farà algú altre.

9.     Realitza un esquema de les oracions subordinades adjectives.


10. Autoavalua’t: esmenta les dificultats amb les quals t’has trobat a l’hora de realitzar els exercicis. Què t’ha costat més d’entendre i per què? Com ho explicaries a una companya que ha estat malalta i no ha pogut assistir a l’aula.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;